Εκδήλωση

 

                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 257
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 7o Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουταλά της «Γιορτής της Πατάτας».
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος                                         


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
 
Απόφαση: 257   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Κουταλά με το από Ιούνιο-2011 έγγραφό του αιτήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτής της Πατάτας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2011 στο Κουταλά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε να συμμετέχει ο Δήμος στην ως άνω εκδήλωση με το ποσό των 8.000,00€, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για την αμοιβή της ορχήστρας, ήχου, φωτισμού και αφισών- προσκλήσεων. Πρόκειται για μια πολιτιστικού περιεχομένου διοργάνωση, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους.
 
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων είπε: Η φιλοσοφία αυτής της γιορτής είναι πολύ καλή όμως παρουσιάζει ελλείψεις, δεν θα ήθελα να μετατραπεί η εκδήλωση σε πανηγύρι. Σκοπός της γιορτής θα πρέπει να είναι η προβολή των προϊόντων της περιοχής.
 
 
Ο κ. Γεώργιος Πούρος μεταξύ των άλλων είπε: Όσο αφορά το θέμα η άποψη μου συμπίπτει με του κ. Γιώτη, με κάλυψε απόλυτα.
 
Η κ. Ευφροσύνη Τσαρμπού  μεταξύ των άλλων είπε: Θεωρώ ότι τα χρήματα είναι πολλά και καταψηφίζω.
 
Ο κ. Χρήστος Χασικίδης  μεταξύ των άλλων είπε: Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όσους σκέφτηκαν την διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής. Πιστεύω ότι με την ανωτέρω εκδήλωση προβάλλονται τα προϊόντα της περιοχής.
 
Ο κ. Θωμάς Αθανασάκος  μεταξύ των άλλων είπε: Είναι μεγάλο το ποσό προτείνω να δοθούν 4.000,00 €.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το από Ιούνιο 2011 έγγραφο του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Κουταλά την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ
 (και με την ψήφο του Προέδρου της Τ. Κ. Κουταλά)
[μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Δασκαλοπούλου Σοφίας, 2) Αθανασάκου Θωμά, 3) Κολοκούρη Νικολάου, 4) Γιάννου Νικολέττας, 5) Κωνσταντογιάννη Βασιλείου  και 6) Πούρου Γεωργίου που συμφώνησαν με την πρόταση του κ. Αθανασάκου Θωμά και 7) Τσαρμπού Ευφροσύνης
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο  «Γιορτή της Πατάτας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2011 στο Κουταλά με το ποσό των 8.000,00€. Με το ποσό αυτό θα καλυφθεί η δαπάνη αμοιβής της ορχήστρας, ήχου, φωτισμού και αφισών- προσκλήσεων
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ15/6471.0001 και τίτλο «πολιτιστικές εκδηλώσεις», για συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «Γιορτή της Πατάτας», του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Κουταλά.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/ 257 / 2011 .-
   
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ