Αποδοχή χρηματοδότησης

 

 
                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 185
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.626.209,82 € για την
                                καταβολή των επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες Β΄      
                                διμήνου 2011»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.     Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.    Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.   ΚουλούκηςΧαράλαμπος- Λέχαιο
  5.   Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.   ΚαψάσκηςΠαναγιώτης– Περιγιάλι           
  7.  Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
     2.   ΔόντηςΣταμάτιοςΓαλατάκι                                                                  
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί το θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.626.209,82 € για την καταβολή των επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες Β΄ διμήνου 2011» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον επειδή πρέπει ν΄ αποδοθούν σύντομα στους δικαιούχους. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου και συμφωνεί να συζητήσει το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 185 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
 
Με το αριθμ. πρωτ: 74774/12.5.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων κατανεμήθηκε στο Δήμο Κορινθίων ποσό #1.626.209,82€# ως επιχορήγηση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το χρονικό διάστημα από 1/3-30/4/2011.
            Εσείς θα πρέπει να αποδεχτείτε την ανωτέρω επιχορήγηση, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2011 τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα  έτους 2011 σε αντίστοιχους κωδικούς προκειμένου να διανεμηθεί στους δικαιούχους.
         Η παραπάνω καταβολή στους δικαιούχους θεωρείται υποχρεωτική δαπάνη για το Δήμο μας, σύμφωνα με τα άρθρα 158 & 160 του Ν. 3463/2006.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τις διατάξεις των άρθρων 158 & 160 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού #1.626.209,82€# σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 74774/12.5.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το χρονικό διάστημα από 1/3-30/4/2011       
Το ανωτέρω ποσό έχει προβλεφθεί στον  προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 στους παρακάτω κωδικούς ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
   Στην κατηγορία με Κ.Α. 062 και τίτλο “Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών” και στην υποκατηγορία με Κ.Α. 0621 και τίτλο “Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων” συνολικού ποσού 9.497.028,96 €.
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
 • Κ.Α. 00/6718.0011 με τίτλο “Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας” ποσό 858.113,29 € και συνολικού ποσού 4.930.393,14 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0012 με τίτλο “Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS” ποσό 64.728,53 € και συνολικού  ποσού 392.714,58€.
 • Κ.Α. 00/6718.0014 με τίτλο “Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης” ποσό 271.201,40 € συνολικού ποσού 1.606.456,08 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0015 με τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους” ποσό 41.706,42 € και συνολικού ποσού 238.001,34 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0016 με τίτλο “Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” ποσό 11.612,56€ και συνολικού ποσού 63.555,42 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0017 με τίτλο “Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών” ποσό 40.546,37 € και συνολικού ποσού 233.214,24 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0018 με τίτλο “Επίδομα Παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου” ποσό 58.753,01 και συνολικού  ποσού 336.904,26 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0019 με τίτλο “Επίδομα Τυφλότητας” ποσό 169.414,11€ και συνολικού ποσού 1. 019.517,84€.
 • Κ.Α. 00/6718.0020 με τίτλο “Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα” ποσό 37.427,29 € και συνολικού ποσού 226.737,90 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0022 με τίτλο “Επίδομα απροστάτευτων παιδιών”  ποσό 70.463,02€ και συνολικού ποσού 431.634,96 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0023 με τίτλο “Επίδομα ομογενών – προσφύγων” ποσό 2.243,82 € και συνολικού ποσού 12.616,80 €.
        Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 /  185 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ