Μετατοπίσεις περιπτέρων

 

                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 289
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 13o ΗΔ: «Μετατοπίσεις περιπτέρων στην πόλη της Κορίνθου»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. Οικονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα
                                           

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 
                                         
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                         
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 289 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 237/2010 απόφασή μας  καθορίσαμε τις μετατοπίσεις των κατωτέρω περιπτέρων ως εξής:
 
1.-  Το περίπτερο από Αδειμάντου και Εθν. Ανεξαρτησίας γωνία να μετακινηθεί απέναντι και 10 μέτρα πιο πάνω επί της Εθν. Ανεξαρτησίας και
 
2.- Το περίπτερο από Γ. Παπανδρέου και Μ. Αλεξάνδρου γωνία  (παραλία Καλάμια) να μετακινηθεί Γ. Παπανδρέου και Αγ. Όρους γωνία
 
Επειδή υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά τις συγκεκριμένες θέσεις σήμερα επαναφέρουμε το θέμα και προτείνουμε την μετατόπιση των παραπάνω περιπτέρων σε νέες θέσεις, όπως εισηγούμαστε κατωτέρω με τη σύμφωνη γνώμη των δικαιούχων άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου:
 
α) Το περίπτερο από Αδειμάντου και Εθν. Ανεξαρτησίας να μετακινηθεί Γ. Παπανδρέου και Αγ. Όρους γωνία  και
β) Το περίπτερο από Γ. Παπανδρέου και Μ. Αλεξάνδρου (παραλία Καλάμια) να μετακινηθεί επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Βλάσση Μαυραγάνη και Πριφτοπούλου (στην απέναντι πλευρά από τον παραλιακό πεζοδρόμιο).
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα , τις διατάξεις των Ν. 3036/2002 και 3648/2008 και μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
( και με την ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου)
 
Την μετατόπιση των παρακάτω περιπτέρων, ως εξής:
1) Το περίπτερο από Αδειμάντου και Εθν. Ανεξαρτησίας γωνία να μετακινηθεί Γ. Παπανδρέου και Αγ. Όρους γωνία  και
 
2) Το περίπτερο από Γ. Παπανδρέου και Μ. Αλεξάνδρου γωνία  (παραλία Καλάμια) να μετακινηθεί επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Βλάσση Μαυραγάνη και Πριφτοπούλου (στην απέναντι πλευρά από τον παραλιακό πεζοδρόμιο).
 
επειδή δημιουργούν προβλήματα:
–Το μεν πρώτο στους ιδιοκτήτες των παρακείμενων ιδιοκτητών της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας, αλλά και προβλήματα ορατότητας στους οδηγούς εποί της συμβολής των οδών Εθν. Ανεξαρτησίας και Αράτου.
–Το δε δεύτερο βρίσκεται εντός του χώρου της πλατείας που ήδη κατασκευάζεται και τοποθετείται το σύμπλεγμα των αγαλμάτων Μεγάλου Αλεξάνδρου και Διογένους.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 289 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ