Ένταξη οικισμού Πανοράματος στους οικισμούς της Στατιστικής Υπηρεσίας

 

 
                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 186
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.: «Ένταξη οικισμού Πανοράματος Τοπ. Κοινότητας Ξυλοκέριζας
                                στους οικισμούς της Στατιστικής Υπηρεσίας»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
 3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
 7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
 9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
20.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.     ΔόντηςΣταμάτιος-Γαλατάκι                                                                   
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί το θέμα: «Ένταξη οικισμού Πανοράματος Τοπ. Κοινότητας Ξυλοκέριζας στους οικισμούς της Στατιστικής Υπηρεσίας» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον προκειμένου να  πραγματοποιηθεί η απογραφή του οικισμού από την ανωτέρω υπηρεσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου και συμφωνεί να συζητήσει το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
 
Απόφαση: 186 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 42/2011 Α.Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) όπως αυτά παραδόθηκαν στο Δήμο από την Επόπτρια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κα Βλασία Τσιούγκου. Επειδή εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί ο οικισμός Πανοράματος της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας στους πίνακες προτείνεται η ένταξη του ανωτέρω οικισμού στα πλαίσια της διενέργειας της Απογραφής Κτιρίων και της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, τις διατάξεις του ΠΔ 168/2008 (ΦΕΚ 223 Α΄/ 4.11.2008).και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την ένταξη του οικισμού Πανοράματος της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας στα Φύλλα Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) του Δήμου Κορινθίων, στα πλαίσια της διενέργειας της Απογραφής Κτιρίων και της Απογραφής Πληθυσμού, συμπληρώνοντας σχετικά την υπ’ αριθμ .42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 186 / 2011 .
 
   
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ