Απόφαση υπ΄ αριθμ. 10/77/02-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 10
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 02.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη κι ώρα 08.30 π.μ σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22337/31.05.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται και στην πρόσκληση της συνεδρίασης, και συγκεκριμένα διότι, λόγω της καθυστέρησης της έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2001 του Δήμου, έχει ήδη παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, καθώς δεν δύναται να προχωρήσουν οι διαδικασίες για έργα, προμήθειες κ.λπ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 77η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, α) για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα(παρ.4.2 Εγκυκλίου 30/19664/20.4.2011) & β)για λοιπές δαπάνες.

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 157/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1069/2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:

A. που αφορούν δαπάνες πάγιου χαρακτήρα :


00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 250.000,00
00 6451,0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 12.400,00
00 6452 Συνδρομές Internet 4.000,00
00 6453 Λοιπές συνδρομές 7.000,00
00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 123.899,69
00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 168.641,28
00 6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 473.445,57
00 6712,0001 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 259.441,93
00 6715,0019 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & αλληλεγγύης & παιδείας 1.250.445,97
00 6715,0020 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. 1.320.918,72
00 6718,0001 Εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ 148.500,00
00 6718,0002 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τους σχολικούς τροχονόμους 19.632,00
00 6718,0011 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 4.930.393,14
00 6718,0012 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS 392.714,58
00 6718,0014 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 1.606.456,08
00 6718,0015 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τερτραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 238.001,34
00 6718,0016 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 63.555,42
00 6718,0017 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 233.214,24
00 6718,0018 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 336.904,26
00 6718,0019 Επίδομα Τυφλότητας 1.019.517,84
00 6718,0020 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 226.737,90
00 6718,0022 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 431.634,96
00 6718,0023 Επίδομα ομογενών – προσφύγων 12.616,80
00 6718,0024 Επίδομα Προστασίας Μητρότητας 5.282,40
00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 116.369,87
00 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 23.272,17
00 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 116.369,87
00 6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών 11.636,09
10 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5000
10 6263,0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000,00
10 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 2.000,00
10 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 150.000,00
10 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10.000,00
10 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 7.000,00
10 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00
10 6641,0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00
10 6643,0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 30.662,88
10 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00
20 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 631.615,06
20 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 10.000,00
20 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 25.000,00
20 6262,0001 Δαπάνη για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές . 60.000,00
20 6263,0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 150.000,00
20 6264,0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 60.000,00
20 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 5.238,97
20 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00
20 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00
20 6331,0002 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) 20.000,00
20 6331,0003 Τέλη μεταβίβασης οχημάτων (Δ.Ο.Υ. – Ν.Α.) 7.000,00
20 6331,0004 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων 2.500,00
20 6641,0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 350.000,00
20 6644,0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων 60.000,00
25 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 570.439,88
25 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.000,00
25 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00
25 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00
25 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00
25 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00
30 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.500,00
30 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00
30 6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 3.000,00
30 6263,0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00
30 6264,0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 30.000,00
30 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00
30 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00
30 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000,00
30 6331,0001 Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών 3.000,00
30 6331,0002 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων 1.000,00
30 6641,0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 120.000,00
30 6644,0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων 20.000,00
30 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 15.000,00
30 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15.000,00
35 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.500,00
35 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.500,00
35 6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 1.000,00
35 6263,0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00
35 6264,0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 7.000,00
35 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 3.000,00
35 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00
35 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00
35 6331,0001 Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ της Υπηρεσίας Πρασίνου 1.000,00
35 6641,0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  25.000,00
35 6644,0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων  10.000,00
35 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00
45 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00
45 6263,0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00
45 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 3.000,00
45 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 250,00
50 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00
50 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00
50 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 7.000,00
50 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00

 

B. που αφορούν λοιπές δαπάνες :


8211,0001 Υπέρ Δημοσίου 6,67% 504 500,00
8211,0002 Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου) 40.000,00
8211,0003 ΤΣΚΥ 8% 30.000,00
8212,0001 Υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση Προυπηρεσίας Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) 15.000,00
8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 388.500,00
8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 200.500,00

8223,0001 Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20% 150.000,00
8223,0002 Φόρος εργολάβων 3% 180.000,00
8223,0003 Φόρος 4% επί προμηθειών 150.000,00
8223,0004 Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα) 10.000,00
8223,0005 Φόρος 4% επί μελετών 15.000,00
8223,0006 Φόρος αμοιβών τρίτων 5.000,00
8223,0007 Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών 100.000,00
8223,0008 Φόρος τόκων 15.000,00
8224,0001 Υγειονομική περίθαλψη 5.000,00
8224,0002 Χαρτόσημο 3% (ενοικίων) 11.000,00
8224,0003 ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων 2.000,00
8224,0004 Απόδοση τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας 26.000,00
8224,0005 Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου τόκων 1.000,00
8224,0006 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 20.000,00
8224,0007 Απόδοση οφειλόμενων φόρων εργολάβων, προμηθευτών κλπ στις ΔΟΥ. 35.000,00
8224,0008 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου θαλλασίων εκτάσεων 8.000,00
8224,0009 Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου – ΤΣΚΥ 18.000,00
8224,0010 Λοιπές κρατήσεις υπέρ εργολάβων (ΤΣΜΕΔΕ κ.α.) από Δήμο 35.000,00
8231,0001 ΙΚΑ – ΤΕΑΜ 1.100.000,00
8231,0002 ΤΥΔΚΥ 1.000.000,00
8231,0004 ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας 200.000,00
8231,0005 ΤΣΜΕΔΕ Μελετών & Έργων 150.000,00
8231,0007 ΤΠΕΔΕ 1% 70.000,00
8231,0008 Τ.Ε.Α.Δ.Υ 100.000,00
8231,0010 Μ.Τ.Π.Υ 15.000,00
8231,0011 Τ.Π.Δ.Υ 50.000,00
8231,0012 ΤΑΔΚΥ (Εξαγορά Προϋπηρεσίας) 10.000,00
8231,0014 Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 170.000,00
8231,0015 Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ. 100.000,00
8231,0016 Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας) 1.000,00
8231,0017 Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας) 500,00
8231,0018 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Εξαγορά Προυπηρεσίας) 1.000,00
8231,0019 ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ(Εξαγορά Προυπηρεσίας) 500,00
8231,0020 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 2% (Προμηθειών – εργασιών) 120.000,00
8231,0021 ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ 2% (Προμηθειών – εργασιών) 50.000,00
8231,0023 Απόδοση οφειλόμενων εισφορών εργολάβων, προμηθευτών κλπ σε ασφαλιστικά ταμεία 30.000,00
8231,0026 ΤΣΑΥ 10.000,00
8231,0027 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ 2.000,00
8231,0028 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 10.000,00
8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 330.000,00
8242,0001 Τ.Υ.Δ.Κ 1% 100.000,00
8242,0002 Τ.Ε.Ε 2% 10.000,00
8242,0003 Ε.Μ.Π 1% 10.000,00
8242,0004 Ε.Μ.Π 0,5% 60.000,00
8242,0005 Τ.Ε.Ε 0,2% 20.000,00
8242,0006 ΓΕΩ ΤΕΕ 3.000,00
8242,0007 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 200.000,00
8242,0008 Υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 2% 500,00

8242,0009 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00


00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 7.625,01
00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.067,30
00 6113 Αμοιβές μεταφραστών 100,00
00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00
00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  34.000,00
00 6141,0003 Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου 276.000,00
00 6311 Φόροι τόκων 15.000,00
00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 5.000,00
00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00
00 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 750,00
00 6492,0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 30.000,00
00 6492,0002 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών 10.000,00
00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00
00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 20.000,00
00 6736,0003 Προγραμματική σύμβαση για τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών μεταξύ πρώην Δήμων Ασσου- Λεχαίου,Δ.Νεμέας και Δ.Βόχας ετών 2009 και 2010 37.805,26
00 6821,0001 Διοικητικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 5.000,00
00 6821,0002 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 10.000,00
00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 15.000,00
00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 70.000,00
00 6726.0003 Προκαταβολή ΚΑΠ Άσσου-Λεχαίου 40.000,00
10 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Οικ. Δ/κών υπηρεσιών 1.000,00
10 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.000,00
10 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) Οικ. Δ/κών υπηρεσιών 10.000,00
10 6142,0012 Αμοιβές εταιρείας για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2009 πρώην Δ. Τενέας (Κ.Α. 10/6142.03) 15.000,00
10 6142,0014 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 Δ.Κορινθίων 10.000,00
10 6142,0016 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009 10.000,00
10 6142,0018 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο απογραφής του νέου Καλλικράτιου Δήμου Κορινθίων 1.1.2011 24.600,00
10 6142,0019 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 πρώην Δ.Ασσου-Λεχαίου 15.000,00
10 6142,0020 Αμοιβές εταιρείας για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2010 πρώην Δ. Τενέας 15.000,00
10 6142,0031 Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κορινθίων για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης. 85.356,97
10 6163,0003 Έλεγχος λογιστικών καταστάσεων ορκωτών ελεγκτών – λογιστών 2010 Δήμος Σαρωνικού (ΚΑ 10/6163.005) 10.000,00
10 6265,0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.124,99
10 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 100,00
10 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 5.000,00
10 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων δημοπρασιών 5.000,00
10 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00
10 6612,0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 35.000,00
10 6613,0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 20.000,00
10 6614,0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 20.000,00
10 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π  20.000,00
10 6635,0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20.000,00
10 6654,0001 Προμήθεια λοιπού υλικού 11.000,00
10 6673,0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.374,99
10 6699,0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.088,79
10 7134,0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.499,99
10 7134,0002 Προμήθεια λογισμικών 7.200,00
10 7134,0003 Προμήθεια προγράμματος Η/Υ προμηθειών – συμβάσεων 4.374,99
10 7513,0003 Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (Δ.Α.Ε.Κ.) 40.000,00
15 6063,0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 70.000,00
15 6236,0006 Μίσθωση εορταστικού χωριού για τις εορτές Χριστουγέννων 2010 45.000,00
15 6414,0001 “Καταβολή προς το ΚΤΕΛ αποζημίωσης για την πραγματοποίηση αστικής συγκοινωνίας του Δήμου και συγκοινωνίας Τοπικών Διαμερισμάτων ” 10.192,30
15 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 100,00
15 7326,0005 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.Δ Κουταλά( Δ. Τενέας ΚΑ: 15/7326.04) 2.676,08
15 7326,0006 Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Τ.Δ.Αγίου Βασιλείου Δ. Τενέας (ΚΑ: 15/7326.05) 12.000,00
15 7326,0008 Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ.Δ.Αγίου Βασιλείου (Δ. Τενέας ΚΑ: 15/7326.10) 9.818,06
15 7326,0009 Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ.Δ.Χιλιομοδίου Δ. Τενέας (ΚΑ: 15/7326.11) 11.880,00
15 7326,0016 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου – Β’ ΦΑΣΗ (Δ. Άσσου – Λεχαίου -ΚΑ:15/7326.07) 54.386,72
15 7326,0020 Διαμόρφωση προαυλείου χώρου δημοτικού παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού (Δ. Άσσου – Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.11) 50.506,48
15 7326,0021 Ανάπλαση περιβάλλονος χώρου κλειστού γυμναστηρίου ΔΔ Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.12) 25.203,50
15 7331,0001 Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου ΔΔ Σοφικού (Δ.Σολυγείας ΚΑ: 15/7331.001) 190.728,50
15 7411,0002 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την λειτουργία ανοιχτού χώρου εκδηλώσεων ΔΔ Σοφικού (Δ.Σολυγείας ΚΑ: 15/7411.003) 3.200,00
20 6063,0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)(ΚΥΑ 53361/2.10.2006) 140.000,00
20 6117,0005 Καθαρισμός τάφρων Αγροτικών Οδών Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010) 12.000,00
20 6117,0006 Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δ.Κορινθίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010) 45.000,00
20 6117,0009 Καθαρισμός και πλύση σαρώθρων.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010) 12.000,00
20 6142,0013 Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων στο Τ.Δ.Σολομού .(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010) 14.800,00
20 6412,0001 Έξοδα διοδίων για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών 30.000,00
20 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 100,00
20 6633,0001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 15.000,00
20 6634,0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 70.000,00
20 6635,0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20.000,00
20 6654,0001 Προμήθεια λοιπού υλικού 15.000,00
20 6662,0001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού 9.999,99
20 6662,0004 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικού φωτισμού (έτους 2010 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 72.194,89
20 6699,0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15.000,00
20 7134,0002 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας υπηρεσίας 2010 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010 1.647,25
20 7325,0001 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2011 75.000,00
20 7325,0058 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2010 29.602,07
25 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 10.000,00
25 6236,0006 Μίσθωση γεωτρήσεων 100.000,00
25 6262,0001 Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης και αντλιοστασίων 22.850,01
25 6277.0005 Μεταφορά νερού στον οικισμό Αγ. Ιωάννη. 15.000,00
25 6662.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών ύδρευσης. 2.600,98
25 7312,0001 Αντικατάσταση σωλήνων γεωτρήσεων (επένδυση) Δ.Τενέας(ΚΑ 25/7312.06) 12.000,00
25 7312,0012 Αγωγός ομβρίων υδάτων ΤΔ Χιλιομοδίου Δ.Τενέας (ΚΑ 25/7312.26) 24.905,27
25 7312,0013 Κατασκευαστικά ύδρευσης Δήμου(Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.01) 45.644,73
25 7312,0017 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Περιγιαλίου (Δ.Ασσου- Λεχαίου ΚΑ 25/7312.05) 65.397,47
25 7312,0019 Ύδρευση Δήμου ( Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.07) 80.982,37
25 7312,0020 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Άσσου Β ΦΑΣΗ( Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.08) 84.705,10
25 7312,0021 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Περιγιαλίου Β΄ΦΑΣΗ ( Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.09) 5.146,15
25 7412.0001 Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων (ΣΑΜΠ-026/3 )[Δ. Τενέας Κ.Α. 25/7412.01] 52.000,00
025 7412,0010 Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με ΜΠΕ του Δ.Δ. Κόρφου του Δήμου Σολυγείας (με εφαρμογή την καινοτόμο τεχνολογία της ηλεκτρολυτικής μεθόδου (ΚΑ 25/7412.001) 5.651,00
25 7412,0011 Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με ΜΠΕ του Δ.Δ. Σοφικού του Δήμου Σολυγείας(με εφαρμογή την καινοτόμο τεχνολογία της ηλεκτρολυτικής μεθόδου (ΚΑ 25/7412.002) 5.094,87
25 7412,0012 Μελέτη εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων κατά μήκος της γραμμής Αγ.Ιωάννης-Ρητό- Γαλατάκι-Σοφικό( Δ.Σολυγείας ΚΑ 25/7412.003) 136.181,55
25 7413,0001 Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Δήμων Άσσου-Λεχαίου και Βόχας (Δ.Ασσου-ΛεχαίουΚΑ 25/7413.01) 29.361,61
25 7413,0003 Μελέτη Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 300κ.μ.πόσιμου ύδατος ημερησίως έκαστη (Δ.Σολυγείας ΚΑ 25/7413.002) 3.200,00
25 7413,0006 Μελέτη έργου εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στο ΤΔ Γαλατακίου( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 25/7413.007) 7.207,83
25 7413,0009 Μελέτη Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 300κ.μ.πόσιμου ύδατος ημερησίως έκαστη(χημικοτεχνική μελέτη Δ.Σολυγείας ) 3.200,00
30 6063,0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας 150.000,00
30 6117,0013 Κατεδαφίσεις επικειμένων σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας. 73.800,00
30 6142,0003 Αμοιβή αξιολογητών του Ενιαίου μητρώου Αξιολογητών, μελών των επιτροπών αξιολόγησης – διενέργειας διαγωνισμών 2.000,00
30 6261,0001 Ανακαινίσεις αιθουσών σχολικών κτιρίων( Δ.Τενέας ΚΑ 70/6261.02) 10.000,00
30 6261,0012 Συντήρηση και Επισκευή Πολυκέντρου Κορίνθου. 53.550,00
30 6261,0013 Συντήρηση και Επισκευή Δημαρχείου και Κοινοτικών καταστημάτων Δήμου Κορινθίων 53.550,00
30 6261,0014 Καθαρισμός μαρμάρων Δημ. Κτιρίων 15.000,00
30 6261,0017 “Συντήρηση – Βελτίωση πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων θεάτρου” 12.850,00
30 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00
30 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00
30 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00
30 6612,0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 35.000,00
30 6613,0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 20.000,00
30 6614,0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 20.000,00
30 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (φωτοτυπίες) 15.000,00
30 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00
30 6634,0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.000,00
30 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 1.000,00
30 6654,0001 Προμήθεια λοιπού υλικού 11.000,00
30 6661,0005 Προμήθεια ειδών υγιεινής & υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών καταστημάτων. 4.250,01
30 6662,0004 Προμήθεια σιδηρικών και υλικών συντήρησης Δημοτικών καταστημάτων 45.000,00
30 6699,0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών 30.000,00
30 7111,0003 Απαλλοτριώσεις ακινήτων 100.000,00
30 7135,0034 Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κορινθίων. 157.088,33
30 7135,0043 Προμήθεια αθλητικών ειδών. 15.000,00
30 7135,0047 Προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών μονάδων 75 kw για το Δημοτικό Κτίριο. 39.360,00
30 7135,0079 Προμήθεια υλικών για την οργάνωση της παραλίας για τη Γαλάζια Σημαία. 3.000,00
30 7135.0089 Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. 20.000,00
30 7311.0060 Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Κορίνθου (ΕΤΠΑ). 1.860.000,00
30 7311.0044 Τροποποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων πολυκέντρου (κλιματισμός-θέρμανση-πυρανίχνευση-ηλεκτρικά) 22.357,38
30 7311,0051 Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων 168.135,46
30 7311,0057 Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων Τ.Δ. Εξαμιλίων. 2.098,50
30 7311,0059 Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων. 263.157,89
30 7322,0005 Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου ΤΔ Χιλιομοδίου(Δ.Τενέας ΚΑ 70/7321.06) 6.100,00
30 7322,0008 Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά Χιλιομοδίου (ηλεκτροφωτισμός) (ΣΑΤΑ )(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.12) 16.392,52
30 7322,0009 Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων 1.000.000,00
30 7322,0022 Κατασκευή – Ανάπλαση πλατείας περιοχής Καλλιθέας Κεχρεών Τ.Δ. Ξυλοκέριζας 42.742,40
30 7322,0023 “Πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για τη φιλοτέχνηση συμπλέγματος αγαλμάτων του Διογένη & Μεγ. Αλεξάνδρου στη συμβολή των οδών Γεωργ.Παπανδρέου & Μεγ.Αλεξάνδρου” 68.625,01
30 7322,0043 Ολοκλήρωση παιδικής χαράς Τ.Δ Σολομού 9.918,40
30 7322,0045 Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ ΦΑΣΗ) 2.228,51
30 7322.0050 Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Σχεδίου Πόλεως Αγίας Άννας, (ΕΣΠΑ). 650.000,00
30 7322,0051 Δημιουργία Πλατείας ΟΤ 256 Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου 8.008,02
30 7322,0052 Δημιουργία Πλατείας ΟΤ 317 Πολεοδομικής Ενότητας Αγιαννιώτικα – Κεραμιδάκι 20.761,91
30 7322,0053 Ανάπλαση Κ.Χ. επί της οδού Λουτρακίου όπισθεν 1ου Π. Σταθμού 119.683,13
30 7322,0054 Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας 320.000,00
30 7322,0056 Ανάπλαση -Διαμόρφωση πλατείας παιδικής χαράς Βάρχαρτ 2.712,38
30 7322,0060 Κατασκευή πλατείας τέρμα Γ.Παπανδρέου 307.692,31
30 7322,0062 Αναπλάσεις πλατειών Τ.Δ. Εξαμιλίων 53.712,50
30 7322,0065 Ανάπλαση -Κατασκευή πλατείας στη θέση Μαρούγκα Τ.Δ.Ξυλοκέριζας 9.445,80
30 7322,0069 Ανάπλαση Κ.Χ. στο Τ.Δ. Εξαμιλίων 82.626,41
30 7322,0072 Ανάπλαση – αποπεράτωση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κορινθίων 39.701,95
30 7322,0077 Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου 49.289,99
30 7322,0078 Κατασκευή νησίδας – οδοσήμανση στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης – Άργους 49.554,98
30 7323,0001 Κατασκευή οδοποιιας Σοφικού ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7323.001) 35.996,14
30 7323,0002 Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δ.Τενέας (ανεξάρτητο από οδοποιία ΤΔ) (Κ.Α. 30/7323.01) 125.410,90
30 7323,0005 Αναπλάσεις οδών Αγίου Βασιλείου -Κλένιας -Χιλιομοδίου (2ος ειδικός προυπολογισμός 211/2009 Δ.Τενέας Κ.Α.30/7323.04) 25.650,93
30 7323,0009 Οριοθέτηση τμήματος ρέματος στο ΤΔ Κλένιας δήμου Τενέας (1ος ειδικός προυπολογισμός 160.000,00¤(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)210/2009 (Κ.Α. 30/7326.04) 3.133,12
30 7323,0010 Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδών Δ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.09) 49.000,16
30 7323,0015 Διάνοιξη νέας δημοτικής οδού στο Νηπιαγωγείο Χιλιομοδίου (ανεξάρτητο από οδοποιία ΤΔ )Δ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.14) 11.880,00
30 7323,0017 Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας ΤΔ Αγίου Βασιλείου Δ.Τενέας (30/7323.18) 11.880,00
30 7323,0022 Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων (Α΄ φάση). 530.000,00
30 7323,0029 Κατασκευαστικά Αγροτικής οδοποιίας Δήμου ( Δ.Ασσου- Λεχαίου ΚΑ 30/7323.02) 84.664,82
30 7323,0035 Συγκοινωνιακά έργα-μεταφορές Δήμου- Β΄ΦΑΣΗ (Δ.Ασσου- Λεχαίου ΚΑ 30/7323.08) 112.550,03
30 7323.0037 Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Τενέας (αρ.μελ.58/09) 16.977,46
30 7323,0101 Οδοποιϊα Κορίνθου 2009 17.426,07
30 7323,0102 Οδοποιϊα Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων 9.611,61
30 7323,0104 Πεζοδρομήσεις, Αναπλάσεις οδών κέντρου Κορινθίων 85.542,44
30 7323,0107 Οδοποιία Κορίνθου 2010 314.771,07
30 7323,0108 Οδοποιία Αρχαίας Κορίνθου 2010 4.768,68
30 7323,0109 Οδοποιία Εξαμιλίων 2010 159.492,60
30 7323,0110 ΟδοποιίαΞυλοκέριζας 2010 8.053,32
30 7323,0111 Οδοποιία Σολομού 2010 59.976,36
30 7323,0113 Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας 228.992,18
30 7323,0114 Κατασκευή διόδου προσπέλασης πλησίον Υπόγειας διάβασης Βράχου 43.197,94
30 7324,0001 Κατασκευή πεζοδρομίων στο ΤΔ Αγίου Βασιλείου – Χιλιομοδίου (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους Δ. Τενέας Κ.Α. 30/7324.02) 62.844,55
30 7324,0014 Κατασκευή πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών 7.802,79
30 7324,0031 Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Δ.Κορινθίων 140.323,04
30 7324,0033 Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών 2010 804.384,39
30 7324,0037 Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων 175.801,00
30 7326,0002 Κατασκευή -Διαμόρφωση εισόδου στο Αγγελοκάστρου ανεξάρτητου δρόμου από την Δημοτική οδοποιία ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7326.002) 44.102,66
30 7326,0003 Κατασκευή -Διαμόρφωση εισόδου στο Σοφικού ανεξάρτητου δρόμου από τη Δημοτική οδοποιία( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7326.003) 44.100,33
30 7326,0006 Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Δ.Τενέας (30/7326.01) 38.822,10
30 7326,0007 Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Αγιονορίου – Στεφανίου ( Δ.Τενέας 30/7326.02) 6.211,09
30 7326,0008 Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου (Δερβενάκια )-ΤΔ Χιλιομοδίου (Καστέλι )( Πολιτική Προστασία Δ. ΤενέαςΚ.Α. 30/7326.03) 9.009,99
30 7326,0012 Κατασκευή οδοποιϊας Αθικίων ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.009) 2.315,39
30 7326,0015 Κατασκευή οδοποιϊας Αγ.Ιωάννου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.010) 3.855,07
30 7326,0017 Κατασκευή οδοποιϊας ΤΔ Κατακαλίου( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.011) 1.699,76
30 7326,0018 Κατασκευή οδοποιϊας ΤΔ Γαλατακίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.012) 5.737,61
30 7326,0032 Ανάπλαση ιδιόκτητου οικοπέδου στο Τ.Δ Ξυλοκέριζας 139.299,71
30 7326,0033 Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ.Σολομού κ΄Δ.Δ.Αρχ. Κορίνθου. 29.209,20
30 7326,0037 Κατασκευή γηπέδων στα Τ.Δ. Εξαμιλίων και Ξυλοκέριζας. 2.184,88
30 7331,0004 Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Αγιονορίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.05) 18.636,29
30 7331,0005 Επισκευή Γυμνασίου Τ.Δ.Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας 70/7331.13) 11.590,25
30 7331,0006 Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Στεφανίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.09) 11.880,00
30 7331,0007 Επισκευή Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.12) 11.880,00
30 7331,0097 Επισκευή – Συντήρηση 4ου Λυκείου Κορίνθου. 6.607,69
30 7331,0099 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2010 278.443,16
30 7333,0001 Βελτίωση οδοποιίας Σοφικού ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7333.001) 68.892,16
30 7333,0002 Βελτίωση οδοποιίας Κόρφου ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7333.002) 90.079,16
30 7333,0014 Επισκευή δημοτικής οδοποιίας ΤΔ Στεφανίου Δ.Τενέας (30/7333.04) 12.000,00
30 7333,0021 Χαλικόστρωση αγροτικών οδών (προιόν έκπτωσης Δ.Τενέας ΚΑ30/7333.12) 4.491,67
30 7333,0081 Τσιμεντοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων τοπ.διαμερισμάτων Αρχ.Κορίνθου 82.498,71
30 7336,0007 Συντήρηση οδοποιίας Κατακαλίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.065) 11.880,00
30 7336,0009 Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.067) 30.801,27
30 7336,0010 Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Γαλατακίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.068) 52.000,00
30 7336,0011 Κατασκευή οδοποίιας ΤΔ Κατακαλίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.069) 11.614,50
30 7336,0012 Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αγ.Ιωάννου (Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.070) 11.812,74
30 7412,0015 Μελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ. Πόλεως Κορίνθου & πράξη εφαρμ. περιοχής Μπαθαρίστρας 6.509,62
30 7412,0016 Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής περιοχών Κεραμιδάκι-Αγιαννιώτικα. 211.164,08
30 7413,0007 Σύνταξη οριστικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Οικισμών Λ.Ω.Ε.-Κ.Αλμυρής ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7413.002) 9.500,00
30 7413,0019 Μελέτη ανάπλασης μπαζωμάτων Αγ. Νικολάου 17.700,00
30 7413,0020 Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων  82.446,15
30 7413,0021 Μελέτη διορθωτικής πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Κορίνθου 14.050,00
30 7413,0026 Μελέτη δημιουργία Εκπαιδευτικού πάρκου Ο.Τ.613&614 σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας 4.134,46
30 7413,0027 Γεωλογική Μελέτη πλατείας στο Ο.Τ. 317 του Δήμου Κορινθίων 3.000,00
30 7413,0034 Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου (Δ.Σαρωνικού ΚΑ 70/7413.002) 31.686,66
30 7413,0035 Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Σαρωνικού(ΚΑ 70/7413.001) 91.307,97
35 6063,0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 50.700,00
35 6117,0003 Κλάδεμα ψηλών δέντρων 10.000,00
35 6117,0004 Συντηρήσεις -Διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών Δήμου Σολυγείας(ΚΑ 35/6262.002) 15.000,00
35 6117,0005 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από χόρτα 15.000,00
35 6262,0003 Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων 15.000,00
35 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 100,00
35 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.000,00
35 6634,0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.240,00
35 6635,0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00
35 6662,0002 Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων 5.000,00
35 6672.0001 Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων(2010) 2.944,77
35 6692,0002 “Προμήθεια φυτών 2010” Δήμου Κορινθίων (ΚΑ 35/6692.0002) 34.481,60
35 6692,0003 Προμήθεια σπόρων, δενδρυλλίων 15.000,00
35 6693,0001 Προμήθεια λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων 7.011,00
35 6699,0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 10.000,00
35 7131,0001 Προμήθεια υποβρυχίων συγκροτημάτων – αντλιών κ.λ.π. 13.428,98
35 7131,0002 Αγορά πυροσβεστικού (39500ΣΑΤΑ08,2603.42 θεομ) Δ.Σαρωνικού (Κ.Α. 35/7131.0010) 42.103,42
35 7322,0001 Ανάπλαση δημ. χώρου στο παλαιό μοναστήρι Χιλιομοδίου στο Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.01) 11.880,00
35 7322,0009 Ανάπλαση πλατείας (παλαιάς) ΤΔ Στεφανίου (συνεχ.) Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.13) 12.000,00
35 7326,0001 Ανάπλαση πλατειών και Κ.Χ. Κ. Αλμυρής (Δ.Σαρωνικού Κ.Α. 35/7326.004) 5.645,35
35 7326,0006 Ανάπλαση Λυχναρίου ( Δ.Σαρωνικού Κ.Α. 35/7326.022) 12530,05
35 7326,0008 Αποπεράτωση παλαιού γεφυριού στη θέση Δύο Βουνά Τ.Δ.Αθικίων (Δ.Σαρωνικού Κ.Α. 35/7326.078) 11.880,00
35 7326,0010 Ανάπλαση- αναστήλωση πηγαδιών και βρυσών Δ.Τενέας (Κ.Α. 35/7326.02) 9.983,19
35 7326,0012 Ανέγερση μνημείου για την μάχη της κλεισούρας Αγιονορίου και διαμόρφωση αύλειου χώρου Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7326.04) 12.000,00
35 7326,0013 Ανάπλαση παλαιάς βρύσης Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας Κ.Α.35/7326.05) 11.998,86
40 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 25.000,00
40 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 35.000,00
40 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 20.000,00
40 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 20.000,00
40 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 10.000,00
40 7413,0001 Μελέτη χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου (συνεχιζόμενο Δ.Τενέας ΚΑ 40/7413.01) 343.389,18
40 7413,0010 Μελέτη αποτύπωσης,αποκατάστασης και ανάδειξης ενετικής γέφυρας στο ΤΔ Άσσου (ΚΑ 40/7413.09) 4.299,20
40 7421,0001 Γενικό πολεοδομικό σχέδιο και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δήμου ( Δ.Άσσου – Λεχαίου ΚΑ 40/7421.001) 23.121,70
45 6063,0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 40.000,00
45 6635,0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00
45 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 7.000,00
45 7311,0001 Κατασκευή τουαλετών και τσιμεντόστρωση στο νεκροταφειακό χώρο του Τ.Δ.Σολομού 4.513,21
45 7336,0001 Επισκευή νεκροταφείου Τ.Δ.Αγιονορίου (Δ Τενέας ΚΑ 45/7336.01) 11.880,00
45 7412,0002 Υδρογεωτεχνική και Γεωλογική Μελέτη καταλληλότητας επέκτασης κοιμητηρίου ΤΔ Αγ.Ιωάννη ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 45/7412.001) 6.000,00
50 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 50.000,00
50 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 5.000,00


Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθμ. 157/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 1069/2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011 ως εξής:

A. που αφορούν δαπάνες πάγιου χαρακτήρα :

ΚΩΔΙΚΟΣ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΙΣΤΩΣΗ
00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 250.000,00
00 6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 12.400,00
00 6452 Συνδρομές Internet 4.000,00
00 6453 Λοιπές συνδρομές 7.000,00
00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 123.899,69
00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 168.641,28
00 6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 473.445,57
00 6712.0001 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 259.441,93
00 6715.0019 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & αλληλεγγύης & παιδείας 1.250.445,97
00 6715.0020 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. 1.320.918,72
00 6718.0001 Εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ 148.500,00
00 6718.0002 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τους σχολικούς τροχονόμους 19.632,00
00 6718.0011 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 4.930.393,14
00 6718.0012 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS 392.714,58
00 6718.0014 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 1.606.456,08
00 6718.0015 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τερτραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 238.001,34
00 6718.0016 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 63.555,42
00 6718.0017 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 233.214,24
00 6718.0018 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 336.904,26
00 6718.0019 Επίδομα Τυφλότητας 1.019.517,84
00 6718.0020 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 226.737,90
00 6718.0022 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 431.634,96
00 6718.0023 Επίδομα ομογενών – προσφύγων 12.616,80
00 6718.0024 Επίδομα Προστασίας Μητρότητας 5.282,40
00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 116.369,87
00 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 23.272,17
00 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 116.369,87
00 6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών 11.636,09
10 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5000
10 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000,00
10 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 2.000,00
10 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 150.000,00
10 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10.000,00
10 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 7.000,00
10 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00
10 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00
10 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 30.662,88
10 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00
20 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 631.615,06
20 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 10.000,00
20 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 25.000,00
20 6262.0001 Δαπάνη για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές 60.000,00
20 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 150.000,00
20 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 60.000,00
20 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 5.238,97
20 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00
20 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00
20 6331.0002 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) 20.000,00
20 6331.0003 Τέλη μεταβίβασης οχημάτων (Δ.Ο.Υ. – Ν.Α.) 7.000,00
20 6331.0004 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων 2.500,00
20 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 350.000,00
20 6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων 60.000,00
25 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 570.439,88
25 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.000,00
25 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00
25 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00
25 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00
25 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00
30 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.500,00
30 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00
30 6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 3.000,00
30 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00
30 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 30.000,00
30 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00
30 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00
30 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000,00
30 6331.0001 Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών 3.000,00
30 6331.0002 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων 1.000,00
30 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 120.000,00
30 6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων 20.000,00
30 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 15.000,00
30 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15.000,00
35 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.500,00
35 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.500,00
35 6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 1.000,00
35 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00
35 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 7.000,00
35 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 3.000,00
35 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00
35 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00
35 6331.0001 Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ της Υπηρεσίας Πρασίνου 1.000,00
35 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.000,00
35 6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων 10.000,00
35 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00
45 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00
45 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00
45 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 3.000,00
45 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 250,00
50 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00
50 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00
50 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 7.000,00
50 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00

B. που αφορούν λοιπές δαπάνες :

ΚΩΔΙΚΟΣ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΙΣΤΩΣΗ
8211.0001 Υπέρ Δημοσίου 6,67% 504.500,00
8211.0002 Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου) 40.000,00
8211.0003 ΤΣΚΥ 8% 30.000,00
8212.0001 Υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση Προυπηρεσίας Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) 15.000,00
8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 388.500,00
8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 200.500,00
8223.0001 Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20% 150.000,00
8223.0002 Φόρος εργολάβων 3% 180.000,00
8223.0003 Φόρος 4% επί προμηθειών 150.000,00
8223.0004 Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα) 10.000,00
8223.0005 Φόρος 4% επί μελετών 15.000,00
8223.0006 Φόρος αμοιβών τρίτων 5.000,00
8223.0007 Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών 100.000,00
8223.0008 Φόρος τόκων 15.000,00
8224.0001 Υγειονομική περίθαλψη 5.000,00
8224.0002 Χαρτόσημο 3% (ενοικίων) 11.000,00
8224.0003 ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων 2.000,00
8224.0004 Απόδοση τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας 26.000,00
8224.0005 Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου τόκων 1.000,00
8224.0006 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 20.000,00
8224.0007 Απόδοση οφειλόμενων φόρων εργολάβων, προμηθευτών κλπ στις ΔΟΥ. 35.000,00
8224.0008 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου θαλλασίων εκτάσεων 8.000,00
8224.0009 Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου – ΤΣΚΥ 18.000,00
8224.0010 Λοιπές κρατήσεις υπέρ εργολάβων (ΤΣΜΕΔΕ κ.α.) από Δήμο 35.000,00
8231,0001 ΙΚΑ – ΤΕΑΜ 1.100.000,00
8231.0002 ΤΥΔΚΥ 1.000.000,00
8231.0004 ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας 200.000,00
8231.0005 ΤΣΜΕΔΕ Μελετών & Έργων 150.000,00
8231.0007 ΤΠΕΔΕ 1% 70.000,00
8231.0008 Τ.Ε.Α.Δ.Υ 100.000,00
8231.0010 Μ.Τ.Π.Υ 15.000,00
8231.0011 Τ.Π.Δ.Υ 50.000,00
8231.0012 ΤΑΔΚΥ (Εξαγορά Προϋπηρεσίας) 10.000,00
8231.0014 Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 170.000,00
8231.0015 Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ. 100.000,00
8231.0016 Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας) 1.000,00
8231.0017 Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας) 500,00
8231.0018 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Εξαγορά Προυπηρεσίας) 1.000,00
8231.0019 ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ(Εξαγορά Προυπηρεσίας) 500,00
8231.0020 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 2% (Προμηθειών – εργασιών) 120.000,00
8231.0021 ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ 2% (Προμηθειών – εργασιών) 50.000,00
8231.0023 Απόδοση οφειλόμενων εισφορών εργολάβων, προμηθευτών κλπ σε ασφαλιστικά ταμεία. 30.000,00
8231.0026 ΤΣΑΥ 10.000,00
8231.0027 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ 2.000,00
8231.0028 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 10.000,00
8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 330.000,00
8242.0001 Τ.Υ.Δ.Κ 1% 100.000,00
8242.0002 Τ.Ε.Ε 2% 10.000,00
8242.0003 Ε.Μ.Π 1% 10.000,00
8242.0004 Ε.Μ.Π 0,5% 60.000,00
8242.0005 Τ.Ε.Ε 0,2% 20.000,00
8242.0006 ΓΕΩ ΤΕΕ 3.000,00
8242.0007 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 200.000,00
8242.0008 Υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 2% 500,00
8242,0009 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΙΣΤΩΣΗ
00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 7.625,01
00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.067,30
00 6113 Αμοιβές μεταφραστών 100,00
00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00
00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 34.000,00
00 6141.0003 Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου. 276.000,00
00 6311 Φόροι τόκων 15.000,00
00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 5.000,00
00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00
00 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 750,00
00 6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 30.000,00
00 6492.0002 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών 10.000,00
00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00
00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 20.000,00
00 6736.0003 Προγραμματική σύμβαση για τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών μεταξύ πρώην Δήμων Ασσου- Λεχαίου,Δ.Νεμέας και Δ.Βόχας ετών 2009 και 2010 37.805,26
00 6821.0001 Διοικητικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 5.000,00
00 6821.0002 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 10.000,00
00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 15.000,00
00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 70.000,00
00 6726.0003 Προκαταβολή ΚΑΠ Άσσου-Λεχαίου 40.000,00
10 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Οικ. Δ/κών υπηρεσιών 1.000,00
10 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.000,00
10 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) Οικ. Δ/κών υπηρεσιών 10.000,00
10 6142,0012 Αμοιβές εταιρείας για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2009 πρώην Δ. Τενέας (Κ.Α. 10/6142.03) 15.000,00
10 6142.0014 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 Δ.Κορινθίων 10.000,00
10 6142.0016 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009 10.000,00
10 6142.0018 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο απογραφής του νέου Καλλικράτιου Δήμου Κορινθίων 1.1.2011 24.600,00
10 6142.0019 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 πρώην Δ.Ασσου-Λεχαίου 15.000,00
10 6142.0020 Αμοιβές εταιρείας για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2010 πρώην Δ. Τενέας 15.000,00
10 6142.0031 Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κορινθίων για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης. 85.356,97
10 6163.0003 Έλεγχος λογιστικών καταστάσεων ορκωτών ελεγκτών – λογιστών 2010 Δήμος Σαρωνικού (ΚΑ 10/6163.005) 10.000,00
10 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.124,99
10 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 100,00
10 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 5.000,00
10 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων δημοπρασιών 5.000,00
10 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00
10 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 35.000,00
10 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 20.000,00
10 6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 20.000,00
10 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π 20.000,00
10 6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20.000,00
10 6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού 11.000,00
10 6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.374,99
10 6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.088,79
10 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.499,99
10 7134.0002 Προμήθεια λογισμικών 7.200,00
10 7134.0003 Προμήθεια προγράμματος Η/Υ προμηθειών – συμβάσεων 4.374,99
10 7513.0003 Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (Δ.Α.Ε.Κ.) 40.000,00
15 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 70.000,00
15 6236.0006 Μίσθωση εορταστικού χωριού για τις εορτές Χριστουγέννων 2010 45.000,00
15 6414.0001 “Καταβολή προς το ΚΤΕΛ αποζημίωσης για την πραγματοποίηση αστικής συγκοινωνίας του Δήμου και συγκοινωνίας Τοπικών Διαμερισμάτων “. 10.192,30
15 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 100,00
15 7326.0005 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.Δ Κουταλά( Δ. Τενέας ΚΑ: 15/7326.04) 2.676,08
15 7326.0006 Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Τ.Δ.Αγίου Βασιλείου Δ. Τενέας (ΚΑ: 15/7326.05) 12.000,00
15 7326.0008 Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ.Δ.Αγίου Βασιλείου (Δ. Τενέας ΚΑ: 15/7326.10) 9.818,06
15 7326.0009 Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ.Δ.Χιλιομοδίου Δ. Τενέας (ΚΑ: 15/7326.11) 11.880,00
15 7326.0016 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου – Β’ ΦΑΣΗ (Δ. Άσσου – Λεχαίου -ΚΑ:15/7326.07) 54.386,72
15 7326.0020 Διαμόρφωση προαυλείου χώρου δημοτικού παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού (Δ. Άσσου – Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.11) 50.506,48
15 7326.0021 Ανάπλαση περιβάλλονος χώρου κλειστού γυμναστηρίου ΔΔ Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.12) 25.203,50
15 7331.0001 Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου ΔΔ Σοφικού (Δ.Σολυγείας ΚΑ: 15/7331.001) 190.728,50
15 7411.0002 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την λειτουργία ανοιχτού χώρου εκδηλώσεων ΔΔ Σοφικού (Δ.Σολυγείας ΚΑ: 15/7411.003) 3.200,00
20 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)(ΚΥΑ 53361/2.10.2006) 140.000,00
20 6117.0005 Καθαρισμός τάφρων Αγροτικών Οδών Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010) 12.000,00
20 6117.0006 Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δ.Κορινθίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010) 45.000,00
20 6117.0009 Καθαρισμός και πλύση σαρώθρων.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010) 12.000,00
20 6142.0013 Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων στο Τ.Δ.Σολομού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010) 14.800,00
20 6412.0001 Έξοδα διοδίων για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών 30.000,00
20 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 100,00
20 6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 15.000,00
20 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 70.000,00
20 6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20.000,00
20 6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού 15.000,00
20 6662.0001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού 9.999,99
20 6662.0004 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικού φωτισμού (έτους 2010 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 72.194,89
20 6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15.000,00
20 7134.0002 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας υπηρεσίας 2010 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010 1.647,25
20 7325.0001 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2011 75.000,00
20 7325.0058 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2010 29.602,07
25 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 10.000,00
25 6236.0006 Μίσθωση γεωτρήσεων 100.000,00
25 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης και αντλιοστασίων 22.850,01
25 6277.0005 Μεταφορά νερού στον οικισμό Αγ. Ιωάννη. 15.000,00
25 6662.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών ύδρευσης. 2.600,98
25 7312.0001 Αντικατάσταση σωλήνων γεωτρήσεων (επένδυση) Δ.Τενέας(ΚΑ 25/7312.06) 12.000,00
25 7312.0012 Αγωγός ομβρίων υδάτων ΤΔ Χιλιομοδίου Δ.Τενέας (ΚΑ 25/7312.26) 24.905,27
25 7312.0013 Κατασκευαστικά ύδρευσης Δήμου(Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.01) 45.644,73
25 7312.0017 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Περιγιαλίου (Δ.Ασσου- Λεχαίου ΚΑ 25/7312.05) 65.397,47
25 7312.0019 Ύδρευση Δήμου ( Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.07) 80.982,37
25 7312.0020 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Άσσου Β ΦΑΣΗ( Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.08) 84.705,10
25 7312.0021 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Περιγιαλίου Β΄ΦΑΣΗ ( Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.09) 5.146,15
25 7412.0001 Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων (ΣΑΜΠ-026/3 )[Δ. Τενέας Κ.Α. 25/7412.01] 52.000,00
025 7412.0010 Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με ΜΠΕ του Δ.Δ. Κόρφου του Δήμου Σολυγείας (με εφαρμογή την καινοτόμο τεχνολογία της ηλεκτρολυτικής μεθόδου (ΚΑ 25/7412.001) 5.651,00
25 7412.0011 Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με ΜΠΕ του Δ.Δ. Σοφικού του Δήμου Σολυγείας(με εφαρμογή την καινοτόμο τεχνολογία της ηλεκτρολυτικής μεθόδου (ΚΑ 25/7412.002) 5.094,87
25 7412.0012 Μελέτη εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων κατά μήκος της γραμμής Αγ.Ιωάννης-Ρητό- Γαλατάκι-Σοφικό( Δ.Σολυγείας ΚΑ 25/7412.003) 136.181,55
25 7413.0001 Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Δήμων Άσσου-Λεχαίου και Βόχας (Δ.Ασσου-ΛεχαίουΚΑ 25/7413.01) 29.361,61
25 7413.0003 Μελέτη Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 300κ.μ.πόσιμου ύδατος ημερησίως έκαστη (Δ.Σολυγείας ΚΑ 25/7413.002) 3.200,00
25 7413.0006 Μελέτη έργου εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στο ΤΔ Γαλατακίου( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 25/7413.007) 7.207,83
25 7413.0009 Μελέτη Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 300κ.μ.πόσιμου ύδατος ημερησίως έκαστη(χημικοτεχνική μελέτη Δ.Σολυγείας ) 3.200,00
30 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας 150.000,00
30 6117.0013 Κατεδαφίσεις επικειμένων σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας. 73.800,00
30 6142.0003 Αμοιβή αξιολογητών του Ενιαίου μητρώου Αξιολογητών, μελών των επιτροπών αξιολόγησης – διενέργειας διαγωνισμών 2.000,00
30 6261.0001 Ανακαινίσεις αιθουσών σχολικών κτιρίων( Δ.Τενέας ΚΑ 70/6261.02) 10.000,00
30 6261.0012 Συντήρηση και Επισκευή Πολυκέντρου Κορίνθου. 53.550,00
30 6261,0013 Συντήρηση και Επισκευή Δημαρχείου και Κοινοτικών καταστημάτων Δήμου Κορινθίων . 53.550,00
30 6261.0014 Καθαρισμός μαρμάρων Δημ. Κτιρίων 15.000,00
30 6261.0017 “Συντήρηση – Βελτίωση πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων θεάτρου” 12.850,00
30 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00
30 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00
30 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00
30 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 35.000,00
30 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 20.000,00
30 6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 20.000,00
30 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (φωτοτυπίες) 15.000,00
30 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00
30 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.000,00
30 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 1.000,00
30 6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού 11.000,00
30 6661.0005 Προμήθεια ειδών υγιεινής & υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών καταστημάτων. 4.250,01
30 6662.0004 Προμήθεια σιδηρικών και υλικών συντήρησης Δημοτικών καταστημάτων 45.000,00
30 6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών 30.000,00
30 7111.0003 Απαλλοτριώσεις ακινήτων 100.000,00
30 7135.0034 Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κορινθίων. 157.088,33
30 7135.0043 Προμήθεια αθλητικών ειδών. 15.000,00
30 7135.0047 Προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών μονάδων 75 kw για το Δημοτικό Κτίριο. 39.360,00
30 7135.0079 Προμήθεια υλικών για την οργάνωση της παραλίας για τη Γαλάζια Σημαία. 3.000,00
30 7135.0089 Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. 20.000,00
30 7311.0060 Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Κορίνθου (ΕΤΠΑ). 1.860.000,00
30 7311.0044 Τροποποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων πολυκέντρου (κλιματισμός-θέρμανση-πυρανίχνευση-ηλεκτρικά) 22.357,38
30 7311.0051 Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων 168.135,46
30 7311.0057 Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων Τ.Δ. Εξαμιλίων. 2.098,50
30 7311.0059 Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων. 263.157,89
30 7322.0005 Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου ΤΔ Χιλιομοδίου(Δ.Τενέας ΚΑ 70/7321.06) 6.100,00
30 7322.0008 Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά Χιλιομοδίου (ηλεκτροφωτισμός) (ΣΑΤΑ )(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.12) 16.392,52
30 7322.0009 Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων 1.000.000,00
30 7322.0022 Κατασκευή – Ανάπλαση πλατείας περιοχής Καλλιθέας Κεχρεών Τ.Δ. Ξυλοκέριζας 42.742,40
30 7322.0023 “Πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για τη φιλοτέχνηση συμπλέγματος αγαλμάτων του Διογένη & Μεγ. Αλεξάνδρου στη συμβολή των οδών Γεωργ.Παπανδρέου & Μεγ.Αλεξάνδρου” 68.625,01
30 7322.0043 Ολοκλήρωση παιδικής χαράς Τ.Δ Σολομού 9.918,40
30 7322.0045 Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ ΦΑΣΗ) 2.228,51
30 7322.0050 Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Σχεδίου Πόλεως Αγίας Άννας, (ΕΣΠΑ). 650.000,00
30 7322.0051 Δημιουργία Πλατείας ΟΤ 256 Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου 8.008,02
30 7322.0052 Δημιουργία Πλατείας ΟΤ 317 Πολεοδομικής Ενότητας Αγιαννιώτικα – Κεραμιδάκι 20.761,91
30 7322.0053 Ανάπλαση Κ.Χ. επί της οδού Λουτρακίου όπισθεν 1ου Π. Σταθμού 119.683,13
30 7322.0054 Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας 320.000,00
30 7322.0056 Ανάπλαση -Διαμόρφωση πλατείας παιδικής χαράς Βάρχαρτ 2.712,38
30 7322.0060 Κατασκευή πλατείας τέρμα Γ.Παπανδρέου 307.692,31
30 7322.0062 Αναπλάσεις πλατειών Τ.Δ. Εξαμιλίων 53.712,50
30 7322.0065 Ανάπλαση -Κατασκευή πλατείας στη θέση Μαρούγκα Τ.Δ.Ξυλοκέριζας 9.445,80
30 7322.0069 Ανάπλαση Κ.Χ. στο Τ.Δ. Εξαμιλίων 82.626,41
30 7322.0072 Ανάπλαση – αποπεράτωση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κορινθίων 39.701,95
30 7322.0077 Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου 49.289,99
30 7322.0078 Κατασκευή νησίδας – οδοσήμανση στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης – Άργους 49.554,98
30 7323.0001 Κατασκευή οδοποιιας Σοφικού ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7323.001) 35.996,14
30 7323.0002 Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δ.Τενέας (ανεξάρτητο από οδοποιία ΤΔ) (Κ.Α. 30/7323.01) 125.410,90
30 7323.0005 Αναπλάσεις οδών Αγίου Βασιλείου -Κλένιας -Χιλιομοδίου (2ος ειδικός προυπολογισμός 211/2009 Δ.Τενέας Κ.Α.30/7323.04) 25.650,93
30 7323.0009 Οριοθέτηση τμήματος ρέματος στο ΤΔ Κλένιας δήμου Τενέας (1ος ειδικός προυπολογισμός 160.000,00¤(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)210/2009 (Κ.Α. 30/7326.04) 3.133,12
30 7323.0010 Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδών Δ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.09) 49.000,16
30 7323.0015 Διάνοιξη νέας δημοτικής οδού στο Νηπιαγωγείο Χιλιομοδίου (ανεξάρτητο από οδοποιία ΤΔ )Δ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.14) 11.880,00
30 7323.0017 Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας ΤΔ Αγίου Βασιλείου Δ.Τενέας (30/7323.18) 11.880,00
30 7323.0022 Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων (Α΄ φάση). 530.000,00
30 7323.0029 Κατασκευαστικά Αγροτικής οδοποιίας Δήμου ( Δ.Ασσου- Λεχαίου ΚΑ 30/7323.02) 84.664,82
30 7323.0035 Συγκοινωνιακά έργα-μεταφορές Δήμου- Β΄ΦΑΣΗ (Δ.Ασσου- Λεχαίου ΚΑ 30/7323.08) 112.550,03
30 7323.0037 Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Τενέας (αρ.μελ.58/09) 16.977,46
30 7323.0101 Οδοποιϊα Κορίνθου 2009 17.426,07
30 7323.0102 Οδοποιϊα Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων 9.611,61
30 7323,0104 Πεζοδρομήσεις, Αναπλάσεις οδών κέντρου Κορινθίων 85.542,44
30 7323.0107 Οδοποιία Κορίνθου 2010 314.771,07
30 7323.0108 Οδοποιία Αρχαίας Κορίνθου 2010 4.768,68
30 7323.0109 Οδοποιία Εξαμιλίων 2010 159.492,60
30 7323.0110 ΟδοποιίαΞυλοκέριζας 2010 8.053,32
30 7323.0111 Οδοποιία Σολομού 2010 59.976,36
30 7323.0113 Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας 228.992,18
30 7323.0114 Κατασκευή διόδου προσπέλασης πλησίον Υπόγειας διάβασης Βράχου 43.197,94
30 7324.0001 Κατασκευή πεζοδρομίων στο ΤΔ Αγίου Βασιλείου – Χιλιομοδίου (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους Δ. Τενέας Κ.Α. 30/7324.02) 62.844,55
30 7324.0014 Κατασκευή πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών 7.802,79
30 7324.0031 Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Δ.Κορινθίων 140.323,04
30 7324.0033 Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών 2010 804.384,39
30 7324.0037 Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων 175.801,00
30 7326.0002 Κατασκευή -Διαμόρφωση εισόδου στο Αγγελοκάστρου ανεξάρτητου δρόμου από την Δημοτική οδοποιία ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7326.002) 44.102,66
30 7326.0003 Κατασκευή -Διαμόρφωση εισόδου στο Σοφικού ανεξάρτητου δρόμου από τη Δημοτική οδοποιία( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7326.003) 44.100,33
30 7326.0006 Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Δ.Τενέας (30/7326.01) 38.822,10
30 7326.0007 Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Αγιονορίου – Στεφανίου ( Δ.Τενέας 30/7326.02) 6.211,09
30 7326.0008 Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου (Δερβενάκια )-ΤΔ Χιλιομοδίου (Καστέλι )( Πολιτική Προστασία Δ. ΤενέαςΚ.Α. 30/7326.03) 9.009,99
30 7326.0012 Κατασκευή οδοποιϊας Αθικίων ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.009) 2.315,39
30 7326.0015 Κατασκευή οδοποιϊας Αγ.Ιωάννου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.010) 3.855,07
30 7326.0017 Κατασκευή οδοποιϊας ΤΔ Κατακαλίου( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.011) 1.699,76
30 7326.0018 Κατασκευή οδοποιϊας ΤΔ Γαλατακίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.012) 5.737,61
30 7326.0032 Ανάπλαση ιδιόκτητου οικοπέδου στο Τ.Δ Ξυλοκέριζας 139.299,71
30 7326.0033 Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ.Σολομού κ΄Δ.Δ.Αρχ. Κορίνθου. 29.209,20
30 7326.0037 Κατασκευή γηπέδων στα Τ.Δ. Εξαμιλίων και Ξυλοκέριζας. 2.184,88
30 7331.0004 Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Αγιονορίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.05) 18.636,29
30 7331.0005 Επισκευή Γυμνασίου Τ.Δ.Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας 70/7331.13) 11.590,25
30 7331.0006 Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Στεφανίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.09) 11.880,00
30 7331.0007 Επισκευή Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.12) 11.880,00
30 7331.0097 Επισκευή – Συντήρηση 4ου Λυκείου Κορίνθου. 6.607,69
30 7331.0099 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2010 278.443,16
30 7333.0001 Βελτίωση οδοποιίας Σοφικού ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7333.001) 68.892,16
30 7333.0002 Βελτίωση οδοποιίας Κόρφου ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7333.002) 90.079,16
30 7333.0014 Επισκευή δημοτικής οδοποιίας ΤΔ Στεφανίου Δ.Τενέας (30/7333.04) 12.000,00
30 7333.0021 Χαλικόστρωση αγροτικών οδών (προιόν έκπτωσης Δ.Τενέας ΚΑ30/7333.12) 4.491,67
30 7333.0081 Τσιμεντοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων τοπ.διαμερισμάτων Αρχ.Κορίνθου 82.498,71
30 7336.0007 Συντήρηση οδοποιίας Κατακαλίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.065) 11.880,00
30 7336.0009 Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.067) 30.801,27
30 7336.0010 Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Γαλατακίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.068) 52.000,00
30 7336.0011 Κατασκευή οδοποίιας ΤΔ Κατακαλίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.069) 11.614,50
30 7336.0012 Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αγ.Ιωάννου (Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.070) 11.812,74
30 7412.0015 Μελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ. Πόλεως Κορίνθου & πράξη εφαρμ. περιοχής Μπαθαρίστρας 6.509,62
30 7412.0016 Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής περιοχών Κεραμιδάκι-Αγιαννιώτικα. 211.164,08
30 7413.0007 Σύνταξη οριστικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Οικισμών Λ.Ω.Ε.-Κ.Αλμυρής ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7413.002) 9.500,00
30 7413.0019 Μελέτη ανάπλασης μπαζωμάτων Αγ. Νικολάου 17.700,00
30 7413.0020 Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων . 82.446,15
30 7413.0021 Μελέτη διορθωτικής πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Κορίνθου 14.050,00
30 7413.0026 Μελέτη δημιουργία Εκπαιδευτικού πάρκου Ο.Τ.613&614 σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας 4.134,46
30 7413.0027 Γεωλογική Μελέτη πλατείας στο Ο.Τ. 317 του Δήμου Κορινθίων 3.000,00
30 7413.0034 Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου (Δ.Σαρωνικού ΚΑ 70/7413.002) 31.686,66
30 7413.0035 Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Σαρωνικού(ΚΑ 70/7413.001) 91.307,97
35 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 50.700,00
35 6117.0003 Κλάδεμα ψηλών δέντρων 10.000,00
35 6117.0004 Συντηρήσεις -Διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών Δήμου Σολυγείας(ΚΑ 35/6262.002) 15.000,00
35 6117.0005 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από χόρτα 15.000,00
35 6262.0003 Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων 15.000,00
35 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 100,00
35 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.000,00
35 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.240,00
35 6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00
35 6662.0002 Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων 5.000,00
35 6672.0001 Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων(2010) 2.944,77
35 6692.0002 “Προμήθεια φυτών 2010” Δήμου Κορινθίων (ΚΑ 35/6692.0002) 34.481,60
35 6692.0003 Προμήθεια σπόρων, δενδρυλλίων 15.000,00
35 6693.0001 Προμήθεια λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων 7.011,00
35 6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 10.000,00
35 7131.0001 Προμήθεια υποβρυχίων συγκροτημάτων – αντλιών κ.λ.π. 13.428,98
35 7131.0002 Αγορά πυροσβεστικού (39500ΣΑΤΑ08,2603.42 θεομ) Δ.Σαρωνικού (Κ.Α. 35/7131.0010) 42.103,42
35 7322.0001 Ανάπλαση δημ. χώρου στο παλαιό μοναστήρι Χιλιομοδίου στο Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.01) 11.880,00
35 7322.0009 Ανάπλαση πλατείας (παλαιάς) ΤΔ Στεφανίου (συνεχ.) Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.13) 12.000,00
35 7326.0001 Ανάπλαση πλατειών και Κ.Χ. Κ. Αλμυρής (Δ.Σαρωνικού Κ.Α. 35/7326.004) 5.645,35
35 7326.0006 Ανάπλαση Λυχναρίου ( Δ.Σαρωνικού Κ.Α. 35/7326.022) 12530,05
35 7326.0008 Αποπεράτωση παλαιού γεφυριού στη θέση Δύο Βουνά Τ.Δ.Αθικίων (Δ.Σαρωνικού Κ.Α. 35/7326.078) 11.880,00
35 7326.0010 Ανάπλαση- αναστήλωση πηγαδιών και βρυσών Δ.Τενέας (Κ.Α. 35/7326.02) 9.983,19
35 7326.0012 Ανέγερση μνημείου για την μάχη της κλεισούρας Αγιονορίου και διαμόρφωση αύλειου χώρου Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7326.04) 12.000,00
35 7326.0013 Ανάπλαση παλαιάς βρύσης Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας Κ.Α.35/7326.05) 11.998,86
40 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 25.000,00
40 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 35.000,00
40 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 20.000,00
40 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 20.000,00
40 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 10.000,00
40 7413.0001 Μελέτη χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου (συνεχιζόμενο Δ.Τενέας ΚΑ 40/7413.01) 343.389,18
40 7413.0010 Μελέτη αποτύπωσης,αποκατάστασης και ανάδειξης ενετικής γέφυρας στο ΤΔ Άσσου (ΚΑ 40/7413.09) 4.299,20
40 7421.0001 Γενικό πολεοδομικό σχέδιο και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δήμου ( Δ.Άσσου – Λεχαίου ΚΑ 40/7421.001) 23.121,70
45 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 40.000,00
45 6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00
45 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 7.000,00
45 7311.0001 Κατασκευή τουαλετών και τσιμεντόστρωση στο νεκροταφειακό χώρο του Τ.Δ.Σολομού 4.513,21
45 7336.0001 Επισκευή νεκροταφείου Τ.Δ.Αγιονορίου (Δ Τενέας ΚΑ 45/7336.01) 11.880,00
45 7412.0002 Υδρογεωτεχνική και Γεωλογική Μελέτη καταλληλότητας επέκτασης κοιμητηρίου ΤΔ Αγ.Ιωάννη ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 45/7412.001) 6.000,00
50 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 50.000,00
50 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) 5.000,00

………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/77/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                               Τα Μέλη
                                                                                     Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                     Σταματάκης Μάριος
                                                                                     Φόρτης Φώτιος
                                                                                     Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                     Κορδώσης Χρήστος
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος

Leave a Comment