Έγκριση δαπάνης

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 261
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 12o Η.Δ.: «Έγκριση δαπάνης 8ης εθελοντικής Αιμοδοσίας Δημοτικής
                    Τράπεζας Αίματος»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος                                            


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 
 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
 
Απόφαση: 261   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η Δημοτική Τράπεζα Αίματος διοργανώνει στο Δήμο μας, την 8η Εθελοντική Αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2011, στην αίθουσα του θεάτρου του Δημαρχείου της Κορίνθου, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.
Για την διοργάνωση και πραγματοποίηση της Αιμοδοσίας θα χρειαστεί το ποσό ύψους 2.300€ έτσι ώστε να καλυφθούν δαπάνες για την παράθεση μπουφέ με χυμούς, καφέ, νερό, ξηρούς καρπούς και διάφορα εδέσματα που θα προσφερθούν στους αιμοδότες, φυλλάδια, αφίσες & πανό, φωτογραφίες, ταχυδρομικά τέλη για επιστολές & ηλεκτρονικά μηνύματα ενημέρωσης που θα αποσταλούν στους αιμοδότες καθώς και φορείς της πόλης και Αναμνηστικά-τιμητικά δώρα που θα προσφερθούν στους εθελοντές αιμοδότες.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις της παρ. 3αβ του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.300,00 € για την παράθεση μπουφέ με χυμούς, καφέ, νερό ξηρούς καρπούς και διάφορα εδέσματα που θα προσφερθούν στους αιμοδότες, φυλλάδια, αφίσες & πανό, φωτογραφίες, ταχυδρομικά τέλη για επιστολές & ηλεκτρονικά μηνύματα ενημέρωσης που θα αποσταλούν στους αιμοδότες καθώς και φορείς της πόλης και Αναμνηστικά-τιμητικά δώρα που θα προσφερθούν στους εθελοντές αιμοδότες, στα πλαίσια της 8ης εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Κορινθίων, που θα πραγματοποιηθεί την 08 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα του θεάτρου του Δημαρχείου Κορίνθου σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. 
 
2. Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» ποσού 89.600€.
 
3. Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/ 261 / 2011 .-
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ