Μίσθωση χώρων στάθμευσης

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 208
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/16-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 32o: «Μίσθωση χώρων στάθμευσης στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου»
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (02)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.     ΔόντηςΣταμάτιος- Γαλατάκι                                                                   
 

Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 208  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι στους οικισμούς Κάτω Αλμυρής και Λουτρών Ωραίας Ελένης οι χώροι στάθμευσης που ήδη υπάρχουν δεν επαρκούν και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες επειδή αυξάνεται ο πληθυσμός τόσο από επισκέπτες παραθεριστές αλλά και κατοίκους που έχουν εξοχική κατοικία στην περιοχή.
 
Για τα ανωτέρω προτείνω την μίσθωση α) κατάλληλου χώρου για την στάθμευση αυτοκινήτων στον οικισμό Κάτω Αλμυρής της Δ.Κ. Γαλατακίου συνολικής έκτασης 4.000τ.μ. που να βρίσκεται επί της Κεντρικής οδού Ισθμού – Επιδαύρου και της παραλιακής οδού Κάτω Αλμυρής ή κοντά σ΄ αυτές και να έχουν άνετη και ασφαλή πρόσβαση και β) κατάλληλου χώρου για την στάθμευση αυτοκινήτων στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου συνολικής έκτασης 4.000τ.μ. που να βρίσκεται επί της Κεντρικής οδού Ισθμού – Επιδαύρου και της παραλιακής οδού Λουτρών Ωραίας Ελένης ή κοντά σ΄ αυτές και να έχουν άνετη και ασφαλή πρόσβαση αφού ο Δήμος δεν διαθέτει τέτοια ακίνητα που να μπορούν να καλύψουν την ανωτέρω ανάγκη.
 
  Η μίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα  την αριθμ. 6/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου και τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την μίσθωση α) κατάλληλου χώρου για την στάθμευση αυτοκινήτων στον οικισμό Κάτω Αλμυρής της Δ.Κ. Γαλατακίου συνολικής έκτασης 4.000τ.μ. που να βρίσκεται επί της Κεντρικής οδού Ισθμού – Επιδαύρου και της παραλιακής οδού Κάτω Αλμυρής ή κοντά σ΄ αυτές και να έχουν άνετη και ασφαλή πρόσβαση και β) κατάλληλου χώρου για την στάθμευση αυτοκινήτων στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου συνολικής έκτασης 4.000τ.μ. που να βρίσκεται επί της Κεντρικής οδού Ισθμού – Επιδαύρου και της παραλιακής οδού Λουτρών Ωραίας Ελένης ή κοντά σ΄ αυτές και να έχουν άνετη και ασφαλή πρόσβαση αφού ο Δήμος δεν διαθέτει τέτοια ακίνητα που να μπορούν  να καλύψουν  την ανωτέρω ανάγκη.
 
Η μίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας»
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 208 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ