Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας

 

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 235
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 12/23-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 12o: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας»
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 19678/19.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Λέκκα Σοφία
12.Κεφάλας Σταύρος
13.Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
15.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
16.Γκερζελής Ιωάννης
17.Τζαναβάρας Δημήτριος
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Κορδώσης Χρήστος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Ρούκης Βασίλειος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.Γιάννου Νικολέττα
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κασίμης Χαράλαμπος
29.Δασκαλοπούλου Σοφία
30.Αθανασάκος Θωμάς
31.Μπάκουλης Δημήτριος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ζήμος Κων/νος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Μελέτης Χρήστος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Φαρμάκης Γεώργιος
6.      Οικονόμου Γεώργιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Πούρος Γεώργιος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα  (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα (10)
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 11.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
3.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      ΓκούμαςΓεώργιος–Κόρφος                     
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
10.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης-Αθίκια                                            
         
 
                                                        
 

Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος ΜελέτηςΔράκος Παναγιώτης, Φαρμάκης Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος και Βατουσιάδης Νικόλαος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 235  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α/09-09-1999), άρθρο 206 του Ν. 3584/2007,την 31575/13-09-1999 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η ανωτέρω πρόσληψη προσωπικού προστίθεται ως περίπτωση «κ΄» στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, σύμφωνα με την οποία το προσωπικό της παραγράφου αυτής εξαιρείται από τη διαδικασία των κεφαλαίων Α, Β & Γ του Ν. 2190/94 που αναφέρεται στη διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ.
            Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται :
Α) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί και η διάρκεια της σύμβασης (μέχρι δύο (2) μήνες).
Β) Απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου (Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας) με την οποία προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβανομένων επίσης υπόψη και των ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία του Ν. 2190/94 ούτε η προβλεπόμενη έγκριση από την τριμελή εξ Υπουργών Επιτροπή.
            Ο πίνακας των προσληπτέων που συντάσσεται στην συνέχεια αποστέλλεται κάθε φορά στο ΑΣΕΠ καθώς και όλοι οι πίνακες προσληπτέων κάθε έτους αποστέλλονται επίσης στο ΑΣΕΠ μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με την επισήμανση ότι η διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94. Πρόσθεσε ακόμα ότι η αναφερόμενη περίπτωση της διμήνου πρόσληψης, δεν ανάγεται στις περιπτώσεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/94 που προβλέπει, με την επιφύλαξη φυσικά της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, την πρόσληψη προσωπικού μέχρι τέσσερις (4) μήνες στις περιπτώσεις πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών κλπ.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, πρέπει να προβούμε στην πρόσληψη προσωπικού διμήνου χρονικής διάρκειας, ως κατωτέρω, που αποτελεί και πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΔΑΣΩΝ –ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
40
 
2μήνες
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
5
 
2μήνες

 
α) Οι εργάτες είναι απαραίτητοι για την φύλαξη Δασών και καθαρισμό- αποψίλωση- κοπή απομάκρυνση κλαδιών προς αποτροπή κάθε εστίας ή αιτίας πυρκαγιάς και έτσι θα καλύπτει όλο το διάστημα που μπορεί να θεωρηθεί ως πιο επικίνδυνο για πιθανή πρόκληση πυρκαγιάς.
β) Οι ναυαγοσώστες είναι απαραίτητοι για την προστασία των λουομένων στις οργανωμένες και πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας, διότι πρόσφατα απονεμήθηκε η Γαλάζια σημαία σε παραλίες του Δήμου και κρίνεται αναγκαία και επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη με δίμηνο σύμβαση.
            Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την σχετική του απόφαση, διαπίστωσης της αναγκαιότητας πρόσληψης και αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί και η διάρκεια της σύμβασης μέχρι δύο (2) μήνες, με την επισήμανση του χρόνου (περιόδου) αναγκαιότητας της πρόσληψης, για την εν συνεχεία : α) έκδοση απόφασης του Δημάρχου για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβανομένων επίσης υπόψη και των ειδικών και τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό. β) τον πίνακα προσληπτέων της περίπτωσης αυτής για την αποστολή στο ΑΣΕΠ καθώς και όλων των πινάκων άλλων προσλήψεων, που πραγματοποιήθηκαν, μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επομένου έτους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,  την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09, την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου, την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003, την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ οικ 5345/4-2-2005 και το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου Τσαρμπού Ευφροσύνης, διότι κρίνει απαραίτητη την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού)
 
 Την αναγκαιότητα πρόσληψης σαράντα πέντε (45) εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 § 4 του Ν. 2738/99 και του άρθρου 206 § 1 του Ν. 3584/07, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες και επίκαιρες ανάγκες του διευρυμένου Δήμου Κορινθίων ως κατωτέρω:

       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΔΑΣΩΝ –ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
40
 
2μήνες
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
5
 
2μήνες

α) Οι εργάτες είναι απαραίτητοι για την φύλαξη Δασών και καθαρισμό- αποψίλωση- κοπή απομάκρυνση κλαδιών προς αποτροπή κάθε εστίας ή αιτίας πυρκαγιάς και έτσι θα καλύπτει όλο το διάστημα που μπορεί να θεωρηθεί ως πιο επικίνδυνο για πιθανή πρόκληση πυρκαγιάς.
β) Οι ναυαγοσώστες είναι απαραίτητοι για την προστασία των λουομένων στις οργανωμένες και πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας, διότι πρόσφατα απονεμήθηκε η Γαλάζια σημαία σε παραλίες του Δήμου και κρίνεται αναγκαία και επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη με δίμηνο σύμβαση.
Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου χωρίς τη διαδικασία του Ν. 2190/94.
α) Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους κατωτέρω κωδικούς:
Κ.Α. 20/6041.0001 με τίτλο «τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (επί συμβάσει, εκτάκτων υπαλλήλων ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π.)» από το ποσό των  602.964,50 ευρώ που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011.
Κ.Α. 20/6041.0002 με τίτλο «Έξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π. με σύμβαση ορισμένου χρόνου» από το ποσό των 112.290,00 €   που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011.
Κ.Α. 20/6054.0001 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ –ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού»   από το ποσό των 199.021,10 €   που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011.
 
β) Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους κατωτέρω κωδικούς:
Κ.Α. 15/6041.0013 με τίτλο «αποδοχές ναυαγοσωστών θερινής περιόδου 2011» από το ποσό των  17.856,79 ευρώ που έχει εγγραφεί στον   του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011.
Κ.Α. 15/6041.0014 με τίτλο «Έξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου» από το ποσό των 4.432,50 €   που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011.
Κ.Α. 15/6054. με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ –ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού»   από το ποσό των 77.218,70 €   που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 235 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ