Λήψη απόφασης επί της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης και λειτουργίας Λατομείου

 

                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 189
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: «Λήψη απόφασης επί της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης και λειτουργίας Λατομείου αδρανών υλικών στην τοπική κοινότητα Αγίου Βασιλείου»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.     ΔόντηςΣταμάτιος- Γαλατάκι                                                                   
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να προταχθεί και να συζητηθεί το 7ο θέμα: «Λήψη απόφασης επί της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης και λειτουργίας Λατομείου αδρανών υλικών στην τοπική κοινότητα Αγίου Βασιλείου»
ημερήσιας διάταξης επειδή παρευρίσκονται κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου και συμφωνεί να προταχθεί το 7ο θέμα να συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
 
Απόφαση: 189 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
1.- το υπ’ αριθμ. Φ6/7048/31-10-2008 έγγραφο της ΛΖ’ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ με το οποίο γνωμοδότησε αρνητικά στην ανάπτυξη του λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών από την Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ στη θέση «Τρίκορφο» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου.
 
2.- το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧΑ/Α1/Φ40/43393/1973 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Πολιτιστικής  Κληρονομιάς Δ/νση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων & Αρχαιογνωστικής με το οποίο χορηγείται άδεια ανάπτυξης λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών στη θέση «Τρίκορφο» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου .
 
3.- το υπ’ αριθμ. 2208/5-5-2011 έγγραφο της 25ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ με το οποίο εμμένει στις απόψεις της και εισηγείται εκ νέου την απόρριψη του αιτήματος της ανάπτυξης λατομικού χώρου της ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ στη θέση «Τρίκορφο» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου.
 
4.- το από 16-05-2011 έγγραφο φορέων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου με το οποίο εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην ίδρυση και λειτουργία λατομείου στη θέση «Τρίκορφο» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου.
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους, και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος:
Ο κ. Χασικίδης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τενέας: Τις τελευταίες μέρες μας ταλαιπωρεί το θέμα της δημιουργίας λατομείου στη θέση «Τρίκορφο» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου. Για την περιοχή μας θέλουμε μια τουριστική νότα. Δεν μπορούν κάποιοι ερήμην της τοπικής κοινότητας να δημιουργούν λατομεία. Πριν μία εβδομάδα τυχαία αντιληφθήκαμε ότι ξανασυζητείτο η ίδρυση λατομείου. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα για να δούμε τι καινούργιο είχε προκύψει. Διαπιστώσαμε ότι η ΛΖ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είχε συναινέσει για το λατομείο. Απευθυνθήκαμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και μάθαμε ότι το θέμα θα συζητείτο την επόμενη ημέρα εκτάκτως. Αμέσως το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου πήρε απόφαση για την άρνηση ίδρυσης λατομείου στην περιοχή. Όντως παραστήκαμε στο συμβούλιο του ΚΑΣ με επικεφαλή το Δήμαρχο. Μετά από ενημέρωση το θέμα αναβλήθηκε.
Ο κ. Παρασκευάς Παναγιώτης Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου: Όσο θα είμαι πρόεδρος δε θα επιτρέψω την ίδρυση λατομείου στην περιοχή προκειμένου να προστατέψω τον αρχαιολογικό θησαυρό, την υγεία των κατοίκων του χωριού και τις περιουσίες τους.
Ο κ. Δήμαρχος: Η δική μας Δημοτική Αρχή δε θα επιτρέψει να γίνει άλλος λατομικός χώρος. Ήδη στο νομό υπάρχουν 15 λατομεία. Δεν είναι δυνατόν να θέλουν να καταστρέψουν όλα τα αρχαία μνημεία που υπάρχουν στον Άγιο Βασίλειο. Θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα για τη μη ίδρυση λατομείου.
Ο κ. Γιώτης Κωνσταντίνος: Ψηφίζω θετικά για την μη ίδρυση λατομείου.
Ο κ. Κασίμης Χαράλαμπος: Εννοείται συντάσσομαι με την ψήφιση μη ίδρυσης λατομείου.
Ο κ. Δράκος Παναγιώτης: Είναι ευχάριστο ότι επί της ουσίας συμφωνούμε όλοι ότι είμαστε αρνητικοί στην ίδρυση λατομείου στον Άγιο Βασίλειο.
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος: Σίγουρα συμφωνώ με τη μη ίδρυση λατομείου.
Ο κ. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Με την ίδια ευκολία που η ΛΖ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ λαμβάνει αποφάσεις αντίθετες στα συμφέροντα του Δήμου (ασφαλιστικά για το δρόμο στην Αρχαία Κόρινθο) έτσι και στο συγκεκριμένο θέμα αλλάζει την αρχική της αρνητική απόφαση και γνωμοδοτεί θετικά στην ίδρυση λατομείου στον Άγιο Βασίλειο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την εισήγηση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Τενέας, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Τ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
 
       Εκφράζει την έντονη αντίθεση του Δήμου Κορινθίων που αποτελεί και ομόθυμο αίτημα όλων των κατοίκων και φορέων του Αγίου Βασιλείου, για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Τρίκορφο» στην τοπική κοινότητα Αγίου Βασιλείου από την Κοινοπραξία APIONKLEOSC.J.V στο πλαίσιο του δημοσίου έργου Εθνικής Σημασίας «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» διότι η αιτούμενη θέση βρίσκεται σε συνάφεια με τα αρχαιολογικά μνημεία: α)Κάστρο Αγ. Βασιλείου βυζαντινών χρόνων, β)Ασκητήριο Παναγίας στο Βράχο ενδεχομένως βυζαντινών χρόνων, γ)τον ιστορικό χώρο των Στενών των Δερβενακίων όπου έγινε η περίφημη μάχη καταστροφής του Δράμαλη και δ)σε απόσταση μικρότερη των 100 μ. βρίσκεται το Αδριάνειο Υδραγωγείο στο οποίο θα προκληθούν σοβαρότατες βλάβες και καταστροφές. Τέλος σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το χωριό και οι καλλιέργειες των κατοίκων οι οποίες θα πληγούν ανεπανόρθωτα.    
 
        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 189 / 2011 .
 
   
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ