Παρατάσεις ή μη μισθώσεων στέγασης υπηρεσιών

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
                                              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 288
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 12o ΗΔ: «Παρατάσεις ή μη μισθώσεων στέγασης υπηρεσιών του Δήμου στην Κόρινθο, τα Αθίκια και τον Κόρφο».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. Οικονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα                            


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 288 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
Α) Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας είχε  μισθώσει για την στέγαση του ΚΕΠ Κορίνθου ένα ακίνητο ιδιοκτησίας των κ.κ. 1. Καλλίλα Εμμανουήλ, 2. Καλλίλα Αικατερίνης και 3. Καλλίλα Γιαννούλη που βρίσκεται στην οδό Κωστή Παλαμά 53 συνολικού εμβαδού 179τ.μ. αντί μηνιαίου τιμήματος όπως έχει διαμορφωθεί.
Η 1η σύμβαση ήταν από 1-3-2001 μέχρι 30-4-2006 (5) πέντε έτη, 2η σύμβαση από 30-4-2006 μέχρι 30-4-2011 (5) πέντε έτη.
  Λόγω της εφαρμογής του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και την εγκύκλιο υπ΄ αριθμ. 61/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες των δήμων που ασκούν πρόσθετες αρμοδιότητες στο πλαίσιο διοικητικής υποστήριξης, εξακολουθούν να στεγάζονται στους ίδιους χώρους όπου ήταν εγκαταστημένες οι αντίστοιχες υπηρεσίες της Ν.Α. μέχρι την εξασφάλιση άλλης κτιριακής υποδομής, εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο.
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3613/2007 οι μισθώσεις από τους ΟΤΑ α βαθμού δύναται να παρατείνουν την μίσθωση του ΚΕΠ μέχρι συμπλήρωσης 12ετίας με την συναίνεση του εκμισθωτή.
 Tο έγγραφο Αριθμ. Πρωτ. 35554/18-6-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  κατόπιν του οικ. 2/32619/17-5-2010 του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να γίνει  μείωση του μισθώματος κατά 20%.
Επειδή κρίνεται αναγκαία η χρήση του ανωτέρω ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ πρέπει να δοθεί παράταση της εν λόγω μίσθωσης για (2) δύο έτη   μέχρι 30-4-2013 αντί τιμήματος όπως έχει διαμορφωθεί μηνιαίως μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με το έγγραφο Αριθμ. Πρωτ. 35554/18-6-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν του οικ. 2/32619/17-5-2010 του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να γίνει μείωση του μισθώματος.
 
Β) Ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης ακινήτου με την Μαρία χα Κων/νου Παπαθανασοπούλου για μια αποθήκη που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ» και επί της οδού Μιχαήλ Θεοδώρου 12 συνολικού εμβαδού 350τ.μ. για χρονικό διάστημα (6) έξι ετών από 2-9-2005 μέχρι 31-8-2011. Επειδή κρίνεται αναγκαία η χρήση του ανωτέρω ακινήτου για αποθήκη πρέπει να δοθεί  παράταση της εν λόγω μίσθωσης για (2) δύο έτη   μέχρι 31-8-2013 αντί τιμήματος όπως έχει διαμορφωθεί μηνιαίως μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με το έγγραφο Αριθμ. Πρωτ. 35554/18-6-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν του οικ. 2/32619/17-5-2010 του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να γίνει μείωση του μισθώματος.
 
Γ) 1. Την αριθμ. 19/48/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής τέως Δήμου Σολυγείας έγκριση πρακτικών που προέβη στη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου εμβαδού  819,03τ.μ. ιδιοκτησίας των κ.κ. 1. Νόση Μαργαρίτας, 2. Νόση Μιχαήλ και 3. Νόση Ευαγγελίας για εγκατάσταση δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΑΙΛΑ» του τέως Δημοτικού Διαμερίσματος Κόρφου και νυν Τοπικής Κοινότητας Κόρφου Δήμου Κορινθίων.
2. Το συμφωνητικό που υπογράφτηκε την 22-9-2010 με διάρκεια δώδεκα ετών  ήτοι μέχρι 23-9-2022 αντί τιμήματος 300,00 € .
 Επειδή ο Δήμος δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το ανωτέρω ακίνητο για το οποίο έγινε η μίσθωση πρέπει να προβούμε στη λύση της σύμβασης.
  
Δ) Για τη στέγαση του ΚΕΠ στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων έχει μισθωθεί ένα ακίνητο ιδιοκτησίας Δρούζα Γεωργίου του Ιωάννου εμβαδού 75,70τ.μ.
Η πρώτη μίσθωση έγινε την 20-7-2002 και έληγε την 19-7-2007, η δεύτερη μίσθωση έγινε την 20-7-2007 και λήγει την 19-7-2011.
Ο Δήμος δε δύναται να συνεχίσει τη μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου διότι πρόκειται να προβεί στη μετεγκατάσταση της ανωτέρω υπηρεσίας σε ιδιόκτητο κτίριο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3613/2007, το υπ αριθμ. 35554/18-6-2010   έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη μείωση των μισθωμάτων κτηρίων κατά 20%
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης – με αναδρομική ισχύ του ακινήτου που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 179τ.μ. από 01-05-2011 για μια διετία μέχρι 30-04-2013 για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Κορίνθου ιδιοκτησίας των κ.κ. 1. Καλλίλα Εμμανουήλ, 2. Καλλίλα Αικατερίνης και 3. Καλλίλα Γιαννούλη το οποίο βρίσκεται στην Κόρινθο οδός Κωστή Παλαμά 53,  αντί του ποσού όπως έχει διαμορφωθεί μηνιαίως μειωμένο κατά 20%,  ώστε η νέα μισθωτική σύμβαση να παραμείνει στην ίδια τιμή για την επόμενη διετία χωρίς περαιτέρω ανατιμήσεις και άλλες προσαυξήσεις.
 
Β) Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης ακινήτου αποθήκης που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ» και επί της οδού Μιχαήλ Θεοδώρου 12 συνολικού εμβαδού 350τ.μ. για δύο (2) έτη μέχρι 31-8-2013 αντί του ποσού όπως έχει διαμορφωθεί μηνιαίως μειωμένο κατά 20%,  ώστε η νέα μισθωτική σύμβαση να παραμείνει στην ίδια τιμή για την επόμενη διετία χωρίς περαιτέρω ανατιμήσεις και άλλες προσαυξήσεις.
 
 
            Γ) Εγκρίνει την πρόωρη λύση της μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου 819,03τ.μ. ιδιοκτησίας των κ.κ. 1. Νόση Μαργαρίτας, 2. Νόση Μιχαήλ και 3. Νόση Ευαγγελίας που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΑΙΛΑ» του τέως Δημοτικού Διαμερίσματος Κόρφου και νυν Τοπικής Κοινότητας Κόρφου Δήμου Κορινθίων λόγω μη χρησιμοποίησης του εν λόγω ακινήτου για το σκοπό που είχε γίνει η μίσθωση.
 
Δ) Εγκρίνει την μη συνέχιση της  μίσθωσης που λήγει την 19-07-2011 του ακινήτου ιδιοκτησίας Δρούζα Γεωργίου του Ιωάννου για τη στέγαση του ΚΕΠ στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων, διότι πρόκειται να προβεί στη μετεγκατάσταση της ανωτέρω υπηρεσίας σε ιδιόκτητο κτίριο
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 288/ 2011.
                   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment