Αποδοχή ποσοστού

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 303
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 30o ΗΔ: «Αποδοχή απορρόφησης ποσοστού Δήμων Σολυγείας, Σαρωνικού, Τενέας στην εταιρεία ΚΕΚ Α.Ε.»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. Οικονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα                                               


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση: 303 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ. 3580/29-4-2011 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας  που έχει ως εξής:
 «Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του άρθρου 108 του Νόμου 3852/07-06-2010 το ποσοστό συμμετοχής του δήμου σας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε. είναι πλέον 2,9%. Το εν λόγω ποσοστό διαμορφώνεται ως εξής: Δήμος Κορινθίων 2%, Δήμος Σολυγείας 0,20%, Δήμος Σαρωνικού 0,20%, Δήμος Τενέας 0,25% τα οποία και περιέρχονται στο Δήμο σας αυτοδίκαια.
Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν αποδέχεστε την απορρόφηση του ποσοστού των δήμων με τους οποίους συνενώνεστε στα πλαίσια εφαρμογής του Καλλικράτη».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το υπ αριθμ.  3580/29-4-2011 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας και τις διατάξεις του άρθρου 108 του Νόμου 3852/07-06-2010 2005  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
 Αποδέχεται το  ποσοστό συμμετοχής του δήμου μας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε. που διαμορφώνεται στο  2,9%.  
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 303 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ