Περίληψη αριθμ. 24357/10-06-2011 για προμήθεια πετρελαιοειδών (έτους 2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κόρινθος, 10-06-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 24357
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί α)της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων κατά την ημέρα αγοράς τους και β)της τιμης μονάδος των λιπαντικών / άλλων υγρών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64Α΄), του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19Α΄), της αριθμ. 11389/1993 (Α185) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και την αριθμ. Π1/358/27-01-1999 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92Β΄), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρ. 2, παρ. 3γ του Ν. 2286/1995 και κατά την οποία η προμήθεια υγρών καυσίμων έχει εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, και οποιασδήποτε άλλης διάταξης ισχύει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και της εκτέλεσης της προμήθειας και αναφέρεται στο σχετικό θέμα, προϋπολογισμού 407.618,16€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ}.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 9η Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 10.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% με το ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..-
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων ή των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων της σύμβασης. Ο Δήμος όμως δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης ο Δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20% εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο και επωφελές για το Δήμο με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61026, αρμ. κ.κ. Γεώργ. Ρουμελιώτης και Έλλη Καμτσιώρα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού ορίζεται μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.


Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ