Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

 

                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 312
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 39o ΗΔ: «Υποβολή αιτήματος συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο Πρόγραμμα ‘‘Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα’’ στο πλαίσιο του ΕΠ ‘‘Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013’’».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. κονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα                                            


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση: 312 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 39ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το υπ’ αριθμ. 830/09-06-2011 έγγραφο του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το οποίο καλείται ο Δήμος στην από κοινού με το ανωτέρω Ινστιτούτο αξιοποίηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του Υπουργείου Εργασίας με στόχο τη ενδυνάμωση της απασχόλησης στην περιοχή μας.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 Στόχος του προγράμματος:
Το πρόγραμμα προβλέπει τη συνεργασία φορέων με κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων απασχόλησης (όπως σωματεία, συνδικαλιστικές και επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες αστικού δικαίου) με τους συμπράττοντες φορείς (όπως οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού), τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσουν δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. Οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης (ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού) με χρονικό διάστημα απασχόλησης (5) πέντε μήνες.
Ωφελούμενοι:
Οι ωφελούμενοι /ες της πράξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
·        Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλισμένοι σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με ατομικό / οικογενειακό εισόδημα έως το ετήσιο αφορολόγητο όριο, όπως κατ’ έτος καθορίζεται.
·        Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Περαιτέρω κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων ωφελουμένων, καθώς και στην εντοπιότητα.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€.
 
Αντικείμενο προγραμμάτων:
Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, 
καθαριότητα παραλιών περιοχών, καθαρισμούς και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κ.λ.π.
υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ
κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α.
 
Δικαιούχοι φορείς – Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι της πράξης δύνανται να είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ιδίως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες αστικού δικαίου, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Επαγγελματικές ενώσεις), οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
·        Διαθέτουν νομική προσωπικότητα η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/ νομιμοποιητικά έγγραφα.
·        Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:
o       Περιβάλλον /Πολιτισμός
o       Κοινωνική ένταξη
o       Κοινωνικές υπηρεσίες/Υγειονομικές υπηρεσίες
o       Αντιμετώπιση της φτώχειας
o       Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής κ.λ.π.
Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στη σχετική Πρόσκληση.
·              Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα
·              Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι
·              Διαθέτουν πραγματική έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
·              Είναι διαχειριστικά επαρκείς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο εθνικό και κοινοτικό (Διαχειριστική επάρκεια)
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) στο σύνολό του θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 
Συμπράττοντες φορείς – Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή εγγράφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, το οποίο θα περιλαμβάνει για τους συμπράττοντες φορείς κατ’ ελάχιστον τα εξής:
Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει:
·        Να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα και να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί το έργο,
·        Να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα (άδειες, αποφάσεις κλπ)
·        Να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούμενους για την εκτέλεση του έργου πόρους πλήν του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους, το οποίο θα καλύπτεται από το πρόγραμμα.
·        Να πιστοποιούν σε μηνιαία βάση προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του αντίστοιχου τμήματος του φυσικού αντικειμένου του έργου, βάσει του εγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας.
Να περιγράψουν αναλυτικά στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα/τις παρεχόμενες υπηρεσίες (τομέας παρέμβασης, αριθμός ωφελουμένων, αντικείμενο της εργασίας κλπ), με λογική επιχειρησιακού σχεδίου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα «‘‘Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα’’ το οποίο έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013’’».
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 312 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ