Διόρθωση υψομετρικής μελέτης

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 283
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 6ο ΗΔ: «Διόρθωση υψομετρικής μελέτης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
                        σχεδίου Κορίνθου περιοχής ΄΄Μπαθαρίστρας- Δέλτα΄΄, μηκοτομές (6)
                        και (30)»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. Οικονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα
                                    

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 
                                         
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρότασή τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση: 283 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Ο ιδιώτης Τοπογράφος Μηχανικός Χρήστος Καπετανάκης με το αριθμ. πρωτ. 14110/12-4-11 έγγραφό του υπέβαλε στην Υπηρεσία μας, ως μελετητής του Κεφαλαίου Β΄της Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής ΄΄Μπαθαρίστρα - Δέλτα΄΄ Κορίνθου, την διόρθωση των μηκοτομών “6” και ΄΄30΄΄ της υψομετρικής μελέτης.
Η αρχική μελέτη αυτή είχε συνταχθεί στο πλαίσιο σύμβασης που έχει συναφθεί με τον προαναφερόμενο μελετητή την 17-1-1994 με το Δήμο Κορινθίων για την εκπόνηση των κεφαλαίων Α΄ (Ανασύνταξη κτηματογραφικού υποβάθρου – Εφαρμογή Π.Μ) και Β΄ (Υψομετρική Μελέτη) της Πράξης Εφαρμογής των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ΄΄Αγία Άννα - Συνοικισμός΄΄ (ΦΕΚ 262/Δ/5-3-2004) και  ΄΄Μπαθαρίστρα – Δέλτα΄΄ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) του Δήμου Κορινθίων.
Ο φάκελος της διόρθωσης της υψομετρικής μελέτης, η οποία υψομετρική μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπουργικής Απόφασης αρ. 71934/9734/89 (ΦΕΚ 691Δ΄) περιλαμβάνει τα κάτωθι:
·        Διαγράμματα μηκοτομών ΄΄6΄΄ και ΄΄30΄΄ των οδών και σε κλίμακες:
α) Μηκών 1:1000 και
β) Υψών 1:100
όπου εμφανίζεται η οριστική υψομετρική διαμόρφωση των οδών (ερυθρά δρόμου)
·        Τεχνική έκθεση του μελετητή
Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ. 15440/2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου την διόρθωση της εν λόγω μελέτης προκειμένου να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις της στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
Με το αριθμ. πρωτ. 18654/2011 η ΔΕΥΑ Κορίνθου συμφωνεί με την διόρθωση της μηκοτομής 30, αλλά εκφέρει αντιρρήσεις επί της μηκοτομής 6 στα σημεία 5 και Κ175. Από την συνολική υψομετρική μελέτη διαπιστώνουμε ότι τα όμβρια ύδατα των σημείων 5 και Κ175 οδηγούνται δυτικότερα, χωρίς την κατασκευή αγωγού ομβρίων, στην διασταύρωση των οδών Αγ. Άννης και Οδ. Ανδρούτσου. Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε περί της αποδοχής της υψομετρικής μελέτης του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» ,προκειμένου εν συνεχεία να σταλεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία προς έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα της αριθμ. 1492/2000 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις της εγκύκλιο 64687/7077/14-10-87 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
1.- Αποδέχεται την υψομετρική μελέτη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» όπως διορθώθηκε και περιλαμβάνει:
·        Διαγράμματα μηκοτομών ΄΄6΄΄ και ΄΄30΄΄ των οδών και σε κλίμακες:
α) Μηκών 1:1000 και
β) Υψών 1:100
όπου εμφανίζεται η οριστική υψομετρική διαμόρφωση των οδών (ερυθρά δρόμου)
·        Τεχνική έκθεση του μελετητή
2.- Η ανωτέρω υψομετρική μελέτη να σταλεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία προς έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα της αριθμ. 1492/2000 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 283 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment