Απόφαση υπ΄ αριθμ. 10/76/02-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 10
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 02.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη κι ώρα 08.30 π.μ σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22337/31.05.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται και στην πρόσκληση της συνεδρίασης, και συγκεκριμένα διότι, λόγω της καθυστέρησης της έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2001 του Δήμου, έχει ήδη παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οφείλονται χρήματα σε τρίτους και οι οφειλές αυτές πρέπει να καλυφθούν άμεσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 76η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.)», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) .


Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.
Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 157/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1069/2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, που αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.):

8111  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   494.749,57
8112,0001   Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )     233.341,28
8112,0002   Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Ασσου – Λεχαιου ( ΚΑ 8112 )     67.107,69
8112,0003   Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Τενέας ( ΚΑ 8112 )    139.805,17
8112,0004   Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Σαρωνικού ( ΚΑ 8112 )     2.087,36
8112,0005   Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Σολυγείας ( ΚΑ 8112 )   21.651,26
8113  Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων     991.434,46
8114,0004   Φόροι – Τέλη Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8114 )    256,86
8115,0001   Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )    146.605,87
8115,0002   Διάφορα έξοδα Δήμου Άσσου – Λεχαίου ( ΚΑ 8115 )    39.456,29
8115,0003   Διάφορα έξοδα Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8115 )    26.339,99
8115,0004    Διάφορα έξοδα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8115 )    23.812,83
8115,0005   Διάφορα έξοδα Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8115 )    14.166,18
8116,0001   Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8116 )   126.405,88
8116,0002   Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Άσσου – Λεχαίου ( ΚΑ 8116 )   105.389,37
8116,0003   Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8116 )   56.612,47
8116,0004   Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8116 )   106.357,00
8116,0005   Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8116 )   78.894,44
8117   Λοιπά έξοδα    223.491,40
8121,0001   Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8121 )
942.173,71
8121,0002 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Άσσου-Λεχαίου ( ΚΑ 8121 )  163.155,91
8121,0003   Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8121 )  40.094,31
8121,0005   Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8121 )  2.999,99
8122,0001  Έργα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8122 )   1.092.442,01
8122,0002   Έργα Δήμου Άσσου Λεχαίου ( ΚΑ 8122 )   369.264,94
8122,0003   Έργα Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8122 )   352.659,18
8122,0004   Έργα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8122 )   343.829,62
8122,0005   Έργα Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8122 )   52.424,36
8123,0001   Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8123 )  45.978,91
8123,0002   Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Άσσου Λεχαίου ( ΚΑ 8123 )  23.716,51
8123,0003   Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8123 )  85.213,01
8123,0004   Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8123 )  12.820,00
8123,0005   Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8123 )  12.454,38

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθμ. 157/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 1069/2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011 για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                           ΠΙΣΤΩΣΗ
8111             Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                          494.749,57
8112.0001  Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )                                     233.341,28
8112.0002  Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Ασσου – Λεχαιου ( ΚΑ 8112 )                            67.107,69
8112.0003  Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Τενέας ( ΚΑ 8112 )                                           139.805,17
8112.0004  Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Σαρωνικού ( ΚΑ 8112 )                                        2.087,36
8112.0005  Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Σολυγείας ( ΚΑ 8112 )                                        21.651,26
8113            Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                          991.434,46
8114.0004  Φόροι – Τέλη Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8114 )                                                                              256,86
8115.0001  Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )                                                                   146.605,87
8115.0002  Διάφορα έξοδα Δήμου Άσσου – Λεχαίου ( ΚΑ 8115 )                                                          39.456,29
8115.0003  Διάφορα έξοδα Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8115 )                                                                            26.339,99
8115.0004  Διάφορα έξοδα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8115 )                                                                    23.812,83
8115.0005  Διάφορα έξοδα Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8115 )                                                                      14.166,18
8116.0001  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8116 )                                  126.405,88
8116.0002  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Άσσου – Λεχαίου ( ΚΑ 8116 )                       105.389,37
8116.0003  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8116 )                                          56.612,47
8116.0004  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8116 )                                106.357,00
8116,0005  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8116 )                                     78.894,44
8117            Λοιπά έξοδα                                                                                                                             223.491,40
8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8121 )942.173,71
8121.0002 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Άσσου-Λεχαίου ( ΚΑ 8121 )

                                                                                                                                                                        163.155,91
8121.0003 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8121 )        40.094,31
8121.0005  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8121 )    2.999,99
8122.0001  Έργα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8122 )                                                                                 1.092.442,01
8122.0002  Έργα Δήμου Άσσου Λεχαίου ( ΚΑ 8122 )                                                                           369.264,94
8122.0003  Έργα Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8122 )                                                                                          352.659,18
8122.0004  Έργα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8122 )                                                                                  343.829,62
8122.0005  Έργα Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8122 )                                                                                       52.424,36
8123.0001  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8123 )

                                                                                                                                                                          45.978,91
8123.0002   Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Άσσου Λεχαίου ( ΚΑ 8123 )

                                                                                                                                                                          23.716,51
8123.0003  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8123 )

                                                                                                                                                                          85.213,01
8123.0004  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8123 )    

                                                                                                                                                                          12.820,00
8123.0005  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8123 )

                                                                                                                                                                           12.454,38

………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/76/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                              Τα Μέλη
                                                                                   Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                  Φόρτης Φώτιος
                                                                                   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                   Κορδώσης Χρήστος
                                                                                  Καρπούζης Γρηγόριος