Περίληψη αριθμ. 25899/21-06-2011 για “Προμήθεια γάλακτος και Μ.Α.Π.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος, 21-06-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 25899
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (σε ΕΥΡΩ €), η εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ – Υ.Α. 11389/1993, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08-06-2006), του άρθρ. 7 της υπ΄ αρ. 88555/3293/04-10-1988 ΚΥΑ «Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ», που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989, της ΚΥΑ 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-2006), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. ΤΤ 36586/30/07-2007 (ΦΕΚ 1323Β/30-07-2007) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 31119/28-05-2008 (ΦΕΚ 990Β/28-05-2008) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής Ιατρικής», του ΦΕΚ 441 Β/14-04-2003 περί «Χορήγησης ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 1892Β/19-12-2003 και ΦΕΚ 20Β/14-01-2005, τη συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2010 της ΠΟΕ-ΟΤΑ (Π.Κ.: 8/31-01-2011), οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης, τροποποιητικής των ανωτέρω ή μη, προϋπολογισμού 218.899,41€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ}.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 15η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% με το ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..-
Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή με την εξάντληση της ποσότητας ανά είδος που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης της υπηρεσίας ή με την εξάντληση του ποσού ανά κωδικό υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης της υπηρεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61026, αρμ. κ.κ. Γεώργ. Ρουμελιώτης και Έλλη Καμτσιώρα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού ορίζεται μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.


Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment