Επέκταση του σκοπού της εταιρείας ΔΑΚΕΚ

 

                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 226
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 12/23-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 3o Η.Δ: «Επέκταση του σκοπού της εταιρείας ΔΑΚΕΚ με τροποποίηση του
                            άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 19678/19.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Λέκκα Σοφία
12.Κεφάλας Σταύρος
13.Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
15.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
16.Γκερζελής Ιωάννης
17.Τζαναβάρας Δημήτριος
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Κορδώσης Χρήστος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Ρούκης Βασίλειος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.Γιάννου Νικολέττα
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κασίμης Χαράλαμπος
29.Δασκαλοπούλου Σοφία
30.Αθανασάκος Θωμάς
31.Μπάκουλης Δημήτριος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ζήμος Κων/νος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Μελέτης Χρήστος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Φαρμάκης Γεώργιος
6.      Οικονόμου Γεώργιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Πούρος Γεώργιος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
  
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα  (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα (10)
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 11.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
3.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      ΓκούμαςΓεώργιος-Κόρφος                     
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
10.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                             
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος ΜελέτηςΔράκος Παναγιώτης, Φαρμάκης Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος και Βατουσιάδης Νικόλαος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 226  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 224/23-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.», από την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», σε μία νέα ανώνυμη εταιρεία με την  επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και εγκρίθηκε το σχέδιο Σύμβασης συγχώνευσης.
Πρέπει να επεκτείνουμε τους σκοπούς της εταιρείας με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ΔΑΚΕΚ ,  την οποία θέτω υπόψη και ζητώ την έγκρισή σας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, και τις διατάξεις των άρθρων 269 παράγραφος 7,8, 10α, και 266 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της Δημοτικής Συμβούλου Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
 
Την επέκταση του σκοπού της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.» και τροποποιεί το άρθρο 2 του καταστατικού της , που διαμορφώνεται ως εξής:
 ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
 1)        η αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση της   εν γένει ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κορινθίων,
2)         η εκμετάλλευση όλων των κοινοχρήστων χώρων και όλων των πλατειών και πάρκων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
3) Η μελέτη, δημιουργία, λειτουργία, ο έλεγχος και η εκμετάλλευση κλειστών ή ανοικτών χώρων στάθμευσης και ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης , σε ακίνητα του Δήμου Κορινθίων ή στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.
4) Η διαχείριση και εκμετάλλευση της διαφημιστικής γενικά δραστηριότητας στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους αλλά και στην εν γένει ακίνητη περιουσία του Δήμου Κορινθίων.
5) η διάχυση σχετικής τεχνογνωσίας.
6)Η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων υποδομής στη περιοχή του Δήμου καθώς επίσης και η ανάληψη παρόμοιων έργων σε άλλους Δήμους, η ανάληψη εργολαβιών για κατασκευή οποιασδήποτε μορφής και είδους έργων που εκτελούνται εργολαβικά από ιδιωτικούς φορείς.
7) Η ανάληψη, η εκτέλεση και η διαχείριση έργων οικιστικής ανάπλασης και ανάπτυξης καθώς και η συμμετοχή σε εταιρεία μικτής οικονομίας για την οικιστική ανάπτυξη των περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης, έργο το οποίο θα εκτελέσει η επιχείρηση.
8) Η ανάληψη εργολαβιών για την κατασκευή κατοικιών στα πλαίσια ενός κοινωνικού στεγαστικού προγράμματος.
9) Η κατασκευή τεχνικών έργων κάθε είδους που ανατίθεται στην Δημοτική Επιχείρηση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.
10) Η συντήρηση και κατασκευή των σχολικών κτιρίων.
11) Η συντήρηση και κατασκευή των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων.
12) Η εκπόνηση μελετών και η υποβολή προτάσεων σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στο δήμο.
13) Η επίβλεψη, παρακολούθηση και ο έλεγχος έργων που διεξάγονται από τρίτους για λογαριασμό του Δήμου.
Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται με δικά της μέσα, προσωπικό και δαπάνες την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κορινθίων και τους κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
β) Να εκμισθώνει σε τρίτον ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κορινθίων και τους κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
γ) Να παραχωρεί τη χρήση με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτον ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κορινθίων και των κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
δ) Να οργανώνει πολιτιστικές, επιστημονικές, εμπορικές, τουριστικές, ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και λοιπές εκδηλώσεις στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων.
ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
στ) Να πραγματοποιεί επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην απόκτηση κεφαλαίων για εκτέλεση έργων και δράσεων που εξυπηρετούν τους παραπάνω παρεμφερείς σκοπούς.
 ζ)Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. , για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω.
η) Τέλος, να διεξάγει κάθε άλλη εργασία ή συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.
Οι πόροι για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας θα προέλθουν από: α) τα έσοδα από την διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου ,β) τα έσοδα από τα τεχνικά έργα , γ) από αναθέσεις έργων από το Δήμο, δ) τα έσοδα από αναθέσεις έργων από τρίτους, ε) τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς άλλους Ο.Τ.Α., ιδρύματα και ν.π.δ.δ του Δήμου Κορινθίων ή άλλων Ο.Τ.Α. και Συνδέσμους Ο.Τ.Α. Στις ανωτέρω υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελετών, στ) από έσοδα από συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που αφορούν του σκοπούς της.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 226 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 3-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ