Τροποποίηση απόφασης

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 236
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 12/23-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 13o: «Τροποποίηση απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί καθορισμού χώρων
                      υπαίθριων στάσιμων εμπορικών αρμοδιοτήτων»
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 19678/19.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Λέκκα Σοφία
12.Κεφάλας Σταύρος
13.Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
15.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
16.Γκερζελής Ιωάννης
17.Τζαναβάρας Δημήτριος
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Κορδώσης Χρήστος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Ρούκης Βασίλειος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.Γιάννου Νικολέττα
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κασίμης Χαράλαμπος
29.Δασκαλοπούλου Σοφία
30.Αθανασάκος Θωμάς
31.Μπάκουλης Δημήτριος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ζήμος Κων/νος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Μελέτης Χρήστος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Φαρμάκης Γεώργιος
6.      Οικονόμου Γεώργιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Πούρος Γεώργιος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα  (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα (10)  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 11.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
3.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      ΓκούμαςΓεώργιος–Κόρφος                     
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
10.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          
 
                                                        
 

Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης, Δράκος Παναγιώτης, Φαρμάκης Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος και Βατουσιάδης Νικόλαος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 236  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 46/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό θέσεων και προϊόντων στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου, καθώς και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
 << Σχετικά με συμπληρωματική οριοθέτηση χώρων για τον καθορισμό ομαδικών ή μεμονωμένων θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, Νόμος 3377/2005, αρ. φύλλου 202, άρθρο 1 παρ. 5,6,7,8,9, Προεδρικό Διάταγμα 12/18-1-2005, αρ. φύλλου 10 άρθρο 1 παρ.3,4,5,6,7,8,9.
Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για τον Δήμο Κορινθίων, προκειμένου στη συνέχεια να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες άδειες, σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου.
  1. Μία καντίνα στις Κεχριές Δ.Δ. Ξυλοκέριζας.
  2. Μία θέση μπιζού τους καλοκαιρινούς μήνες στην πλατεία Μ. Αλεξάνδρου στα Καλάμια
  3. Μία θέση σε ιδιόκτητο οικόπεδο Ευάγγελου Σκέτου στην Λ. Αθηνών, στο ύψος που βρίσκονται οι πλάστιγγες, με οπωροκηπευτικά>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του Νόμου 3377/19-8-2005 αρ. Φύλλου 202, άρθρ. 1 παρ 5,6,7,8,9 και το υπ’ αριθμ. 12/18-1-2005 αρ. Φύλλου 10 άρθρο 1 παρ 3,4,5,6,7,8,9 Προεδρικό διάταγμα. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 46/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3377/19-8-2005 αρ. Φύλλου 202, άρθρ. 1 παρ 5,6,7,8,9 και το υπ’ αριθμ. 12/18-1-2005 αρ. Φύλλου 10 άρθρο 1 παρ 3,4,5,6,7,8,9 Προεδρικό διάταγμα, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες άδειες σύμφωνα με τα κριτήρια το νόμου.
 
1.      Μία καντίνα στις Κεχριές Δ.Δ. Ξυλοκέριζας.
2.      Μία θέση μπιζού τους καλοκαιρινούς μήνες στην πλατεία Μ. Αλεξάνδρου στα
      Καλάμια
3.      Μία θέση σε ιδιόκτητο οικόπεδο Ευάγγελου Σκέτου στην Λ. Αθηνών, στο ύψος που βρίσκονται οι πλάστιγγες, με οπωροκηπευτικά.
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 46 / 31-1-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 236 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment