Περίληψη αριθμ. 23759/08-06-2011 για μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δ. Κορινθίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κόρινθος, 08.06.2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 23759
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών (Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Κουταλά της Δ.Ε. Τενέας) του Δήμου Κορινθίων.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τετραετής (4ετής).

Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τους εξής όρους:
1. Να βρίσκεται στον οικισμό Σπαθοβουνίου του Τ.Δ. Κουταλά,
2. Ως προς την επιφάνεια, θα πρέπει να έχει εμβαδό μεγαλύτερο από 60 τ.μ. και να μην υπερβαίνει τα 80 τ.μ.,
3. Ως προς τους χώρους υγιεινής θα πρέπει να διαθέτει WC,
4. Να είναι απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου εντός
ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού μισθωτήριου συμφωνητικού.

Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι τις 28-06-2011, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32, β’ όροφος, πληροφ. κ. Χουρσαλά Ειρήνη και σε περίπτωση απουσίας της κ. Σούκουλη Αντώνη).

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ