Απόφαση υπ΄ αριθμ. 8/69/09-05-2011

 Αριθμός Πρακτικού 8
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09.05.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Μαϊου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 16828/04.05.2011πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Τόγιας Σωκρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 69η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Την 20-04-2011 πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας η αριθμ. 2/3/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου Δήμου Κορινθίων περί πρότασής του για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Λυγουριού Α.Ε.» από την περιοχή Αγ. Νικολάου Κρανιδίου Αργολίδας σε θαλάσσια έκταση που βρίσκεται στη θέση Β. Ασπροβουνίου Δήμου Επιδαύρου Νομού Αργολίδας, από τους Βασίλειο Λάμπρου, κάτοικο Κόρφου Κορινθίας, Δήμο Κορινθίων και Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κόρφου και Φίλων», που εδρεύει στον Κόρφο Δήμου Κορινθίων, κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο στην όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για τη συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτησή της ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, θα συντάξει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα επιμεληθεί για την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, θα παραστεί κατά τη συζήτησή της, θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, και για τον λόγο αυτό προτείνω τον δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Αγγελάκο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Αγγελάκο, στον οποίο δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή αυτής ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση, εφόσον η ως άνω απόφαση βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρ. 7 του Ν. 2753/99).
……………………………………………………………………………………………………..
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/69/2011.-


Ο Πρόεδρoς                                                                    Τα Μέλη
                                                                                           Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                          Σταματάκης Μάριος
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                          Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Τόγιας Σωκράτης
                                                                                          Καρπούζης Γρηγόριος