ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος, 19-5-2011 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 19.678                  
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                               
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                
                ΠΛΗΡ.:                                                                                      
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                           
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 23η Μαίου  2011:   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα κι ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
1.      -Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΔΑΕΚΑΑΠ από την εταιρεία ΔΑΚΕΚ με βάση τις διατάξεις των άρθρων 69-77 Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010 και έγκριση κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των Ανωνύμων εταιρειών.
2.      -Αλλαγή επωνυμίας της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Κατασκευαστικής Εταιρείας Κορίνθου με διακριτικό τίτλο ΔΑΚΕΚ με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.
3.      -Επέκταση του σκοπού της εταιρείας ΔΑΚΕΚ με τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού
4.      -Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΑΚΕΚ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
5.      –Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης
6.      – Ορισμός εκ νέου μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας ΔΑΕΚ με τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας ΔΑΚΕΚ
7.      Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2009-2010 μετά την επ’ αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας ΔΑΚΕΚ
8.      -Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2009-2010 μετά την επ’ αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας ΔΑΕΚΑΑΠ
9.      -Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009-2010 της εταιρείας ΔΑΚΕΚ
10.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009-2010 της εταιρείας ΔΑΕΚΑΑΠ
11.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2011 της εταιρείας ΔΑΕΚ
12.– Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας
13.Τροποποίηση απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί καθορισμού χώρων υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων
14.–Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δ.Δ. Σοφικού» πρώην Δήμου Σολυγείας
15.– Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση άλσους Μνημείου Νικηταρά (ηλεκτροφωτισμός )» και παράταση εργασιών
16.Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευαστικά ύδρευσης Δήμου πρώην δήμου Άσσου-Λεχαίου»
17.–Έγκριση απολογισμού έτους 2010 Δ΄ ΚΑΠΗ Τ.Δ. Εξαμιλίων
18.– Έγκριση απολογισμού έτους 2010 ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Κορίνθου
19.– Έγκριση απολογισμού έτους 2010 Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου
20.–Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπ. Αυτοδιοίκηση στην Αλεξανδρούπολη
21.Διαγραφή τέλους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2006-2007 Δημητρίου Σμυρλή
22.–Συνδιοργάνωση με τη Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου της εκδήλωσης «Η πόλις Εάλω»
23.–Συνδιοργάνωση με την Ένωση Αρκάδων Κορινθίας «Το Μαίναλο» της εκδήλωσης «Προς Κορινθίους» 
24.–Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουταλά της «Γιορτής της Πατάτας».
25.-Αίτηση ΝΟΚ για συμμετοχή του Δήμου στους Κολυμβητικούς αγώνες «6ο Κύπελλο Κορίνθου»
26.-Αίτημα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για συμμετοχή στην εκδήλωση «Εργαστήρι Πολιτικής» 
27.–Έγκριση Τελετής λαμπαδηδρομίας –άφιξης φλόγας της Ελπίδας των Special Olympics στην Κόρινθο
28. -Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης με θέμα «Απλός, υγιεινός και οικονομικός τρόπος διατροφής»
29.-Αίτηση Συλλόγου Ποντίων για συμμετοχή στην εκδήλωση Ποντιακής βραδιάς
30.– Έγκριση δαπάνης 8ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας Δημοτικής Τράπεζας Αίματος
31.– -Έγκριση προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων στο Δήμο μας
32.-Διάθεση πιστώσεων
33.-Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.
34.Έγκριση δαπανών μετάβασης Δημάρχου εκτός έδρας
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ