Αίτημα Συλλόγου Εργαζομένων στο Καζίνο Λουτρακίου

 

 
                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 191
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: «Αίτημα Συλλόγου Εργαζομένων στο Καζίνο Λουτρακίου, για
                             διασφάλιση των θέσεων εργασίας»
                               
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.     Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να προταχθεί η συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ως 3ο θέμα Η.Δ. επειδή παρευρίσκονται ενδιαφερόμενοι.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου και συμφωνεί να συζητήσει το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού .
 
Απόφαση: 191 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 2/5/2011 επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου, η οποία έχει ως εξής:
<< Όπως γνωρίζετε από την 1η Ιουνίου 2011 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο αντικαπνιστικός νόμος. Αυτό σημαίνει ότι θα απαγορευτεί ολοκληρωτικά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Καζίνο Λουτρακίου.
Αυτό πιθανότατα θα έχει ως συνέπεια την συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και κατά συνέπεια και των θέσεων εργασίας.
Οι επιπτώσεις της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου είναι ήδη ορατές στα επισιτιστικά καταστήματα και στα κέντρα διασκέδασης όπως και εσείς θα έχετε διαπιστώσει και όπως καταγγέλλουν οι αρμόδιοι επαγγελματικοί φορείς.
Το Σωματείο μας που εκπροσωπεί 1600 εργαζόμενους, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από το Δήμο σας, δεν αντιτίθεται στον νόμο. Πλην όμως θεωρούμε σκόπιμο αφενός να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα παράτασης του υφιστάμενου καθεστώτος που εξαιρεί τα Καζίνο και τα μεγάλα κέντρα διασκεδάσεως, αφετέρου θεωρούμε ότι η εφαρμογή του Ισπανικού μοντέλου (διαχωρισμός των χώρων καπνιστών και μη καπνιστών σε ποσοστό 50%-50%) θα έχει θετικές συνέπειες τόσο στα έσοδα των επιχειρήσεων και κατά επέκταση στα δημοσιονομικά έσοδα, όσο και στην προστασία των θέσεων εργασίας.
Κύριε Δήμαρχε
Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να συνδράμετε στα επιχειρήματα που θα αναπτύξουμε στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς που αφορούν τα προαναφερόμενα και να στηρίξετε τις θέσεις μας, εφόσον βεβαίως συμφωνείτε με αυτές, με την έκδοση σχετικού ψηφίσματος από το Δημοτικό σας Συμβούλιο>>
 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον αντικαπνιστικό Νόμο. Δικαιώματα έχουν και οι μη καπνίζοντες (που σε πολλές περιπτώσεις είναι παθητικοί καπνιστές) αλλά και οι καπνίζοντες. Μια εταιρεία μεγάλη που έχει τεράστιους χώρους με κατάλληλο εξαερισμό, όπως είναι το ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου, ας τους διαχωρίσει για να εξυπηρετηθούν όλοι. Πιστεύω ότι το θέμα πρέπει να το δει η πολιτεία με μεγάλη προσοχή. Το ζητούμενο όλων είναι η υγεία.
 
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το θέμα έρχεται από τους εργαζόμενους του ΚΑΖΙΝΟ και όχι από το ίδιο το ΚΑΖΙΝΟ. Πιστεύω ότι βάζουν το θέμα εργασίας σαν ανάχωμα στο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί. Συμφωνώ βέβαια στο να υπάρξει διαχωρισμός των χώρων για καπνίζοντες ή μη.
 
Με τις ανωτέρω τοποθετήσεις συμφωνούν και οι υπόλοιποι σύμβουλοι.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την από 2/5/2011 επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται και συντάσσεται με το αίτημα του Σωματείου των Εργαζομένων στο Καζίνο Λουτρακίου και ζητά από την Πολιτεία να εξετάσει θετικά τον διαχωρισμό αιθουσών για καπνίζοντες και μη πελάτες και παίκτες ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις θέσεις εργασίας.    
     
   Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 191 / 2011 .
   
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,19-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment