Επί της κατασκευής νεόυ Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης

 

 
                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 190
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: «Επί της κατασκευής νεόυ Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης GISκλειστού τύπου 400/150 kv/Κορίνθου στη θέση Γκά Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων από την ΔΕΗ»
                               
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να προταχθεί η συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ως 2ο θέμα Η.Δ. επειδή παρευρίσκονται ενδιαφερόμενοι.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου και συμφωνεί να συζητήσει το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού .
 
Απόφαση: 190 Ο Πρόεδρος για  το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο Λέκκα Πέτρο     που είπε ότι η ΔΕΗ με το αριθμ. 21153/15-04-2011 έγγραφο της κοινοποιεί στο Δήμο Κορινθίων  τα παρακάτω:
«Σας πληροφορούμε ότι η ΔΕΗ/ΔΝΕΜ πρόκειται να κατασκευάσει νέο κέντρο υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) GIS Κλειστού Τύπου 400/150kvσε περιοχή του Δήμου Κορίνθου.
Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) ετών 2010-2014 την οποία εκπονεί ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και θα επιτρέψει την σύνδεση της Πελοποννήσου με το δίκτυο των 400kv.
Σας στέλνουμε τεχνική έκθεση και αεροφωτογραφία με την προτεινόμενη θέση κατασκευής του ΚΥΤ και παρακαλούμε για την κατ΄ αρχήν σύμφωνη γνώμη σας.
Σημειώνουμε ότι για το εν λόγω έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υποβληθεί στην ΕΥΠΕ και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΚΥΤ την οποία και θα σας αποστείλουμε, και επί της οποίας θα γνωμοδοτήσετε αρμοδίως.
Επιπροσθέτως επισημαίνουμε ότι έχουμε ήδη έλθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες του χώρου εγκατάστασης του ΚΥΤ και υπάρχει κατ΄ αρχήν θετική ανταπόκριση εκ μέρους τους για παραχώρηση του χώρου μέσω αγοράς».
Στη συνέχεια ανέφερε ότι η προτεινόμενη θέση για την κατασκευή του εν λόγω έργου της ΔΕΗ, βρίσκεται στην περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, δηλαδή στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στην περιοχή «Ποταμιά», και καλύπτει έκταση με εμβαδόν (75) εβδομήντα πέντε στρεμμάτων περίπου.
Από την τεχνική έκθεση που υπεβλήθη στο Δήμο μας, προκύπτει ότι επεκτείνεται το σύστημα 400kv προς την Πελοπόννησο και κλείνει ο βρόχος 400kv ΚΥΤ Κουμουνδούρου – Κόρινθος – Μεγαλόπολη – Πάτρα – Αχελώος, προτείνονται κατασκευή νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο (ΚΥΤ Κορίνθου) και η σύνδεση του με τα δίκτυα των 400kv και 150kv του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Το εν λόγω ΚΥΤ θα εξασφαλίζει την τροφοδότηση της Πελοποννήσου λόγω της επικείμενης μείωσης της διαθεσιμότητας παραγωγής στην Μεγαλόπολη.
Το εν λόγω ΚΥΤ θα απορροφά την ισχύ μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων παραγωγών από ΑΠΕ, που πρόκειται να αναπτυχθούν στην Πελοπόννησο.
Άρα η ευρύτερη περιοχή της Δ.Κ. Αθικιων θα γεμίσει από εργοστάσια παραγωγής Ηλεκτρικού ρεύματος, όχι μόνο από φωτοβολταικούς σταθμούς, αλλά και από εργοστάσια καύσης απορριμμάτων κ.λ.π..
Από στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, στην Πελοπόννησο λειτουργούν μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ ισχύος 300MW, και βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ ισχύος 1000MW.
Η επιλεγείσα θέση για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Δ.Κ. Αθικίων του Δήμου Κορινθίων, βρίσκεται σε απόσταση 600μέτρων περίπου δυτικά του δρόμου Αθίκια – Σολομού και ένα χιλιόμετρο νοτιοδυτικά του Αλαμάνου, επίσης πλησίον της Ε.Ο Κορίνθου – Άργους.
Προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αρνητικά στη δημιουργία και κατασκευή του έν λόγω  έργου, για τους παρακάτω λόγους:
1.      Δημιουργεί επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο το έργο αλλά και η κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς και τοπικών δικτύων, πυλώνων και αγωγών.
2.      Η συγκεκριμένη θέση ανήκει σε περιοχή με έντονη γεωργική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία. Επίσης θα δημιουργήσει αλλαγές στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, θα προκαλεί θορύβους, θα αλλάξει την φυσική κατάσταση της περιοχής.
3.      Είναι πολύ κοντά στον Εθνικό δρόμο Κορίνθου – Άργους στον οποίο διακινούνται καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, με επιβαίνοντες χιλιάδες ανθρώπων.
4.      Είναι πλησίον και ανάμεσα στους οικισμούς Αλαμάνου – Σολομού – Αθικίων – Χιλιομοδίου και θα δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων τους, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
5.      Θα δημιουργήσει αλλαγές στη χρήση γης και στους φυσικούς πόρους της περιοχής.
6.      Το προτεινόμενο έργο είναι μεγάλο και με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην καλλιεργήσιμη γη,  στην υγεία των ανθρώπων, στην τοπική οικονομία.
7.      Το εν λόγω έργο δημιουργεί στο περιβάλλοντα χώρο, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.
8.      Στο ΣΧΟΟΑΠ δεν έχει προβλεφθεί η δημιουργία τέτοιων μονάδων.
9.      Η θέση «Γκά» έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή εγκατάστασης μονάδων χαμηλής όχλησης και όχι μονάδων υψηλής όχλησης που είναι η δημιουργία και εγκατάσταση του ΚΥΤ.
Είναι γνωστό ότι ο πρώην Δήμος Σαρωνικού με τις αριθμ. 97/2004 και 75/2005 αποφάσεις του καθώς και το ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης, που έγινε στα Αθίκια στις 31-10-2004, είχε αποφασιστεί η αντίθεση του Δήμου και των δημοτών, φορέων στην εγκατάσταση ΚΥΤ σε περιοχή της γεωγραφικής περιφέρειας των Αθικίων και συγκεκριμένα στην περιοχή «Γκα» και στην ευρύτερη περιοχή για τους λόγους που αναφέρονται στις παραπάνω αποφάσεις και στο ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης.
Επίσης το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων με την υπ΄ αριθμ. 14/2011 ομόφωνη απόφαση εκφράζει την αντίθεση του για τη δημιουργία του ΚΥΤ της ΔΕΗ που περιγράφεται στο υπ αριθμ. 21153/15-4-2011 έγγραφο της ΔΕΗ, στην προτεινόμενη περιοχή της Δ.Κ. Αθικίων και προτείνει στο Δήμο Κορινθίων, με απόφαση του Δ.Σ. να εκφράσει την αντίθεση του για την κατασκευή του εν λόγω έργου και ο Δήμος Κορινθίων να αναλάβει πρωτοβουλίες προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τους τοπικούς βουλευτές.
Ομοίως το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων με την υπ΄ αριθμ. 3/2011 ομόφωνη απόφασή του εκφράζει την αντίθεση του  για την κατασκευή του εν λόγω έργου.
Προτείνουμε δε να αποφασιστεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για ακύρωση οποιασδήποτε μελέτης της ΔΕΗ που αφορά την εγκατάσταση, την ΜΠΕ, την χωροθέτηση κ.λ.π.
Ο κ. Χρήστος Δράκος (Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου) ανέφερε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός των κατοίκων  για την εγκατάσταση του ΚΥΤ στην ανωτέρω περιοχή επειδή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέρονται στην αριθμ 3/2011 απόφαση μας. 
Ο κ. Χριστοδούλου Παναγιώτης (Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αθικιων) εξέφρασε την αντίθεση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας καθώς και των κατοίκων, φορέων της περιοχής για την εγκατάσταση του ΚΥΤ στην ανωτέρω θέση  επειδή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέρονται στην αριθμ 14/2011 απόφαση μας. 
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πείθομαι από τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων. Δεν είναι απόψε εδώ εκπρόσωπος της ΔΕΗ για να εκφράσει την άποψη για την εγκατάσταση του ΚΥΤ.  Συντάσσομαι με την άποψη των τοπικών συμβουλίων, των κατοίκων της περιοχής για τη μη εγκατάσταση του ΚΥΤ.
 Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι σημαντικό που υπάρχουν αποφάσεις Δημοτικών συμβουλίων για την εγκατάσταση στις περιοχές αυτές μονάδων χαμηλής όχλησης και όχι μονάδων υψηλής όχλησης στην οποία κατατάσσεται και η εγκατάσταση του ΚΥΤ. Δεν μπαίνω σε ζητήματα που αφορούν θέματα υγείας. Απορώ με την εμμονή για την εγκατάσταση εργοστασίου καύσης και διαχείρισης απορριμμάτων και τώρα η κατασκευή Κέντρου Υπερηψηλής Τάσης. Είμαι επιφυλακτικός και αντίθετος στην εγκατάσταση του ΚΥΤ.
Ο κ. Χρήστος Χασικίδης  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είμαι κάθετα αρνητικός στη συγκεκριμένη περιοχή της τοποθέτησης ΚΥΤ από την ΔΕΗ.
Ο κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρέπει να πούμε όχι σ΄ αυτό το θέμα γιατί αυτά τα καλώδια δημιουργούν καρκινογόνα αέρια και προκαλούν διάφορες παθήσεις και μεγάλα προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα. Επανεξέταση του ζητήματος στην κατεύθυνση της απομάκρυνσης από την περιοχή.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι η ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία όταν θέλει να κάνει ένα σχέδιο πρέπει να στείλει όλο το φάκελο για να γνωρίζουμε τις θέσεις τους. Η περιοχή αυτή δεν έχει χαρακτηριστεί ως βιομηχανική ζώνη. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα γιατί να γίνει εκεί το Κέντρο Υπερηψηλής Τάσης. Θέλουμε την ανάπτυξη και για αυτό το λόγο τολμήσαμε να κάνουμε βιομηχανική ζώνη στα όρια του τέως Δήμου Κορινθίων.
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το σύμβουλο κ. Λέκκα Πέτρο, τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Αθικίων και Τ.Κ. Χιλιομοδίου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
     Την αντίθεση του στην εγκατάσταση ΚΥΤ σε περιοχή της γεωγραφικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων και στην ευρύτερη περιοχή για τους  εξής λόγους:
1.      Δημιουργεί επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο το έργο αλλά και η κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς και τοπικών δικτύων, πυλώνων και αγωγών.
2.      Η συγκεκριμένη θέση ανήκει σε περιοχή με έντονη γεωργική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία. Επίσης θα δημιουργήσει αλλαγές στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, θα προκαλεί θορύβους, θα αλλάξει την φυσική κατάσταση της περιοχής.
3.      Είναι πολύ κοντά στον Εθνικό δρόμο Κορίνθου – Άργους στον οποίο διακινούνται καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, με επιβαίνοντες χιλιάδες ανθρώπων.
4.      Είναι πλησίον και ανάμεσα στους οικισμούς Αλαμάνου – Σολομού – Αθικίων – Χιλιομοδίου και θα δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων τους, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
5.      Θα δημιουργήσει αλλαγές στη χρήση γης και στους φυσικούς πόρους της περιοχής.
6.      Το προτεινόμενο έργο είναι μεγάλο και με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην καλλιεργήσιμη γη, στην υγεία των ανθρώπων, στην τοπική οικονομία.
7.      Το εν λόγω έργο δημιουργεί στο περιβάλλοντα χώρο, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.
8.      Στο ΣΧΟΟΑΠ δεν έχει προβλεφθεί η δημιουργία τέτοιων μονάδων.
9.      Η θέση «Γκά» έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή εγκατάστασης μονάδων χαμηλής όχλησης και όχι μονάδων υψηλής όχλησης που είναι η δημιουργία και εγκατάσταση του ΚΥΤ.
 Την πρωτοβουλία ενημέρωσης  προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τους τοπικούς βουλευτές προκειμένου να κάνουν παρέμβαση στο Υπουργό ΠΕΚΑ.
Την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για ακύρωση οποιασδήποτε μελέτης της ΔΕΗ που αφορά την εγκατάσταση, την ΜΠΕ, την χωροθέτηση κ.λ.π.
   Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 190 / 2011 .
   
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ