Απόφαση υπ΄ αριθμ.λ 4/11/09-05-2011

Αριθμός Πρακτικού 4
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Της 09.05.2011

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 9η Μαϊου 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09,30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 16830/04.05.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Β. Ρούκης) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία. –
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Χρ. Μελέτης, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεωργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Πετρ. Λέκκας, 6)Ιωάν. Γκεζερλής, 7)Θωμ. Αθανασάκος και 8)Νικ. Γιάννου.

Απόφαση 11η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» και λέγει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, θέτει δε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετική εισήγηση που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκέντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο . Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της περιοχής, απόσπασμα Ρυμοτομικού σχεδίου συνοδευόμενο από το ΦΕΚ, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη-διαχειριστή, Δημοτική Ενημερότητα, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.

Σας διαβιβάζω τις κατωτέρω αιτήσεις καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά των :

1. ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σπυρίδωνα, ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Τοπ. Κοινότητας Αγ. Βασιλείου της Δημ. Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων.

2. ΚΑΡΑΤΖΑΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κων/νου, ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Τοπ. Κοινότητας Κουταλά της Δημ. Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων.

3. ”Κ.ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”,
1. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
2. ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
3. ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
στην Τοπ. Κοινότητας Κάτω Άσσου της Δημ. Ενότητας Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων.
4. ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων.

Οι ανωτέρω είναι ενήμεροι για τα χρέη προς το Δήμο μας (δεν οφείλουν)

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο των φακέλων των ενδιαφερομένων, εισηγούμεθα τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης των ανωτέρω καταστημάτων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τη σχετική εισήγηση, την ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομική διάταξη, τις διατάξεις του Ν.2218/94, τις διατάξεις των άρθρων 80 και 285 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθμ.51/Α.Π.οικ. 66174/29.11.2006 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στα κάτωθι καταστήματα:
1. Στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ) – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων του ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σπυρίδωνα.
2. Στο κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τοπική Κοινότητα Κουταλά της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων της ΚΑΡΑΤΖΑΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του Κωνσταντίνου.
3. Στο κατάστημα «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων της εταιρείας «Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
4. Στο κατάστημα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ» στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων της ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Μιχαήλ.
……………………………………………………………………………………………………….………
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικό υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/11/2011

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη
                                                                                            Χρ. Μελέτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                Π. Λαμπρινός
                                                                                           Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                           Π. Λέκκας
                                                                                           Ι. Γκεζερλής
                                                                                           Θ. Αθανασάκος
                                                                                            Ν. Γιάννου