Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  229
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 12/23-05-2011)
 
ΘΕΜΑ  6o : «Ορισμός εκ νέου  μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας ΔΑΕΚ με τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας ΔΑΚΕΚ».
                        
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 19678/19.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Λέκκα Σοφία
12.Κεφάλας Σταύρος
13.Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
15.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
16.Γκερζελής Ιωάννης
17.Τζαναβάρας Δημήτριος
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Κορδώσης Χρήστος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Ρούκης Βασίλειος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.Γιάννου Νικολέττα
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κασίμης Χαράλαμπος
29.Δασκαλοπούλου Σοφία
30.Αθανασάκος Θωμάς
31.Μπάκουλης Δημήτριος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ζήμος Κων/νος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Μελέτης Χρήστος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Φαρμάκης Γεώργιος
6.      Οικονόμου Γεώργιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Πούρος Γεώργιος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα  (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα (10)

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 11.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
3.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      ΓκούμαςΓεώργιος–Κόρφος                     
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
10.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης-Αθίκια                                             
         
 
                                                        
 
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος ΜελέτηςΔράκος Παναγιώτης, Φαρμάκης Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος και Βατουσιάδης Νικόλαος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 229 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης   «Ορισμός εκ νέου μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας ΔΑΕΚ με τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας ΔΑΚΕΚ» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι  με  την υπ’ αριθμ. 224/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.», από την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», σε μία νέα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.
Προτείνω α)  την τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας ΔΑΚΕΚ που διαμορφώνεται ως εξής:
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από εντεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

 
και β) τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας ΔΑΕΚ   σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 110 του  ν. 3852/10  όπου οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της  νέας Ανώνυμης Εταιρείας  θα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη,ως εξής:
         Πέντε (5) δημοτικούς σύμβουλους εκ των οποίων ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

         Ένας (1) εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου

 
-         Πέντε (5) δημότες ή κάτοικους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 

            Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  ανωτέρω Ανώνυμης Εταιρείας από την πλειοψηφία τους κ.κ.: Φόρτη Φώτιο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Σταυρέλη Νικόλαο  δημοτικό σύμβουλο,  Οικονόμου Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο  από τον Κολοκούρη Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, Καμπά Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Χατζή Μιχαήλ δημοτικό σύμβουλο και τους κ.κ.:

 
Παππά Παύλο  δημότη, αναπληρούμενο από τον Γκουργιώτη Παναγιώτη δημότη, Αργυρόπουλο Κων/νο δημότη, αναπληρούμενο από τον Φλεβάρη Δημήτριο δημότη, Τσίλη Σοφία δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Δράκο Μιχαήλ δημότη,  Κωνσταντίνου Μαρία, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Γεωργίου Ελένη δημότισσα, Κλεμπετσάνη Σταυρούλα δημότισσα, αναπληρούμενη από την Βαμβακίδου Μάχη δημότισσα,   Κωνστανταράκης Δημήτριος δημότης, αναπληρούμενος από την Διαμαντίδη Μαργαρίτα δημότισσα, τον κ. Κωνσταντέλλο Ιωάννη εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου, αναπληρούμενο από τον κ. Σαμοϊλη Χρύσανθο, εκπρόσωπο επίσης του Εργατικού Κέντρου.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει ένα  (1) μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας.
           Ο κ. Γιώτης Κων/νος πρότεινε τον κ. Ζαχαριά Σπύρο τακτικό μέλος και τον κ. Κούτουλα Νικόλαο αναπληρωματικό μέλος
           
Ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου συμπληρωμένη με την πρόταση της μειοψηφίας, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Επί τριάντα επτά (37) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν (37).
Κατά πλειοψηφία ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προτάθηκε από το Δήμαρχο και τη μειοψηφία (μειοψηφούσης της Δημοτικής Συμβούλου Τσαρμπού Ευφροσύνης).
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Μετά από ψηφοφορία κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της Δημοτικής Συμβούλου Τσαρμπού Ευφροσύνης) εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΚ  ο κ. Φόρτης Φώτιος  και Αντιπρόεδρος ο κ. Οικονόμου Γεώργιος
.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της Δημοτικής Συμβούλου Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
Α. Την τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 του καταστατικού  της εταιρείας ΔΑΚΕΚ που διαμορφώνεται ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο.

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006, όπως η διάταξη αυτή θα ισχύει κάθε φορά.

 
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής (2 έτη) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορίνθου, με εξαίρεση τη θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως κατωτέρω ορίζεται, και τη θητεία του αμέσως επόμενου, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος της θητείας του υπάρχοντος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορίνθου.
4. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά και αντικαθίστανται δι’ άλλων από τη Γενική Συνέλευση, πάντα με την επιφύλαξη των οριζομένων στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006, όπως η διάταξη αυτή θα ισχύει κάθε φορά.
6. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις επί έξι μήνες λογίζεται ως παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά.
7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
 
Β. Τον ορισμό των παρακάτω έντεκα (11) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου με τον διακριτικό τίτλο ΔΑΕΚ ως εξής:
·        Φόρτη Φώτιο δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Σταυρέλη Νικόλαο  Δημοτικό Σύμβουλο.
·        Οικονόμου Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Παππά  Αντώνιο δημοτικό σύμβουλο
·        Καμπά Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Χατζή Μιχαήλ δημοτικό σύμβουλο.
·        Παππά Παύλο  δημότη , αναπληρούμενο από τον Γκουργιώτη Παναγιώτη δημότη.
·        Αργυρόπουλο Κων/νο δημότη,  αναπληρούμενο από τον Φλεβάρη Δημήτριο δημότη.
·        Τσίλη Σοφία  δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Δράκο Μιχαήλ δημότη.
·        Κωνσταντίνου Μαρία , δημότισσα, αναπληρούμενη από την Γεωργίου Ελένη, δημότισσα.
·        Κλεμπετσάνη Σταυρούλα, δημότισσα αναπληρούμενη από την Βαμβακίδου Μάχη, δημότισσα .
·        Κωνστανταράκη Δημήτριο δημότη αναπληρούμενο από την Διαμαντίδη Μαργαρίτα δημότισσα
·        Κωνσταντέλλο Ιωάννη, εκπρόσωπο Εργατικού Κέντρου, αναπληρούμενο από τον Σαμοϊλη Χρύσανθο, εκπρόσωπο Εργατικού Κέντρου
·        Ζαχαριά Σπύρο, δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Κούτουλα Νικόλαο
 
 Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Φόρτης Φώτιος και Αντιπρόεδρος ο Οικονόμου Γεώργιος.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.
Δ.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2011- 2012
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 229 / 2011 .
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ