Απόφαση υπ΄ αριθμ. 9/75/17-05-2011

Αριθμός Πρακτικού 9
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 17.05.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 17η Μαϊου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 12.30 μ.μ σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 19033/17.05.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φωτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8) Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρηγ..
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται και στην πρόσκληση της συνεδρίασης, και συγκεκριμένα διότι έχει ήδη παρέλθει το δίμηνο, κατά το τέλος του οποίου τα προνοιακά επιδόματα θα πρέπει να δοθούν στους δικαιούχους, με συνέπεια η πληρωμή τους να πρέπει να γίνει άμεσα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 75η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Ορισμός υπολόγων για τα προνοιακά επιδόματα του Δήμου Κορινθίων.”

Σχετικά με τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2011 και την καταβολή αυτών στους δικαιούχους, ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου μας, ως υπολόγους:
1. Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα και αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ     ΠΟΣΟ
6718.0012 Αιμολυντική Αναιμία                    64.728,53
6718.0018 Παραπληγικοί Δημοσίου            58.753,01
6718.0020 Κωφάλαλοι                                    37.427,29
6718.0017 Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι     40.546,37
6718.0014 Β.Ν.Κ.                                           271.201,40
6718.0015 Επίδομα Κίνησης                      41.706,42
2. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό:
ΚΑΕ              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ        ΠΟΣΟ
6718.0011 Βαριάς Αναπηρίας                       858.113,29
3. Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ ΑΑ419426, για τα κάτωθι επιδόματα και τα αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ           ΠΟΣΟ
6718.0019 Τυφλότητα                                         169.414,11
6718.0016 Στεγαστική Συνδρομή                     11.612,56
6718.0023 Ομογενών Προσφύγων                 2.243,82
4. Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 034004547 και ΑΔΤ ΑΖ205033, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό:
ΚΑΕ               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ         ΠΟΣΟ
6718.0022 Απροστάτευτων Ανηλίκων              70.463,02

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το χρονικό διάστημα από 01-03-2011 έως 30-04-2011, τους κ.κ.:
1. Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα και αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ         ΠΟΣΟ
6718.0012 Αιμολυντική Αναιμία                     64.728,53
6718.0018 Παραπληγικοί Δημοσίου             58.753,01
6718.0020 Κωφάλαλοι                                     37.427,29
6718.0017 Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι       40.546,37
6718.0014 Β.Ν.Κ.                                             271.201,40
6718.0015 Επίδομα Κίνησης                         41.706,42
2. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό:
ΚΑΕ              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ        ΠΟΣΟ
6718.0011 Βαριάς Αναπηρίας                       858.113,29
3. Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ ΑΑ419426, για τα κάτωθι επιδόματα και τα αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ          ΠΟΣΟ
6718.0019 Τυφλότητα                                      169.414,11
6718.0016 Στεγαστική Συνδρομή                   11.612,56
6718.0023 Ομογενών Προσφύγων                  2.243,82
4. Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 034004547 και ΑΔΤ ΑΖ205033, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό:
ΚΑΕ              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ          ΠΟΣΟ
6718.0022 Απροστάτευτων Ανηλίκων              70.463,02

Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι εν συνεχεία θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως τις 15/07/2011.
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 9/75/2011.-
Ο Πρόεδρoς                                                               Τα Μέλη
                                                                                   Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                   Σταματάκης Μάριος
                                                                                  Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                 Τόγιας Σωκράτης
                                                                                  Καρπούζης Γρηγόρης

Leave a Comment