Αποδοχή από ΣΑΜΠ 026/3 ποσού

 

                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 255
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 5o Η.Δ.: «Αποδοχή από ΣΑΜΠ 026/3 ποσού για μελέτη έργων αποχέτευσης
                             και εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
                        


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
 
Απόφαση: 255 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 58915/ΔΕ-7588/23-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού   που αναφέρεται στην ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2010, στη ΣΑΜΠ -026/3 προϋπολογισμού 260.352,87€, της μελέτης: 2010ΜΠΟ2630000 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ» με πίστωση 52.000,00€.   
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Με την υπ’ αριθμ. 158/2010 απόφαση η Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου Τενέας είχε εγκρίνει το πρακτικό ΙΙΙ του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ» (Ν. 3316/2005), προεκτιμημώμενης αμοιβής 314.853,03€ και ανέθεσε την σύμβαση για την εκπόνησή της στον αναδειχθέντα μειοδότη. Η συμβατική δαπάνη είναι 260.352,87€.
Σύμφωνα με το αρ. 11990/24-12-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Πελ/σου προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης Δ.Ε. ζητείται να γίνει γνωστό σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης λόγω του ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1847/22-6-2010 απόφαση της ΚΕΠ του ΘΗΣΕΑ το αριθμ. 45669/10-8-2010 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑΗΔ και το αριθμ. 66705/6-12-2010 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑΗΔ δεν είναι εκτελέσιμη η χρηματοδότηση της μελέτης από το πρόγραμμα ‘’ΘΗΣΕΑΣ’’.
Με την 58915/ΔΕ-7588/23-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αποφασίστηκε η ένταξη της ανωτέρω μελέτης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2010, ΣΑΜΠ026/3 με προϋπολογισμό 260.352,87€
Εισηγούμαι την αποδοχή της ένταξης της ένταξης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2010, ΣΑΜΠ026/3 προϋπολογισμού 260.352,87€ >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
A)Αποδέχεται ποσό 52.000,00€ για την μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας από πιστώσεις ΣΑΜΠ 026/3 του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας προϋπολογισμού δαπάνης 260.352,87€.
 
         Β)Για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ανωτέρω έργου το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει νεότερη απόφαση.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 255 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ