Απόφαση υπ΄ αριθμ. 8/65/09-05-2011

 ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΛ7-Ι


Αριθμός Πρακτικού 8
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09.05.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Μαϊου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 16828/04.05.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Τόγιας Σωκρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 65η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: <<Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής>>

Με την υπ’αρ.4/42/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκαν τα εντάλματα προπληρωμής α) επ΄ονόματι της υπαλλήλου του Τμήματος Πρόνοιας Σκούρτη Σταματία του Ευθυμίου το ΧΕΠΕ 98/2011 προκειμένου να διαχειριστεί τον ΚΑ 00/6718.0011 «Επιδόματα σε βαριά ανίκανους προς εργασία » ποσού 821.732,19 € & β) επ΄ονόματι του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Σταματόπουλου Βασίλειου του Νικολάου τα ΧΕΠΕ 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109/2011 προκειμένου να διαχειριστει τις πιστώσεις με ΚΑ 00/6718.0012 με τίτλο “Βοηθήματα σε πάσχοντες απο συγγενή αιμολυτική αναιμία” ποσού 65.452,43 €, ΚΑ 00/6718.0018 με τίτλο“Βοηθήματα για παραπληγικούς δημοσίου” ποσού 56.150,71 €, ΚΑ 00/6718.0022 με τίτλο “Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους” ποσού 71.939,16 €, ΚΑ 00/6718.0019 και τίτλο “Επιδόματα σε τυφλούς” ποσού 169.919,64 €, ΚΑ 00/6718.0017 με τίτλο“Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς & ακρωτηριασμένους” ποσού 38.869,04 €, ΚΑ 00/6718.0020 με τίτλο “Επιδόματασε κωφάλαλους” ποσού 37.789,65 €, ΚΑ 00/6718.0014 με τίτλο “Επιδόματα σε Β.Ν.Κ” ποσού267.742,68 €, ΚΑ 00/6718.0015με τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παρ/κούς,τετρ/κούς,ακρ/νους”ποσού 39.666,89 € , ΚΑ 00/6718.0016 με τίτλο “Επίδομα στεγαστικής συνδρομής” ποσού 10.592,57 €,ΚΑ 00/6718.0024 με τίτλο “Επίδομα προστασίας της μητρότητας” ποσού 880,40 €, και ΚΑ 00/6718.0023 με τίτλο “Επίδομα Ομογενών προσφύγων” ποσού 2.102,80 € συνολικού ποσού ενταλμάτων 761.105,97 €

Από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά:
1. ΧΕΠΕ 98/2011 ποσού 821.732,19 € πληρώθηκαν ..790.028,05€ υπόλοιπο 31.704,14€
2. ΧΕΠΕ 99/2011 ποσού 65.452,43 € πληρώθηκαν…65.452,43€ υπόλοιπο 0,00€
3. ΧΕΠΕ100/2011ποσού267.742,68€ πληρώθηκαν..266.688,68€ υπόλοιπο 1.054,00€
4. ΧΕΠΕ101/2011ποσού39.666,89€πληρώθηκαν38.764,89€υπόλοιπο902,00€ ΧΕΠΕ 102/2011 ποσού 10.592,57€ πληρώθηκαν..9.942,57€ υπόλοιπο 650,00€
5. ΧΕΠΕ 103/2011 ποσού 38.869,04 €πληρώθηκαν..38.869,04€ υπόλοιπο 0,00€
6. ΧΕΠΕ 104/2011 ποσού 56.150,71 €πληρώθηκαν..56.150,71€ υπόλοιπο 0,00€
7. ΧΕΠΕ 105/2011 ποσού 169.919,64€ πληρώθηκαν..167.747,64€ υπόλοιπο 2.172,00€
8. ΧΕΠΕ106/2011ποσού37.789,65€πληρώθηκαν37.065,65€υπόλοιπο724,00€ ΧΕΠΕ107/2011 ποσού 71.939,16 € πληρώθηκαν 66.507,96 € υπόλοιπο 5.431,20€
9. ΧΕΠΕ108/2011ποσού2.102,80€πληρώθηκαν1961,92€υπόλοιπο140,88€ ΧΕΠΕ 109/2011 ποσού 880,40 € πληρώθηκαν 880,40€ υπόλοιπο 0,00€

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες σύμφωνα με τους παραπάνω κωδικούς εξόδων που έγιναν από τους υπολόγους α) Σκούρτη Σταματία του Ευθυμίου για το ποσό των 821.732,19 € εκ των οποίων 790.028,05€ πληρώθηκαν βάσει καταστάσεων στα ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 31.704,14€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με το Γρ. Είσπραξης Νο Α 122/21-04-2011 & β) Σταματόπουλο Βασίλειο για το ποσό των 761.105,97 € εκ των οποίων 750.031,89€ πληρώθηκαν βάσει καταστάσεων στα ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 11.074,08€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με τα Γρ.Εισπρ. Νο Α92/7-4-2011 & Α123/21-04-2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, καθώς και την απόφαση 4/42/2011 της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τις κάτωθι δαπάνες, που έγιναν από τους υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. Σκούρτη Σταματία του Ευθυμίου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. 98/2011, ποσού 821.732,19€ για πληρωμή επιδομάτων βαριά ανίκανων προς εργασία δημοτών μας, και Σταματόπουλου Βασίλειου του Νικολάου, μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας, από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ΄ αριθμ. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/2011, συνολικού ποσού 761.105,97€ για πληρωμή βοηθημάτων σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία, βοηθημάτων για παραπληγικούς δημοσίου, επιδομάτων σε απροστάτευτους ανηλίκους, επιδομάτων σε τυφλούς, επιδομάτων σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς & ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε κωφάλαλους, επιδομάτων σε Β.Ν.Κ., επιδομάτων κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους, επιδομάτων στεγαστικής συνδρομής, επιδομάτων προστασίας της μητρότητας και επιδομάτων ομογενών προσφύγων.
Β.- Απαλλάσσει τους κ.κ. Σκούρτη Σταματία του Ευθυμίου και Σταματόπουλο Βασίλειο του Νικολάου από υπολόγους των ανωτέρω ποσών, τα οποία έχουν διατεθεί για καταβολή των επιδομάτων του Τμήματος Πρόνοιας στους δικαιούχους.
…………………………………………………………………………………………………….
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/65/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                Τα Μέλη
                                                                                                     Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                    Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                    Φόρτης Φώτιος
                                                                                                    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                    Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος