Δημιουργία Θέσεων Εργασίας μέσω Προγραμμάτων Κοινοφελούς Εργασίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                               Κόρινθος 01-07-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων έχει υποβάλλει αίτημα για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο: Δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων κοινωφελούς Εργασίας στα πλαίσια του (ΕΣΠΑ 2007 -2013).
Το Πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία, αποτελεί μια θεσμική καινοτομία η οποία κινητοποιεί τοπικούς φορείς και εξασφαλίζει την απασχόληση σε ανέργους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αναγάγοντας την στήριξη τους σε ευκαιρία για απασχόληση και κοινωνική προσφορά. Με άλλα λόγια, ο στόχος του προγράμματος είναι η τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις απασχόλησης για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Οι όροι απασχόλησης για τους ενδιαφερόμενους ανέργους είναι η καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας έως (5) πέντε μήνες και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.
Μερικές ενδεικτικές δράσεις που θα απασχοληθούν μπορεί να είναι έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή / και αθλητικών υποδομών, έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβαλλοντική εκπαίδευση, προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ΄ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα και άλλες κοινωνικές δράσεις.
Οι φορείς απασχόλησης είναι οι Τοπικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Εργατικά Κέντρα, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Ινστιτούτο ΓΣΕΒΕΕ, Επαγγελματικές Ενώσεις κ.λ.π.), και συμπράττοντες φορείς, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (Δήμοι-Περιφέρειες) και τα νομικά τους πρόσωπα, κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Η τοποθέτηση ανέργων στην κοινωφελή εργασία θα γίνεται με πρόσληψη από τον Φορέα Απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης :
Με συγκεκριμένα κριτήρια θα γίνει ειδικότερα η επιλογή ωφελούμενων με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης (βάσει νόμου Ν 3250/2004 όπως ισχύει) και οι δικαιούχοι θα αναρτήσουν τους οφειλόμενους στο διαδίκτυο.
Ο Δήμος Κορινθίων με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας, συμβάλλοντας ετσι ουσιαστικά στην δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για την αποσυμφόρηση των αδύνατων κοινωνικά τάξεων.

 


                                                                                                        Από το γραφείο τύπου
 

Leave a Comment