Εκδήλωση

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 300
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 27o ΗΔ: «Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης λήξης του προγράμματος
                            ‘’Έξω Μαζί’’ του έτους 2010-2011»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. κονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα
 
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση: 300 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 14/06/2011 εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Το πρόγραμμα «Ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες, “έξω μαζί”» υλοποιείται βάση των υπ’ αριθμ. 94/4/11.02.2009 και 16/340/14.10.2009 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου μας.
Με την ευκαιρία, της ολοκλήρωσης του τρίτου κύκλου λειτουργίας και της προσωρινής καλοκαιρινής διακοπής του προγράμματος «έξω μαζί», προτείνεται, η πραγματοποίηση εκδήλωσης λήξης τόσο για τον αποχαιρετισμό των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσο και για την βράβευση και απονομή φόρου τιμής στους φορείς κ.λ.π. που συνέφεραν ο καθένας με τον τρόπο του στην πραγματοποίηση του προγράμματος καθώς και στους εθελοντές του προγράμματος που στήριξαν με καταλυτικό τρόπο, την λειτουργία του προγράμματος για άλλον ένα χρόνο.
Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011, στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου, θα περιλαμβάνει, έκθεση φωτογραφιών από τις δράσεις του προγράμματος «έξω μαζί» του έτους 2010-2011, βράβευση των εθελοντών, των φορέων και εταιριών για την εθελοντική προσφορά τους στο πρόγραμμα, παρουσίαση έργων των παιδιών που θα πραγματοποιηθούν σε ειδικό εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος, παρουσίαση μικρού χορευτικού από τα παιδιά και παρουσίαση προγράμματος θεάτρου σκιών. 
Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης λήξης θα χρειαστούν δαπάνες έως του ποσού των 2.700,00€ που θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου 2011. Πιο συγκεκριμένα για την εκδήλωση θα χρειαστούν οι κάτωθι δαπάνες:
·         Εκτύπωση προσκλήσεων 250€
·         Ταχυδρομικά Τέλη 350€
·         Εκτύπωση φωτογραφιών και φωτογραφική κάλυψη 300€
·         Τιμητικά δώρα για τους εθελοντές και τους φορείς και τις εταιρίες που μας πρόσφεραν δωρεά για την εθελοντική προσφορά τους στο πρόγραμμα 800€
·         50 CD, διάφορα χρώματα αφρώδες υλικό, κόλλες UHU, χαρτόνι 15 μέτρα, ταινίες διπλής όψεως, γκοφρέ διάφορα χρώματα, κορδέλες διάφορες, φακέλους 150€
·         Παράθεση μπουφέ με χυμούς, νερά, καφέ και παγωτό για τα παιδιά και τους προσκεκλημένους 350€
·         Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης 200€
·         Παρουσίαση θεάτρου σκιών 300€
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης λήξης του προγράμματος “έξω μαζί”.>>
                                                                      
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 202  του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.700 € για την πραγματοποίηση της γιορτής λήξης εκδήλωσης του προγράμματος Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες «Έξω μαζί», λόγω της καλοκαιρινής περιόδου που θα πραγματοποιηθεί την 1 Ιουλίου 2011 στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου.
 
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
Έκθεση φωτογραφιών από τις δράσεις του προγράμματος «έξω μαζί» του έτους 2010-2011, βράβευση των εθελοντών, των φορέων και εταιριών για την εθελοντική προσφορά τους στο πρόγραμμα, παρουσίαση έργων των παιδιών που θα πραγματοποιηθούν σε ειδικό εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος, παρουσίαση μικρού χορευτικού από τα παιδιά και παρουσίαση προγράμματος θεάτρου σκιών
           
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες όπως: εκτύπωση προσκλήσεων ,
ταχυδρομικά τέλη, εκτύπωση φωτογραφιών και φωτογραφική κάλυψη , τιμητικά δώρα για τους εθελοντές και τους φορείς και τις εταιρίες που μας πρόσφεραν δωρεά για την εθελοντική προσφορά τους στο πρόγραμμα, 50 CD, διάφορα χρώματα, αφρώδες υλικό, κόλλες UHU, χαρτόνι 15 μέτρα, ταινίες διπλής όψεως, γκοφρέ διάφορα χρώματα, κορδέλες διάφορες, φακέλους, παράθεση μπουφέ με χυμούς, νερά, καφέ και παγωτό για τα παιδιά και τους προσκεκλημένους, ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και παρουσίαση θεάτρου σκιών.
        
Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο « Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» ποσού 89.000 €.
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (2.700 €)
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 300 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ