Έγκριση συγχώνευσης εταιρειών

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 224
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 12/23-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ: «Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΔΑΕΚΑΑΠ από την εταιρεία ΔΑΚΕΚ με βάση τις διατάξεις των άρθρων 69-77 Ν. 2190/1920 , των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010 και έγκριση κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των Ανωνύμων εταιρειών»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 19678/19.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Λέκκα Σοφία
12.Κεφάλας Σταύρος
13.Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
15.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
16.Γκερζελής Ιωάννης
17.Τζαναβάρας Δημήτριος
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Κορδώσης Χρήστος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Ρούκης Βασίλειος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.Γιάννου Νικολέττα
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κασίμης Χαράλαμπος
29.Δασκαλοπούλου Σοφία
30.Αθανασάκος Θωμάς
31.Μπάκουλης Δημήτριος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ζήμος Κων/νος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Μελέτης Χρήστος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Φαρμάκης Γεώργιος
6.      Οικονόμου Γεώργιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Πούρος Γεώργιος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα  (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα (10)
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 11.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
3.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      ΓκούμαςΓεώργιος–Κόρφος                     
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
10.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος ΜελέτηςΔράκος Παναγιώτης, Φαρμάκης Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος και Βατουσιάδης Νικόλαος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 224  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου, ως εξής:
1.- την αριθμ. 101/8-3-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε  η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με την απορρόφηση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.» από την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», καθώς και ο ορισμός ορκωτού λογιστή για την εκτίμηση της ΔΑΕΚΑΑΠ.
2.- την αριθμ. 2/2-4-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Κ.Ε.Κ περί έγκρισης σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής της.
3.- την αριθμ. 2/2-4-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π περί έγκρισης σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής της. Το ανωτέρω σχέδιο σύμβασης δημοσιεύθηκε στις 20-4-2011 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στο υπ΄αριθμ. φύλλο 4199/21-4-2011 της οικονομικής εφημερίδας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.
4.- την αριθμ. 3/5-4-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Κ.Ε.Κ περί κατάρτισης έκθεσης επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση
5.- την έκθεση του ορκωτού λογιστή με την οποία εκτιμήθηκε η καθαρή περιουσία της ΔΑΕΚΑΑΠ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση για τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών καθώς και το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσής των  με απορρόφηση , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 -77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις των άρθρων 69 -77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κ. Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
1.-  Τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.», από την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.».
 
2.- Εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των δύο ανωτέρω εταιρειών έτσι όπως  συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 224 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ