Έγκριση μετάβασης

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 301
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 28ο ΗΔ: «Έγκριση μετάβασης αντιπορσωπέιας του Δήμου με χορευτικό συγκρότημα και τη Φιλαρμονική του Δήμου, για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στους Αγίους Σαράντα της Βορείου Ηπείρου»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. κονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα                                           

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
  13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
  15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
  16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
  17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
   
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση: 301 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 30/05/2011 εισήγηση του κ. Γεωργίου Φαρμάκη, Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας η οποία καθ΄όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
      <<Στα πλαίσια της πολιτιστικής δράσης του Δήμου Κορινθίων και των πολιτιστικών ανταλλαγών των εργαστηρίων και τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου και σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα- προσκλήσεις:
Α) Το υπ΄αριθμ. 17014/05.05.2011 έγγραφο –πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Νομού Κορινθίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ»
Β) Το υπ΄αριθμ. 17107/06.05.2011 έγγραφο –πρόσκληση του Έπαρχου Λειβαδιάς κ. Ηρώδη Ναταλιάνη που αφορούν στην Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Κορινθίων στην Επαρχία Λειβαδιάς Αγίων Σαράντα με τη συμμετοχή του χορευτικού τμήματος και της Φιλαρμονικής του Πνευματικού –Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κορινθίων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 1-3 Ιουλίου 2011 στην Επαρχία Λειβαδιάς Αγίων Σαράντα.
Για τη συμμετοχή του Δήμου μας με αντιπροσωπία από Δημοτικούς Συμβούλους και το χορευτικό τμήμα και τη Φιλαρμονική του Δήμου σύνολο 35 ατόμων θα χρειαστούν οι κάτωθι δαπάνες που συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 7.700,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 9.471,00 €:
 • Για τη μεταφορά με λεωφορείο: 2.200,00 € πλέον ΦΠΑ
 • Για ξενοδοχείο 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ
 • Για ορχήστρα (μουσικοί) : 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ
 • Για εκτυπώσεις φυλλαδίων-αφισών και πανό 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου μας και τη συμμετοχή του χορευτικού και της Φιλαρμονικής του Δήμου Κορινθίων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στους Αγίους Σαράντα της Βορείου Ηπείρου (επαρχεία Λειβαδιάς) στις 1-3 Ιουλίου 2011>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β   του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου (αποτελούμενη από 35 άτομα περίπου) με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό που θα συνοδεύει το χορευτικό συγκρότημα και τη Φιλαρμονική του Δήμου Κορινθίων, για να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στους Αγίους Σαράντα της Βορείου Ηπείρου (Επαρχεία Λειβαδιάς) από 1-3 Ιουλίου 2011.
Το ύψος της δαπάνης μετάβασης- επιστροφής της ανωτέρω αντιπροσωπείας θ΄ ανέλθει στο ποσό των 9.840,00 €. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για τη μεταφορά με λεωφορείο, διαμονής (ξενοδοχείο) αμοιβή μουσικών και εκτυπώσεις φυλλαδίων – αφισών και πανό. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες στο Προϋπολογισμό έτους 2011 πιστώσεις με ΚΑ 00/6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» και ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»  
           Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 301 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ