Εκδήλωση

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                                      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 29o ΗΔ: «Διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας
                            Μουσικής»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. κονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα                                              


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
  13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
  15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
  16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
  17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 
                                         
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρότασή τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση: 302 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 29ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου, για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011.
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου κ. Γεωργίου Φαρμάκη, η οποία έχει ως εξής:
<<Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας διοργανώνεται εκδήλωση για την παγκόσμια Ημέρα Μουσικής την Τρίτη 21 Ιουνίου.
Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στη συμβολή των πεζόδρομων Εθνικής Αντιστάσεως & Πυλαρινού θα συμμετέχουν όλα τα τμήματα της φιλαρμονικής του Δήμου μας καθώς και πλούσιο πρόγραμμα από την ορχήστρα Χάλκινων & την Λαϊκή Παραδοσιακή Ορχήστρα.
Για την διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής θα χρειαστούν οι κάτωθι δαπάνες:
·        Για εκτυπώσεις αεροπανό, αφισών και προσκλήσεων 650,00€ συμπ. ΦΠΑ
·        Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης 1.650,00€ συμπ. ΦΠΑ
·        Για την συμμετοχή της ορχήστρας Χάλκινων και της Λαϊκής Παραδοσιακής Ορχήστρας 1.900,00€ συμπ. ΦΠΑ και άλλων κρατήσεων και φόρων
 
Για την διεξαγωγή της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής θα χρειαστούν συνολικά δαπάνες έως του ποσού των 4.200,00€ που θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011.
Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β  του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 4.200,00€ για τη διοργάνωση εκδήλωσης, για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2011 στην συμβολή των πεζόδρομων Εθν. Αντιστάσεως & Πυλαρινού. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι κάτωθι  δαπάνες:
·        Για εκτυπώσεις αεροπανό, αφισών και προσκλήσεων 650,00€ συμπ. ΦΠΑ
·        Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης 1.650,00€ συμπ. ΦΠΑ
·        Για την συμμετοχή της ορχήστρας Χάλκινων και της Λαϊκής Παραδοσιακής Ορχήστρας 1.900,00€ συμπ. ΦΠΑ και άλλων κρατήσεων και φόρων
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ15/6471.0001 και τίτλο «πολιτιστικές εκδηλώσεις» αρχικού προϋ/σμού 200.000,00, για τη διοργάνωση του Δήμου στην εκδήλωση «Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής».  
            Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 302 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ