Πρόσκληση συνεδρίασης της 7ης Ιουνίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                              Κόρινθος, 03.06.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                            Αριθμ.Πρωτ.: 23105
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Χαρ. Κασίμη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 7η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011)».
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2011).
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Άσσου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων.
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων.
5. Επικύρωση του από 03-06-2011 πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011)», προϋπολογισμού 121.770,00€.
6. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
7. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ