Εκδηλώσεις

 

                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                                      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 263
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 14o Η.Δ.: «Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της
                               Κορίνθου Αποστόλου Παύλου »
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
                                            


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
 
Απόφαση: 263   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση εορτασμού του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου την 28η και 29η Ιουνίου 2011.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος συμπλήρωσε ότι οι δαπάνες της εκδήλωσης θα ανέλθουν στο ποσό των 7.000,00€, οι οποίες αναλύονται σε ταχυδρομικά τέλη αποστολής προσκλήσεων, παράθεση δείπνου στις 28-06-2011 στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και συνακολουθούμενους Αυτόν Μητροπολίτες, Επισκόπους και επισήμους, ηχητική-φωτιστική κάλυψη και παράθεση γεύματος στις 29-06-2011 στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες και επισήμους
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
         Τη διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού του πολιούχου της πόλης της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθεί στον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου στις 28 και 29 Ιουνίου 2011.
Εγκρίνει ποσό ύψους 7.000,00€ για την υλοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες ταχυδρομικών τελών για την αποστολή προσκλήσεων, ηχητική-φωτιστική κάλυψη, δαπάνες παράθεσης δείπνου στις 28-06-2011 στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και συνακολουθούμενους Αυτόν Μητροπολίτες, Επισκόπους και επισήμους και οι δαπάνες παράθεσης γεύματος στις 29-06-2011 στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες και επισήμους.
           Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 με ΚΑ 00/6443.0007 και τίτλο «Δαπάνες εκδήλωσης εορτασμού του πολιούχου της πόλης μας Αποστόλου Παύλου» ποσού 9.000,00 €,
            Ψηφίζει τη διάθεση  ποσού 7.000 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/ 263 / 2011 .-
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment