Εκδηλώσεις

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 265
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 16o Η.Δ.: Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Σολομού «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για συμμετοχή του Δήμου στην 6η συνάντηση παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων.
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος                                       


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
 
Απόφαση: 265 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/23-05-2011 αίτηση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Σολομού Κορινθίας, περί συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει με τίτλο «6η συνάντηση παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων» στις 23-07-2011 στο Σολομό, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος πρότεινε τη συμμετοχή του Δήμου στην ανωτέρω εκδήλωση με το ποσό των 4.000,00 €. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για τη μουσική, τα ηχητικά και το φωτισμό, τα εργατικά (στήσιμο εξέδρας κλπ.), τα γραφικά, τα έξοδα τυπογραφείου, το διαφημιστικό υλικό και τα αναμνηστικά, την ενοικίαση παραδοσιακών στολών και τη φιλοξενία των χορευτικών συγκροτημάτων (παράθεση γευμάτων, διανυκτέρευση).
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/23-05-2011 αίτηση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Σολομού Κορινθίας, την εισήγηση του κ. Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με τίτλο «6η συνάντηση παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων», που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Σολομού Κορινθίας την 23η Ιουλίου 2011 στη Δ.Κ.  Σολομού, με το ποσό των 4.000,00 €. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για τη μουσική, τα ηχητικά και το φωτισμό, τα εργατικά (στήσιμο εξέδρας κλπ.), τα γραφικά, τα έξοδα τυπογραφείου, το διαφημιστικό υλικό και τα αναμνηστικά, την ενοικίαση παραδοσιακών στολών και τη φιλοξενία των χορευτικών συγκροτημάτων (παράθεση γευμάτων, διανυκτέρευση).
Πρόκειται για μία πολιτιστικού περιεχομένου εκδήλωση, που προάγει τα πολιτιστικά και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ15/6471.0001 και τίτλο «πολιτιστικές εκδηλώσεις», για συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «6η συνάντηση παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων» του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Σύλλογου «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Σολομού Κορινθίας .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/ 265 / 2011 .-
   
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ