Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

 

 
                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 196
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.     ΔόντηςΣταμάτιος-Γαλατάκι                                                                  
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 196 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούνται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται: Δημοτικοί Σύμβουλοι και Εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο. Η συγκρότηση αυτού του οργάνου αφορά την καταγραφή και διερεύνηση των προβλημάτων των μεταναστών, όσον αφορά την ένταξή τους και την επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες ή τη δημοτική αρχή  και της πολιτείας. Καθότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοτολόγιο-αρχείο των μεταναστών, για την εκλογή των μελών του συμβουλίου προτάθηκε να γίνει εκπροσώπηση με βάση το κριτήριο της συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε ως μέλη για το συμβούλιο  Ένταξης Μεταναστών τους κ.κ.: 1) τον Χασικίδη Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο, 2) τον Φιλιππακόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο, 3) τον Τζαναβάρα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο, 4) τον Ζήμο Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο, 5) τον Οικονόμου Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο, 6) τον Φαρμάκη Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο, 7) τον Χατζή Μιχαήλ Δημοτικό Σύμβουλο, 8) την Δασκαλοπούλου Σοφία Δημοτική Σύμβουλο, 9) τον Κασίμη Χαράλαμπο Δημοτικό Σύμβουλο, 10) τον Ζαχαριά Σπυρίδωνα Δημοτικό Σύμβουλο και τον Αμπάζαϊ Ιρφάνεκπρόσωπος από το Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών Ν. Κορινθίας. 
.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Μέλη του Συμβουλίου θα είναι οι κ.κ.: 1) ο Χασικίδης Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος (πρόεδρος), 2) ο Φιλιππακόπουλος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος, 3) ο Τζαναβάρας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος, 4) ο Ζήμος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος, 5) ο Οικονόμου Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος, 6) ο Φαρμάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος, 7) ο Χατζής Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος, 8) η Δασκαλοπούλου Σοφία Δημοτική Σύμβουλος, 9) ο Κασίμης Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος, 10) ο Ζαχαριάς Σπυρίδωνας Δημοτικός Σύμβουλος και ο Αμπάζαϊ Ιρφάνεκπρόσωπος από το Σύλλογο  Αλβανών Μεταναστών Ν. Κορινθίας. 
 
  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 196 / 2011 .
 
   
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-05-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ