Αποδοχή χρηματοδότησης 650.000€ από το ΕΣΠΑ

 

 
                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 206
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης 650.000€ από το ΕΣΠΑ για το έργο
                            «Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
  
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.     Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 206  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω σχετικά στοιχεία του φακέλου:
 
1.- Την υπ΄αριθμ. 38/31-1-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης υποβολής προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση»
2.- Την με αριθμ. πρωτ. 173/25-1-2011 και κωδικό 29 πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, περί υποβολής προτάσεων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου» ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 
3.- Το υπ’ αριθμ. 883/20-04-2011 έγγραφο της ‘’Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου’’ που αφορά την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007- 2013» με Κωδικό Πράξης : (ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 328519.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:       
<<Σε συνέχεια:
  • της με αριθμ. πρωτ. 883/20-04-2011 Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων 2007-2013»
Το δημοτικό συμβούλιο καλείται:
  • να αποδεχτεί τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας», σύμφωνα με την αριθμ. 883/20-04/2011 Ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» ποσού € 650.000,00 και τους όρους που περιγράφονται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης,
επίσης να εγγράψει το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2011 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
           Οι πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου αναγράφονται στην ΣΑΕΠ    
           0268 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
           Ελλάδας &Ιονίου με κωδικό πράξης 2011ΕΠ02680014 και θα αποδίδονται στον Τελικό Αποδέκτη μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού του ΕΣΠΑ (παρ. 22 του παραρτήματος ||| του Ν. 3845/2010).
 
            Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του ενιαίου λογαριασμού ΕΣΠΑ:
Η χρηματοδότηση των λογαριασμών των Συλλογικών Αποφάσεων γίνεται ταυτόχρονα με τη χρηματοδότηση των λογαριασμών των έργων. Τα όρια πληρωμών των Συλλογικών Αποφάσεων θα ταυτίζονται πλέον με το σύνολο των ετήσιων πιστώσεων των έργων της αντίστοιχης ΣΑ.
 
Η χρηματοδότηση των λογαριασμών των έργων, θα πραγματοποιείται μηνιαίως με εντολή του ΥΠΟΙΑΝ προς την Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) με βάση τις προτάσεις των αρμοδίων αρχών. Με τη λειτουργία αυτή θα επιταχύνεται ριζικά η διαδικασία πληρωμής των συγχρηματοδοτούμενων έργων και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους σύμφωνα με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών. Η συχνότητα της χρηματοδότησης των λογαριασμών των έργων θα μπορεί να επαναπροσδιορίζεται εφόσον αυτό χρειάζεται.
Οι λογαριασμοί των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος θα χρεώνονται με την εξόφληση των επιταγών των υπολόγων διαχειριστών φυσικών ή νομικών προσώπων, σε βάρος των αναλυτικών λογαριασμών. Με τη διαδικασία αυτή αποφεύγεται η πρόωρη χρηματοδότηση των έργων σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο διενέργειας των πληρωμών και αποφεύγονται οι δυσμενείς συνέπειες για το δημόσιο (αδικαιολόγητη δέσμευση πόρων, επιβάρυνση του δημοσίου με τόκους κλπ).
Οι πληρωμές των έργων του κεντρικού λογαριασμού, όπως και οι χρηματοδοτήσεις των έργων, θα διενεργούνται μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες.
Η βασική διαφοροποίηση, με τη λειτουργία πλέον του κεντρικού λογαριασμού αφορά τις περιπτώσεις που υπόλογος διαχειριστής ορίζεται νομικό πρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρέωση του κεντρικού λογαριασμού θα γίνεται με την εξόφληση των επιταγών και όχι με την εντολή κατανομής χρηματοδότησης που ίσχυε μέχρι τώρα.>>
Ότι αφορά την εγγραφή στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ανωτέρω έργου το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει μεταγενέστερη απόφαση.
 
          Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο τις διατάξεις των άρθρων 159 έως και 162 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) .
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 650.000,00€ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας» από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 883/20-04-2011 Ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007- 2013» και τους όρους που περιγράφονται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης.
 
Β) Για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ανωτέρω έργου το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει μεταγενέστερη απόφαση.
 
  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 206 / 2011 .
 
   
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment