Παράταση μίσθωσης ακινήτου

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 270
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 21o: «Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Κορίνθου»
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
      
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.    ΓκούμαςΓεώργιος–Κόρφος                     
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθε στην αρχή της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 270  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 14-01-2011 αίτηση του κ. Δαλακλείδη Παναγιώτη η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3613/2007 οι μισθώσεις από τους ΟΤΑ α βαθμού δύναται να παρατείνουν την μίσθωση του ΚΕΠ μέχρι συμπλήρωση 12ετίας με την συναίνεση του εκμισθωτή. Εκ μέρους μου δέχομαι την εκ νέου μίσθωση του ακινήτου μου. Επιπλέον προτείνω την μείωση του μισθίου μου κατά 20% όπως ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών με έγγραφο του 17/5/2010 αρ. πτ. 2/32619.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η σύμβαση που καλύπτει τη στέγαση των υπηρεσιών του  ΚΕΠ της Κορίνθου έληξε την 28-02-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3613/2007
Οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους και Κοινότητες για τη στέγαση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) παρατείνονται, με συναίνεση του εκμισθωτή, μία ή και περισσότερες φορές, ανά τριετία και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαετίας από το χρόνο έναρξης της αρχικής μίσθωσης.
Εάν στην αρχική ή στην προηγούμενη σύμβαση δεν προβλέπεται, για την περίπτωση παράτασής της, το ποσοστιαίο ύψος αναπροσαρμογής του μισθώματος, τούτο καθορίζεται σε τριετή βάση, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), καθώς και του Νομάρχη, Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας κατά περίπτωση και ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθεί να καταβάλλεται το συμφωνημένο μίσθωμα. Η καταβολή της διαφοράς αναπροσαρμογής, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της σχετικής απόφασης, περιλαμβάνει, αναδρομικά, και το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από το χρόνο λήξης της προηγούμενης σύμβασης.
Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν και τις ήδη ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Κ.Ε.Π., καθώς και την ανανέωση εκείνων των οποίων η διάρκεια έληξε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.
 
Τέλος ο Πρόεδρος είπε ότι η δαπάνη του μισθώματος για το ανωτέρω ακίνητο θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6232.0002 με τίτλο  «Μισθώματα κτηρίων ΚΕΠ»  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3613/2007, το υπ αριθμ. 35554/18-6-2010   έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  που αφορά τη μείωση των μισθωμάτων κτηρίων κατά 20% της μισθώσεως και την αίτηση του κ. Δαλακλείδη Παναγιώτη.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης – με αναδρομική ισχύ του ακινήτου που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 108τ.μ. και υπογείου εμβαδού 130τ.μ., από 01-03-2011 για μια διετία μέχρι 28-02-2013 για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Κορίνθου ιδιοκτησίας του κ. Δαλακλείδη Παναγιώτη το οποίο βρίσκεται στην Κόρινθο οδός Αδειμάντου 53,  αντί του ποσού των 983,54 € μειωμένο κατά 20% .
Η δαπάνη του μισθώματος για το ανωτέρω ακίνητο θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6232.0002 με τίτλο «Μισθώματα κτηρίων ΚΕΠ» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και θα προβλεφθεί αντίστοιχα στους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2012 και 2013.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 270 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ