Περίληψη αριθμ. 23755/08-06-2011 για μίσθωση ακινήτου για στέγαση νέων υπηρεσιών Δ. Κορινθίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κόρινθος, 08.06.2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 23755
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση νέων υπηρεσιών (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) του Δήμου Κορινθίων.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τετραετής (4ετής).-
Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τους εξής όρους:
1. Να βρίσκεται εντός ακτίνας το ανώτερο 300 μέτρων από το Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου,
2. ως προς την επιφάνεια, θα πρέπει να έχει εμβαδό μεγαλύτερο από 150 τ.μ. και να μην υπερβαίνει τα 350 τ.μ., εάν δε βρίσκεται σε όροφο πάνω από το ισόγειο θα πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με εσωτερική σκάλα και ανελκυστήρα, που να μπορεί να εξυπηρετήσει ΑΜΕΑ,
3. ως προς τους χώρους υγιεινής θα πρέπει να διαθέτει ένα μικρό κουζινάκι και 2 WC, εκ των οποίων το ένα WC θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ,
4. ως προς την προσβασιμότητα, οι χώροι του ακινήτου (π.χ. πεζοδρόμιο, είσοδος κτιρίου) θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ,
5. ως προς τη θέρμανση και ψύξη το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει είτε εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης και χωριστή εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξης), είτε μικτό σύστημα ψύξης – θέρμανσης,
6. να είναι απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του Δήμου
(Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού
μισθωτήριου συμφωνητικού και θα διαμορφωθεί δε εσωτερικά σύμφωνα με της
ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα
του ιδιοκτήτη.
Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι τις 30-06-2011, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32, β’ όροφος, πληροφ. κ. Χουρσαλά Ειρήνη και σε περίπτωση απουσίας της κ. Σούκουλη Αντώνη).


Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ