Διαμαρτυρία του Δήμου

 

                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 188
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.Δ.: «Διαμαρτυρία του Δήμου για το σχέδιο νόμου επί του
                                χωροταξικού των ιχθυοτροφείων στο Σαρωνικό Κόλπο»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.     ΔόντηςΣταμάτιος- Γαλατάκι                                                                   
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί το θέμα:
«Διαμαρτυρία του Δήμου για το σχέδιο νόμου επί του χωροταξικού των ιχθυοτροφείων στο Σαρωνικό Κόλπο»
εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον επειδή έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο για διαβούλευση σχέδιο για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών με προθεσμία 46 ημερών . Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου και συμφωνεί να συζητήσει το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Στη σημερινή συνεδρίαση παρευρίσκονται ο κ. Λάμπρος Μπούκλης, Περιφερειακό Σύμβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και  οι Πρόεδροι των Τ.Σ.  Σοφικού, Κόρφου και Κατακαλίου και κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών.
 
Απόφαση: 188 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 8/6-5-2011 Α.Τ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού, την αριθμ. 5/11-4-2011 Α.Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου και το από 18-4-2011 ψήφισμα διαμαρτυρίας των Προέδρων και τοπικών φορέων Κόρφου, Κατακαλίου και Σοφικού με τις οποίες αντιδρούν έντονα για την προσπάθεια δημιουργίας Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και ζητούν την κατάργηση κάθε ενέργειας που αφορά έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας , έγκριση μετεγκατάστασης και επέκτασης των ήδη υπαρχουσών μονάδων.
Ο κ. Χατζής Μιχάλης, Αντιδήμαρχος Σολυγείας αναπτύσσοντας το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Στις 13/4/2011 δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό προτείνεται στην περιοχή μας η δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. Συγκεκριμένα στη περιοχή Σοφικού-Σελόντα προτείνεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. που θα περιλαμβάνει τέσσερις ζώνες στη Νήσο Πλατειά, Νήσο Ομβριό, όρμο Σελόντα και Κόρφο. Στην περιοχή αυτή θα επιτρέπεται η συγκέντρωση και λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Η γειτνίαση της Π.Ο.Α.Υ Σοφικού –Σελόντας με την προτεινόμενη Π.Ο.Α.Υ Αργολίδας έχει σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση του προβλήματος και την εδραίωση πλέον ενός φαινομένου με αρνητικές συνέπειες στο θαλάσσιο και υποθαλάσσιο περιβάλλον, στην οικολογική ισορροπία στην ποιότητα ζωής και στην οικονομική ζωή. Κριτήριο της επιλογής αυτής υπήρξε η άναρχη χωροθέτησή τους μέχρι σήμερα και η διασπορά τους σε μια ζώνη που εκτείνεται από την Επίδαυρο μέχρι και το Κατακάλι Κορινθίας υποβιβάζοντας και καταστρέφοντας τόσο το θαλάσσιο περιβάλλον όσο και την παράκτια ζώνη. Το πλήγμα στον τουρισμό, τον κύριο άξονα της οικονομικής ζωής της περιοχής, είναι εξίσου βαρύ και ζημιογόνο. Τα ιχθυοτροφεία ευθύνονται πρωταρχικά για την έλλειψη καθαρών θαλάσσιων υδάτων και παραλιών κατάλληλων για κολύμπι, η οποία αποτελεί την σημαντικότερη ίσως αδυναμία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπάρχουν πανέμορφα λιμανάκια και κόλποι, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν ελκυστικό προορισμό για κολύμπι για τους κατοίκους, τους παραθεριστές κα τους επισκέπτες με σκάφη λόγω της μορφολογίας και του φυσικού κάλλους τους. Από αυτά όμως ελάχιστα παραμένουν ανέπαφα από την ολοκληρωτική καταστροφή που έχει συντελεστεί καθιστώντας τα, όχι απλώς μη ελκυστικά, αλλά και πιθανώς επιβλαβή για κολύμβηση. Είναι αυτονόητες οι επιπτώσεις της απαράδεκτης αυτής κατάστασης στον τουρισμό και στην οικονομία καθώς, όσο όμορφος και αν είναι ο τόπος μας, δεν μπορεί να συναγωνιστεί άλλα μέρη που έχουν φροντίσει να έχουν καθαρές παραλίες και θάλασσα, κριτήριο που είναι πρωταρχικό για την επιλογή ενός καλοκαιρινού προορισμού.  Σύμφωνα με το Χωροταξικό Πλαίσιο η περιοχή χαρακτηρίζεται «Αποκλειστικής χρήσης» μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, στην οποία θα απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα. Νομιμοποιείται επίσης η δημιουργία κεντρικών χερσαίων εγκαταστάσεων ως συνοδών έργων λόγω της φύσης και των λειτουργικών αναγκών των πλωτών μονάδων. Σε αυτές προβλέπονται εγκαταστάσεις με μέγεθος και χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης όπως: ελλιμενισμού, σύστημα άντλησης θαλασσινού νερού, σύστημα όδευσης τροφών, αποθήκες, φυλάκια, χώροι φύλαξης διχτύων, κλίβανοι αποτέφρωσης, χώροι παραμονής προσωπικού. Εντός των ορίων της Π.Ο.Α.Υ. όλες οι ανταγωνιστικές χρήσεις όπως οικιστική, παραθεριστική, τουριστική, θαλάσσιος Τουρισμός, αποκλείονται και υποβιβάζεται ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή με μηδαμινές πλέον αναπτυξιακές τουριστικές δυνατότητες. Όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκε ανεξέλεγκτα μια δραστηριότητα η οποία νομιμοποιείται και θέτει σε αμφιβολία την επιβίωση της τουριστικής οικονομίας του τόπου μας. Με γνώμονα το ενδιαφέρον μας δια το περιβάλλον και το οικοσύστημα της θαλάσσιας περιοχής που γειτνιάζει και έχει άμεσες επιπτώσεις στον Κόλπο του Κόρφου μαζί με κατοίκους και συλλόγους της περιοχής εναντιωνόμαστε σε κάθε ενέργεια ολοκληρωτικής καταστροφής.
 
Ο κ. Γκερζελής Ιωάννης,  πρώην Δήμαρχος Δ. Σολυγείας μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι ένα θέμα που το έζησε ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σολυγείας το 1982 όταν η εταιρεία ΣΕΛΟΝΤΑ με αίτησή της ζητούσε την επέκταση εγκατάστασης ιχθυοκαλλιέργειας.   Είναι γεγονός ότι η περιοχή έχει καταστραφεί από την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους κατοίκους. Πιστεύω ότι το θέμα δεν πρέπει να περάσει.
 
Οι Πρόεδροι Τ.Σ. Παναγιώτης Κλέττας (Σοφικού), Γεώργιος Γκούμας (Κόρφου) και Αναστάσιος Φίλης (Κατακαλίου) ανέφεραν ότι είναι ενάντια στην ανάπτυξη- επέκταση της ιχθυοκαλλιέργειας στη περιοχή τους. Είναι αρκετά επιβαρημένη από τα λειτουργούντα ιχθυοτροφεία. Μετά από πολλές προσπάθειες και δικαστικούς αγώνες των τοπικών συλλόγων μέχρι σήμερα κατάφεραν να καταστήσουν κάποια ιχθυοτροφεία της περιοχής ανενεργά. Με το προτεινόμενο σχέδιο τώρα πάνε να δημιουργήσουν ένα νέο καθεστώς που δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.
 
Ο κ. Μπούκλης, Περιφερειακός Σύμβουλος Περ/ρειας Πελοποννήσου ανέφερε ότι δεν πρέπει να δοθούν νέες άδειες και να γίνει επανεξέταση των προϋποθέσεων και όρων των χορηγούμενων αδειών. Πρέπει το κράτος να δει το θέμα πιο σοβαρά.
 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι: Με έκπληξη ενημερώθηκα ότι υπάρχει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Ειδικού Πλαισίου Ανάπτυξης της ιχθυοκαλλιέργειας και για τη περιοχή μας από την Επίδαυρο μέχρι την Αλμυρή. Ουσιαστικά όλη η έκταση προτείνεται για ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας. Προτείνω να συνταχθούμε με όλους τους συλλόγους και ν΄ αντισταθούμε με οποιοδήποτε ένδικο μέσον για τη μη εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Να ζητήσουμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να συνδράμουν το Δήμο στο θέμα και να συνταχθούν με την πρότασή μας. Να μη νομιμοποιήσουμε καμία άδεια για τη λειτουργία νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και οι υπάρχουσες μονάδες να λειτουργήσουν μέχρι τη λήξη της άδειάς τους. Επίσης να ξεκινήσει ο έλεγχος των χορηγούμενων αδειών και των χώρων που έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία των πιο πάνω μονάδων. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο ομόφωνα θ΄ αποφασίσει για τη μη περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής.
 
Ο κ. Γιώτης Κων/νος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι: Είμαι θετικός να προστατευθούν οι υπάρχουσες μονάδες. Το θέμα μας είναι το σχέδιο της χωροταξικής ανάπτυξης . Να πω ότι για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών χωροθετούνται κόλποι που είναι κοντά σε κέντρα εξαγωγής και όχι πελάγη. Η περιοχή του Σαρωνικού δεν δέχεται άλλη επιβάρυνση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που είναι πολύ σοβαρή προτείνω να γίνει μια μελέτη, με χρηματοδότηση από το ΕΛΚΕΘΕ  ή το ΙΘΑΒΙΚ, ώστε να αντικρούσουμε όσα περιγράφονται στον χωροταξικό σχεδιασμό. Τάσσομαι ενάντια στην επιπλέον επιβάρυνση του Σαρωνικού κόλπου.
 
Ο κ. Κασίμης Χαράλαμπος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι η υπόθεση της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα είναι ο πιο δυναμικός χώρος και ο πιο ισχυρός οικονομικός κλάδος όπου γίνονται σημαντικές ανακατατάξεις. Να πω ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πρόγραμμα δράσης, ώστε να τους αντιμετωπίσουμε με την νομιμότητα.  Συντάσσομαι με τους φορείς και τους κατοίκους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την εισήγηση του Αντιδημάρχου Σολυγείας, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων , Προέδρων Τ.Σ. φορέων και κατοίκων της περιοχής και το αναρτημένο στο διαδίκτυο σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας για διαβούλευση  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
και με την ψήφο των Προέδρων των Τ.Σ. Κόρφου, Σοφικού και Κατακαλίου
 
Διαμαρτύρεται προς την Κυβέρνηση για το προτεινόμενο –προωθούμενο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών με το οποίο ορίζεται ζώνη Π.Ο.Α.Υ. όλη η περιοχή των Κοινοτήτων Σοφικού, Κόρφου και Κατακαλίου εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων.  Για το λόγο αυτό
 
1         ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ  ρητά και κατηγορηματικά με την ιδέα και μόνο ότι θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν κι άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας   στις παραλίες μας με δεδομένο ότι ήδη αυτές που υπάρχουν και λειτουργούν έχουν προκαλέσει τεράστια οικολογική και περιβαλλοντολογική βλάβη τόσο στην παράλια ζώνη όσο και την χερσαία.
2        ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ γιατί προωθούνται και σχεδιάζονται λύσεις –αποφάσεις που μόνο κακό θα προκαλέσουν πέραν αυτού που ήδη έχουν προκαλέσει,
3        ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ σε κάθε αυθαιρεσία της Διοίκησης σε σχέση με την δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, Π.Ο.Α.Υ., στις  ζώνες όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στην πρόταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) και τούτο διότι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως είναι η δυτική θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού τείνει να καταστραφεί αν κι εφόσον , ό μη γένοιτο, τυχόν εφαρμοστεί η προτεινόμενη λύση των ως άνω αναφερόμενων συναρμόδιων Υπουργείων.
4        ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να δεχθούμε και άλλη υποβάθμιση της περιοχής μας χάρη των συμφερόντων των ολίγων αλλά εκλεκτών, αρνούμαστε να συνεισφέρουμε στις αδηφάγες ορέξεις τους, να θυσιάσουμε το μέλλον μας αλλά κυρίως αυτό των παιδιών μας χάρη των ανύπαρκτων επενδύσεων, σε δήθεν «απασχόληση» εργαζομένων, ενώ αλήθεια είναι ότι «απασχολούνται» με τραγικές συνθήκες δουλειάς ή δουλείας κυρίως ανασφάλιστοι αλλοδαποί, χωρίς τον παραμικρό σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα προς χάρη πάντα του κέρδους των και την εκμετάλλευση αντίστοιχα της τελευταίας τους ικμάδας.
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Πρωθυπουργό, Υπουργό ΥΠΕΚΑ, Υπουργό ΥΘΥΝΑΛ, στους Βουλευτές και Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Γεώργιο Δέδε και Απόστολο Παπαφωτίου. 
 
        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 188 / 2011 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ