Αλλαγή επωνυμίας

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 225
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 12/23-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ: «Αλλαγή επωνυμίας της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Κατασκευαστικής Εταιρείας Κορίνθου με διακριτικό τίτλο ΔΑΚΕΚ με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας»  
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 19678/19.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Λέκκα Σοφία
12.Κεφάλας Σταύρος
13.Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
15.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
16.Γκερζελής Ιωάννης
17.Τζαναβάρας Δημήτριος
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Κορδώσης Χρήστος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Ρούκης Βασίλειος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.Γιάννου Νικολέττα
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κασίμης Χαράλαμπος
29.Δασκαλοπούλου Σοφία
30.Αθανασάκος Θωμάς
31.Μπάκουλης Δημήτριος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ζήμος Κων/νος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Μελέτης Χρήστος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Φαρμάκης Γεώργιος
6.      Οικονόμου Γεώργιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Πούρος Γεώργιος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα  (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα (10)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 11.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
3.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      ΓκούμαςΓεώργιος–Κόρφος                     
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
10.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος ΜελέτηςΔράκος Παναγιώτης, Φαρμάκης Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος και Βατουσιάδης Νικόλαος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 225  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 224/23-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.», από την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.»,  και εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.
Μετά την παραπάνω συγχώνευση πρέπει να αλλάξουμε την επωνυμία της εταιρείας ΔΑΚΕΚ,  τροποποιώντας το άρθρο 1 του καταστατικού της,  που διαμορφώνεται ως εξής:
 
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνίσταται Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία των άρθρων 269 παράγραφος 7,8, 10α, και 266 του Ν. 3463/2006 περί Κύρωσης του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ με την επωνυμία « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ..».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την  ανωτέρω εισήγηση  του Προέδρου, και τις διατάξεις των άρθρων 269 παράγραφος 7,8, 10α, και 266 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της Δημοτικής Συμβούλου Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», περί σύστασης και επωνυμίας, που διαμορφώνεται ως εξής:
           
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνίσταται Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία των άρθρων 269 παράγραφος 7,8, 10α, και 266 του Ν. 3463/2006 περί Κύρωσης του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ με την επωνυμία « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ..».
Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 225 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 2-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

 

Leave a Comment