Περίληψη αριθμ. 17936/11-05-2011 δημοπρασίας εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών (2011)

ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΛ7-Ξ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Κόρινθος 11.05.2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 17936
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων κατά την ημέρα αγοράς τους, η εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών (2011), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/1993 (Α185) Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 5021/ΕΓΚ.6/Αθήνα 25-01-2007 περί «Ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, των συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου», του ΦΕΚ Α 33/14-02-2006 περί «Σύστασης Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμισης θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» και οποιασδήποτε άλλης διάταξης ισχύει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και της εκτέλεσης της προμήθειας και αναφέρεται στο σχετικό θέμα, προϋπολογισμού 121.770,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ}.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 3η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 10.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% με το ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..-
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων ή των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων της σύμβασης. Ο Δήμος όμως δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης ο Δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20% εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο και επωφελές για το Δήμο με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61026, αρμ. κ.κ. Γεώργ. Ρουμελιώτης και Έλλη Καμτσιώρα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού ορίζεται μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ