Δικαστική παρέμβαση του Δήμου στο Σ.τ.Ε

 

 
                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 187
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ.: «Δικαστική παρέμβαση του Δήμου στο Σ.τ.Ε κατά των αποφάσεων συγχώνευσης των σχολείων»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.    ΔόντηςΣταμάτιος- Γαλατάκι                                                                  
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί το θέμα: «Δικαστική παρέμβαση του Δήμου στο Σ.τ.Ε κατά των αποφάσεων συγχώνευσης των σχολείων» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον προκειμένου να  γίνουν άμεσες ενέργειες. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου και συμφωνεί να συζητήσει το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
 
Απόφαση: 187 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με  την 29984/Δ4/2011 (ΦΕΚ Β/440/18.3.2011) απόφαση της κ. Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η συγχώνευση από το σχολικό έτος 2011-2012 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Σχολείων Σπαθοβουνίου και Αγγελοκάστρου.
 Προσβάλλουμε με την παρούσα, έχοντας σύμφωνα με τα παρακάτω προφανές έννομο συμφέρον για όσους λόγους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε εν καιρώ αλλά και τους παρακάτω νόμιμους βάσιμους και αληθινούς: 
Ο Δήμος μας με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας με την οποία καταργούνται για οικονομικούς λόγους τα Δημοτικά Σχολεία Σπαθοβουνίου και Αγγελοκάστρου.

 ο Δήμος μας υποστηρίζει ότι η απόφαση κατάργησης συγχώνευσης των Δημοτικών Σχολείων Σπαθοβουνίου και Αγγελοκάστρου ελήφθη αποκλειστικά και μόνο με οικονομικά κίνητρα κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος που επιβάλλει τη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης.

Η επίμαχη απόφαση της υφυπουργού στερείται αιτιολογίας και δεν επικαλείται για την κατάργηση των εν λόγω Δημοτικών Σχολείων Σπαθοβουνίου και Αγγελοκάστρου λόγους που να αφορούν την εκπαίδευση ή την παιδεία γενικότερα, έστω και μακροπρόθεσμα. Ούτε όμως καν επικαλείται συγκεκριμένους οικονομικούς λόγους.

Η επίμαχη απόφαση, λήφθηκε χωρίς συγκεκριμένη μελέτη και αναφορά στα ποσά που θα εξοικονομηθούν από την κατάργηση των Δημοτικών Σχολείων Σπαθοβουνίου και Αγγελοκάστρου στα ποσά με τα οποία θα επιβαρυνθούν τα Δημοτικά Σχολεία Χιλιομοδίου και Σοφικού με το οποία συγχωνεύονται και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω ποσά για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Ακόμη, καμία έρευνα και μελέτη για την ύπαρξη άλλης ενδεδειγμένης λύσης για την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των δαπανών δεν έγινε (π.χ. μείωση μισθώματος, μερική χρησιμοποίηση υποαπασχολούμενων δασκάλων σε άλλα σχολεία κ.λπ.), αλλά επιλέχθηκε βιαστικά και πρόχειρα η εύκολη λύση της κατάργησης των σχολείων.

Επίσης καμία αναφορά και αιτιολόγηση υπάρχει στην επίμαχη υπουργική απόφαση για την αναγκαιότητα κατάργησης των Δημοτικών Σχολείων Σπαθοβουνίου και Αγγελοκάστρου ώστε να βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση, αλλά και γενικά δεν γίνεται αναφορά στους λόγους κατάργησης τω εν λόγω πρωτοβάθμιων εκπαιδευτηρίων και τη συγχώνευσή τους τα Δημοτικά Σχολεία Χιλιομοδίου και Σοφικού.

Τέλος, πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν προηγήθηκε εισήγηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας για τη κατάργηση των Δημοτικών Σχολείων Σπαθοβουνίου και Αγγελοκάστρου όπως προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 1566/1985), ακόμη και αυτή μετά τον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) αλλά δεν λήφθηκαν υπόψη και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την προσφυγή στο Σ.τ.Ε. κατά του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα περί ακυρώσεως της 29984/Δ4/2011 (ΦΕΚ Β/440/18.3.2011) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η συγχώνευση από το σχολικό έτος 2011-2012 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Σχολείων Σπαθοβουνίου και Αγγελοκάστρου.
 
        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 187 / 2011 .
 
   
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ