Αποδοχή φακέλου

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 222
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 12/23-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o ΕΗΔ: «Αποδοχή του φακέλου του έργου ΄΄Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου΄΄ και αποδοχή των όρων της αριθμ. 2910/25-11-2010 Απόφασης Ένταξης της Πράξης ΄΄Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου΄΄ και του συνημμένου σε αυτή Συμφώνου Αποδοχής Όρων»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 19678/19.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Λέκκα Σοφία
12.Κεφάλας Σταύρος
13.Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
15.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
16.Γκερζελής Ιωάννης
17.Τζαναβάρας Δημήτριος
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Κορδώσης Χρήστος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Ρούκης Βασίλειος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.Γιάννου Νικολέττα
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κασίμης Χαράλαμπος
29.Δασκαλοπούλου Σοφία
30.Αθανασάκος Θωμάς
31.Μπάκουλης Δημήτριος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ζήμος Κων/νος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Μελέτης Χρήστος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Φαρμάκης Γεώργιος
6.      Οικονόμου Γεώργιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Πούρος Γεώργιος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
  
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα  (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα (10)
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 11.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
3.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      ΓκούμαςΓεώργιος–Κόρφος                     
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
10.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος ΜελέτηςΔράκος Παναγιώτης, Φαρμάκης Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος και Βατουσιάδης Νικόλαος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Αποδοχή του φακέλου του έργου ΄΄Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου΄΄ και αποδοχή των όρων της αριθμ. 2910/25-11-2010 Απόφασης Ένταξης της Πράξης ΄΄Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου΄΄ και του συνημμένου σε αυτή Συμφώνου Αποδοχής Όρων» επειδή πρέπει άμεσα να ζητηθεί από την ΕΔΑ προέγκριση δημοπράτησης  του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄αυτού. 
 
Απόφαση: 222  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ανταποκρινόμενη στην με κωδ. 19 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων 2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΄΄Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου΄΄ υπέβαλε την αριθμ. 2813/15-6-2010 αίτηση για χρηματοδότηση του έργου ΄΄Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου΄΄ποσού 1.860.000 €. Με το αριθμ. πρωτ. 2910/15-11-2010 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο ανωτέρω πρόγραμμα με κωδικό 298829. Με την μεταφορά στους Δήμους των αρμοδιοτήτων που ασκούσε η Νομαρχιακή Αυτ/ση και που αφορά στη σχολική στέγη (Ν. 3852/2010), πρέπει ο Δήμος να συνεχίσει τη περαιτέρω διαδικασία για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει καθ΄ όλον το περιεχόμενό της ως εξής:
 
<<Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 , όπου προβλέπεται η μεταφορά στους Δήμους των αρμοδιοτήτων που αρχικά ασκούσαν οι Ν.Α. και που αφορούν στη σχολική στέγη.
2. Το αριθμ. 1049/5-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Αποστολή μελέτης έργου με τίτλο Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου»
3. Την αριθμ. 2910/25-11-2010 (ΑΔΑ:4Ι0ΞΙΑΡ-1Ε) Απόφαση ένταξης της πράξης «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου»
4 Την αριθμ. 4745/ΕΥΘΥ 289/3-2-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΑΝ με θέα «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ
Το Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων και σε συνέχεια των ανωτέρω θα πρέπει να λάβει απόφαση:
  • για την αποδοχή του φακέλου του έργου «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου», που περιλαμβάνει φάκελο μελέτης (οικοδομική άδεια), τεύχη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή και απόφαση ένταξης του έργου,
  • για την αποδοχή των όρων της αριθμ. 2910/25-11-2010 Απόφασης Ένταξης της πράξης «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου» και του συνημμένου σε αυτή Συμφώνου Αποδοχής Όρων και
  • την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου, ποσού € 1.860.000,00 και την εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2011, σύφμωνα με την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου έχουν εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 0268 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με κωδικό πράξης 2010ΕΠ02680024 και θα αποδίδονται στο Τελικό Αποδέκτη μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ. , προκειμένου να ζητηθεί άμεσα από την ΕΔΑ Πελοποννήσου προέγκριση δημοπράτησης του έργου>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις διατάξεις του Ν. 3852/10,  την αριθ. 4745/ΕΥΘΥ 289/3.2.2011 Εγκύκλιο του ΥΠOIAN και την αριθμ. 2910/25.11.2010 απόφαση ένταξης του έργου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.-  Αποδέχεται –παραλαμβάνει τον φάκελο του έργου «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου» ποσού 1.860.000,00 € αρμοδιότητας μέχρι της εφαρμογής του Ν. 3852/2010 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, που αφορά στη σχολική στέγη, σύμφωνα με το αριθμ. 1049/5-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2.-   Αποδέχεται τους όρους της αριθμ. 2910/25-11-2010 Απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου» ποσού 1.860.000,00 € και του συνημμένου σε αυτή Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων, όπως ακριβώς περιγράφονται.
3.- Αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 1.860.000 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) που έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 0268 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με κωδικό πράξης 2010 ΕΠ02680024 και θα αποδίδονται στο Τελικό Αποδέκτη μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ. 
Η εγγραφή της ανωτέρω χρηματοδότησης στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου θα γίνει με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 222 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

 

Leave a Comment