Απόφαση υπ΄ αριθ. 7/60/13-04-2011

 Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 13.04.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Απριλίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13722/08.04.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να προταχθεί το θέμα του ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων, ούτως ώστε να μελετήσουν στη το θέμα του προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου μας με περισσότερη άνεση χρόνου.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να προταχθεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 60η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την από 08-04-2011 επιστολή του ο δικηγόρος κ. Βασίλειος Γαρούφης μας ενημέρωσε ότι στις 06-10-2011 εκδικάζεται εξ αναβολής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αριθμό καταχώρησης βιβλίου 169/04-12-2009 αγωγή του Αναστασίου Παναγιώτη Καρνέζη, κατοίκου Ναυπλίου Αργολίδος, κατά του τέως Δήμου Τενέας, η οποία αφορά αίτημα χρηματικής αποζημίωσης, λόγω ατυχήματος, που προκλήθηκε από λακούβα στον ασφαλτοτάπητα, σε δρόμο που συνδέει το Σπαθοβούνι με την επαρχιακή οδό Κορίνθου – Άργους στο ύψος του Χιλιομοδίου. Ο εν λόγω δικηγόρος έχει οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, δυνάμει της αριθμ. 12882/01-04-2011 απόφασης Δημάρχου, και ζητά την έκδοση σχετικής απόφασης ορισμού άλλου δικηγόρου για την ως άνω υπόθεση, διότι στις 06-10-2011 δεν μπορεί να παραστεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου, δεδομένου ότι έχει ήδη ανειλημμένη υποχρέωση να παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου. Ο Πρόεδρος προτείνει την αναβολή της συζήτησης του θέματος, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής καλύτερα για την υπόθεση.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει την συζήτηση του ως άνω θέματος, προκειμένου να τύχει καλύτερης ενημέρωσης επί της υπόθεσης.
……………………………………………………………………………………………………..
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/60/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                          Τα Μέλη
                                                                                               Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                  Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                              Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                              Φόρτης Φώτιος
                                                                                              Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                              Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                              Τόγιας Σωκράτης
                                                                                              Καρπούζης Γρηγόριος