Oικονομική ενίσχυση

 

                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 267
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 18o Η.Δ.: «Αίτηση Εθελοντών Περιβάλλοντος Χιλιομοδίου “SOSTE TO’’ για
                              οικονομική ενίσχυση»
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
                                               

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 
 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 267 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 31.5.2011 αίτηση του Συλλόγου Εθελοντές Περιβάλλοντος Χιλιομοδίου «SOSTE TO» για οικονομική ενίσχυση από το Δήμο για την αγορά μικρού πυροσβεστικού οχήματος το οποίο θα συμβάλλει στη προστασία του δασικού πλούτου καθώς και στη προστασία των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε την οικονομική ενίσχυση του Δήμου με ποσό 6.000€ στο σύλλογο Εθελοντές Περιβάλλοντος Χιλιομοδίου «SOSTE TO” ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2009 με ενεργή συμμετοχή στη δενδροφύτευση της καμένης έκτασης από τις πυρκαγιές του 2007, καθώς και ενεργή συμμετοχή στις πυρκαγιές του 2009 και 2010 στον πρώην Δήμο Τενέας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κ. Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Α) Την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου Εθελοντών Περιβάλλοντος Χιλιομοδίου «SOSTE TO» με το ποσό των 6.000€ προκειμένου ο σύλλογος να προβεί στην αγορά μικρού πυροσβεστικού οχήματος το οποίο θα συμβάλει στην προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής και των περιουσιών των κατοίκων.
 
Β) Με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα προβλεφθεί σχετική πίστωση  στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 267 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ