Πρόσκληση συνεδρίασης της 2ας Ιουνίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                Κόρινθος, 31.05.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                              Αριθμ.Πρωτ.: 22337
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά ΕιρήνηΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Χαρ. Κασίμη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2α Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.).
2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
3. Ανάκληση της αριθμ. 5/45/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
4. Ανάκληση της αριθμ. 5/46/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά της Δ.Ε. Τενέας για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

Η συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα, διότι, λόγω της καθυστέρησης της έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου μας, έχει ήδη παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οφείλονται χρήματα σε τρίτους, που ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, καθώς δεν δύναται να προχωρήσουν οι διαδικασίες για έργα, προμήθειες κ.λπ. και βέβαια πρέπει άμεσα να επιλυθεί και το θέμα των κτιριακών υποδομών του Δήμου μας, οι οποίες προς το παρόν είναι ελλείπεις.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ