Ορισμός επιτροπής

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 285
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 8o ΗΔ: «Ορισμός μελών επιτροπής κρίσης αυθαιρέτων».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. κονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα
                                             


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                         
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση: 285 Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:
         <<Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων κτισμάτων, απαιτείται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων, όταν η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων κτισμάτων ασκείται από τον Δήμο (Π.Δ. 267/98, ΦΕΚ 195 Α, άρθρα 4&7).
            Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη η οποία ισχύει καθοριστική και εντός του πλαισίου του Ν. 3852/2010 του ‘’Καλλικράτη’’ η επιτροπή ορίζεται ως τριμελής αποτελούμενη από ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και απαραίτητα από δύο μέλη τεχνικών υπαλλήλων (το ένα Π.Ε. που προεδρεύει)της Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
Ακόμη ορίζεται και ένας υπάλληλος ως γραμματειακή υποστήριξη της προαναφερθείσας επιτροπής.
Η τριμελής επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του Π.Δ. 267/98.
Ως μέλη της επιτροπής προτείνουμε:
     ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος (Δημοτικός Σύμβουλος) ως μέλος,
      με αναπληρωτή τον Παππά Αντώνιο (Δημοτικό Σύμβουλο)
 
2.      Περόγαμβρος Σπύρος (Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.) ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Δεληγιώργη Παναγιώτη (Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε.)
 
3.      Κακάβας Νικόλαος (Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.) ως μέλος με αναπληρώτρια την Κυριαζή Χριστίνα ( Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.)
 
4.      Φλέσσα Ελένη (Δ.Ε.) – Γραμματειακή Υποστήριξη και αναπληρώτρια την Ψύλλα Αθηνά (Δ.Ε.) >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και   
 αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και το Π.Δ. 267/98 ΦΕΚ 195 Α άρθρα
   4&7
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
        Ορίζει τριμελή επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων περί κρίσης αυθαιρέτων, όταν η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων κτισμάτων ασκείται από τον Δήμο, αποτελούμενη από ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και απαραίτητα από δύο μέλη τεχνικών υπαλλήλων (το ένα Π.Ε. που προεδρεύει) της Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. Επίσης ορίζει και έναν υπάλληλο ως γραμματειακή υποστήριξη της προαναφερθείσας επιτροπής.
   
    Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται οι εξής:  
1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος (Δημοτικός Σύμβουλος) ως μέλος, με αναπληρωτή τον  
 Παππά Αντώνιο (Δημοτικό Σύμβουλο)
2. Περόγαμβρος Σπύρος (Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.) ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Δεληγιώργη Παναγιώτη (Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε.)
3 Κακάβας Νικόλαος (Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.) ως μέλος με αναπληρώτρια την Κυριαζή Χριστίνα ( Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.)
4 Φλέσσα Ελένη (Δ.Ε.) – Γραμματειακή Υποστήριξη και αναπληρώτρια την Ψύλλα Αθηνά (Δ.Ε.) .
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 285 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ