Απόφαση υπ΄ αριθμ. 8/70/09-05-2011

 Αριθμός Πρακτικού 8
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09.05.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Μαϊου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 16828/04.05.2011πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Τόγιας Σωκρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 70η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την από 08-04-2011 επιστολή του ο δικηγόρος κ. Βασίλειος Γαρούφης μας ενημέρωσε ότι στις 06-10-2011 εκδικάζεται εξ αναβολής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αριθμό καταχώρησης βιβλίου 169/04-12-2009 αγωγή του Αναστασίου Παναγιώτη Καρνέζη, κατοίκου Ναυπλίου Αργολίδος, κατά του τέως Δήμου Τενέας, η οποία αφορά αίτημα χρηματικής αποζημίωσης, λόγω ατυχήματος, που προκλήθηκε από λακούβα στον ασφαλτοτάπητα, σε δρόμο που συνδέει το Σπαθοβούνι με την επαρχιακή οδό Κορίνθου – Άργους στο ύψος του Χιλιομοδίου. Ο εν λόγω δικηγόρος έχει οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, δυνάμει της αριθμ. 12882/01-04-2011 απόφασης Δημάρχου, και ζητά την έκδοση σχετικής απόφασης ορισμού άλλου δικηγόρου για την ως άνω υπόθεση, διότι στις 06-10-2011 δεν μπορεί να παραστεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου, δεδομένου ότι έχει ήδη ανειλημμένη υποχρέωση να παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου. Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 7/60/2011 αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του ανωτέρω θέματος, το οποίο επανέρχεται στην παρούσα συνεδρίαση. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εξ΄ αναβολής δικάσιμο της 06-10-2011 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, θα συντάξει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα επιμεληθεί για την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, θα παραστεί κατά τη συζήτησή της, θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και για τον λόγο αυτό προτείνω τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαϊδη Πέτρο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαϊδη Πέτρο, στον οποίο δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 06-10-2011 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση, εφόσον η ως άνω απόφαση βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρ. 7 του Ν. 2753/99).
……………………………………………………………………………………………………..
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/69/2011.-


Ο Πρόεδρoς                                                                    Τα Μέλη
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                             Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                        Σταματάκης Μάριος
                                                                                        Φόρτης Φώτιος
                                                                                        Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                        Τόγιας Σωκράτης
                                                                                         Καρπούζης Γρηγόριος

Leave a Comment